Πρόσκληση ενδιαφέροντος για παροχή υπηρεσιών ιατρού εργασίας για τους εργαζόμενους του Δήμου

05-02-2020 Προσκλήσεις Ενδιαφέροντος Αρ. Πρωτ.: 3179 Ημ/νία Πρωτ.: 5/2/2020 Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 118 & 120 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, για χρονικό διάστημα είκοσι τεσσάρων (24) μηνών την παροχή υπηρεσιών ιατρού εργασίας για τους εργαζόμενους του Δήμου, σύμφωνα με το υπ΄αριθ.Πρωτ.1144/15.01.2020 (ΑΔΑΜ 20REQ006201652) Πρωτογενές αίτημα με την από 15.01.2020 μελέτη της «Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών», ενδεικτικού προϋπολογισμού δεκαεννέα χιλιάδων εννιακοσίων τριάντα εννέα ευρώ και είκοσι λεπτών (19.939,20 €), συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.

Ύστερα από τα παραπάνω, όπως καταθέσετε στο Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας (Πρωτόκολλο) του Δήμου ή να σταλεί στο e mail promithies@galatsi.gr σχετική προσφορά (οικονομική & τεχνική), έως και την Τρίτη 18 Φεβρουαρίου 2020 (18.02.2020).

Προς απόδειξη της μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την οικονομική προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου (το οποίο θα πρέπει να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του).
Διευκρίνηση ως προς το απόσπασμα ποινικού μητρώου
Ως προς την προσκόμιση αποσπάσματος ποινικού μητρώου ισχύουν τα ακόλουθα (άρθρο 73 παρ. 1 Ν. 4412/2016):

Η υποχρέωση αποκλεισμού του προσφέροντα εφαρμόζεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω προσφέροντα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.

Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά ιδίως:

αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (O.E. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές,

ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

  1. Υπεύθυνη Δήλωση (μόνο στην περίπτωση που δεν είναι ήδη διαθέσιμο το ποινικό μητρώο) στην οποία να δηλώνει ότι «δεν υφίστανται στο πρόσωπό μου λόγοι αποκλεισμού της παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.». Επισημαίνεται, ωστόσο, ότι για το παραπάνω πιστοποιητικό ποινικού μητρώου οφείλετε να υποβάλετε αίτηση προς έκδοσή του πριν την υπογραφή από σας της ανωτέρω Υπεύθυνης Δήλωσης και να μας το καταθέσετε όταν εκδοθεί (το πιστοποιητικό) ώστε να προχωρήσουμε στην υπογραφή της σύμβασης. Με γνήσιο υπογραφής.
  2. Φορολογική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ. 2 Ν. 4412/2016) (η οποία να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής της).
  3. Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία να δηλώνει σε ποιους ασφαλιστικούς φορείς οφείλει να καταβάλει εισφορές κοινωνικής ασφάλισης, οι οποίες καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση (πρέπει να έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της παρούσης πρόσκλησης). Με γνήσιο υπογραφής.
  4. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ. 2 του Ν. 4412/2016) (η οποία να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής της).
  5. Κωδικοποιημένο καταστατικό με όλες τις τελευταίες τροποποιήσεις (σε περίπτωση εταιρίας).
  6. Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία να δηλώνει ότι αποδέχεται πλήρως την από 15.01.2020 μελέτη της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών. Με γνήσιο υπογραφής.
  7. Και όποιο άλλο έγγραφο ή υπεύθυνη δήλωση (με γνήσιο υπογραφής) ζητείτε από την από 04.02.2020 μελέτη της «Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών».

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

ΜΕΛΕΤΗ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2020-2021

παροχή υπηρεσιών ιατρού εργασίας για τους εργαζόμενους
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr