Πρόσκληση ενδιαφέροντος για απευθείας ανάθεση της εκτέλεσης προγράμματος Παιδικών Κατασκηνώσεων για το Καλοκαίρι 2020

10-03-2020 Προσκλήσεις Ενδιαφέροντος Αρ. Πρωτ.: 6238 Ημ/νία Πρωτ.: 10/3/2020 Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

            Σας ενημερώνουμε βάσει του άρθρου 118 & 120 του Ν.4412/2016, ότι ο Δήμος Γαλατσίου με τo υπ’ αριθ. Πρωτ. 4880/21.02.2020 (20REQ006380657) πρωτογενές αίτημα και την υπ’ αριθ. 12/2020 Μελέτη της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής και Υγείας (Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής και Μέριμνας) προτίθεται να προβεί στην απευθείας ανάθεση της εκτέλεσης προγράμματος Παιδικών Κατασκηνώσεων για το Καλοκαίρι 2020 (κατά τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο) σε κατασκηνωτικές περιόδους, διάρκειας δεκατεσσάρων (14) διανυκτερεύσεων η κάθε μία, για παιδιά ηλικίας 7-15 ετών (όσα έχουν τελειώσει την Α΄ Δημοτικού έως και την Γ΄ γυμνασίου)  οικογενειών κατοίκων του Δήμου Γαλατσίου, συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού δέκα εννέα χιλιάδων επτακοσίων σαράντα ενός ευρώ και ογδόντα τεσσάρων λεπτών (19.741,84 €), συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.

Ύστερα από τα παραπάνω, παρακαλούμε να μας καταθέσετε σχετική προσφορά (οικονομική & τεχνική σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 12/2020 Μελέτη – Τεχνική έκθεση από το Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής και Μέριμνας στο «Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας», έως και την Δευτέρα 23 Μαρτίου 2020 (23.03.2020).

Προς απόδειξη της μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την οικονομική προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου (το οποίο θα πρέπει να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του).
Διευκρίνηση ως προς το απόσπασμα ποινικού μητρώου
Ως προς την προσκόμιση αποσπάσματος ποινικού μητρώου ισχύουν τα ακόλουθα (άρθρο 73 παρ. 1 Ν. 4412/2016):

Η υποχρέωση αποκλεισμού του προσφέροντα εφαρμόζεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω προσφέροντα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.

Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά ιδίως:

αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (O.E. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές,

ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

  1. Υπεύθυνη Δήλωση (μόνο στην περίπτωση που δεν είναι ήδη διαθέσιμο το ποινικό μητρώο) στην οποία να δηλώνει ότι «δεν υφίστανται στο πρόσωπό μου λόγοι αποκλεισμού της παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.». Επισημαίνεται, ωστόσο, ότι για το παραπάνω πιστοποιητικό ποινικού μητρώου οφείλετε να υποβάλετε αίτηση προς έκδοσή του πριν την υπογραφή από σας της ανωτέρω Υπεύθυνης Δήλωσης και να μας το καταθέσετε όταν εκδοθεί (το πιστοποιητικό) ώστε να προχωρήσουμε στην υπογραφή της σύμβασης. Με γνήσιο υπογραφής.
  2. Φορολογική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ. 2 Ν. 4412/2016) (η οποία να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής της).
  3. Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία να δηλώνει σε ποιους ασφαλιστικούς φορείς οφείλει να καταβάλει εισφορές κοινωνικής ασφάλισης, οι οποίες καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση (πρέπει να έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της παρούσης πρόσκλησης). Με γνήσιο υπογραφής.
  4. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ. 2 του Ν. 4412/2016) (η οποία να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής της).
  5. Κωδικοποιημένο καταστατικό με όλες τις τελευταίες τροποποιήσεις (σε περίπτωση εταιρίας).
  6. Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία να δηλώνει ότι αποδέχεται πλήρως την υπ’ αριθ. 12/2020 Μελέτη – Τεχνική έκθεση από το Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής και Μέριμνας σε όλη τη διάρκεια της σύμβασης. Με γνήσιο υπογραφής.
  7. Και όποιο άλλο έγγραφο ή υπεύθυνη δήλωση (με γνήσιο υπογραφής) ζητείτε από την υπ’ αριθ. 12/2020 Μελέτη – Τεχνική έκθεση της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών (Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής και Μέριμνας).

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ

 

ΜΕΛΕΤΗ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ2020

Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr