Πρόσκληση ενδιαφέροντος για μίσθωση δύο (2) χημικών τουαλετών για την κάλυψη των αναγκών υγιεινής ανδρών και γυναικών στο αμαξοστάσιο του Δήμου Γαλατσίου

15-02-2023 Προσκλήσεις Ενδιαφέροντος Αρ. Πρωτ.: 5014 Ημ/νία Πρωτ.: 15/2/2023 Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται βάσει του άρθρου 118 του Ν.4412/2016 να αναθέσει την υπηρεσία μίσθωσης δύο (2) χημικών τουαλετών για την κάλυψη των αναγκών υγιεινής ανδρών και γυναικών στο αμαξοστάσιό του, ενδεικτικού προϋπολογισμού χιλίων τριακοσίων πενήντα πέντε ευρώ και ενενήντα εννέα λεπτών (1.355,99 €) σύμφωνα με το υπ’αριθ.Πρωτ.4511/09.02.2023 Πρωτογενές αίτημα και την υπ΄αριθ.01/2023 Μελέτη της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής (Τμήμα Καθαριότητας & Ανακύκλωσης).

Ύστερα από τα παραπάνω, παρακαλούμε να μας καταθέσετε σχετική έγγραφη προσφορά (Οικονομική προσφορά) σύμφωνα με την υπ’αριθ.01/2023 Μελέτη της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής (Τμήμα Καθαριότητας & Ανακύκλωσης) για την ανάθεση, στο «Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας» ή να σταλεί με e mail (promithies@galatsi.gr) σε pdf με σφραγίδα και υπογραφή, έως και την Δευτέρα 20η Φεβρουαρίου 2023 (20.02.2023).

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ_ΚΗΜΔΗΣ

ΧΗΜΙΚΗ ΤΟΥΑΛΕΤΑ 2023

Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr