Πρόσκληση ενδιαφέροντος για παροχή υπηρεσιών καταπολέμησης κουνουπιών για τα έτη 2020 & 2021

03-02-2020 Προσκλήσεις Ενδιαφέροντος Αρ. Πρωτ.: 2893 Ημ/νία Πρωτ.: 3/2/2020 Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει, με τη διαδικασία που προβλέπει το άρθρο 118 του Ν. 4412/2016, την παροχή υπηρεσιών καταπολέμησης κουνουπιών για τα έτη 2020 & 2021, συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού είκοσι τριών χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα τεσσάρων ευρώ (23.994 €).

Για την ανωτέρω παροχή υπηρεσιών έχει συνταχθεί από τη Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής & Υγείας (Τμήμα Υγείας και Υγιεινής) η υπ’αριθ.1/2020 Μελέτη, η οποία επισυνάπτεται στην παρούσα Πρόσκληση.

Ύστερα από τα παραπάνω, παρακαλούμε να μας καταθέσετε σε σφραγισμένο φάκελο σχετική:

στο Πρωτόκολλο (Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας) του Δήμου, έως και την Παρασκευή 15 Φεβρουαρίου 2020 (15.02.2020) και ώρα 15.00.

Προς απόδειξη της μη συνδρομής στο πρόσωπό σας λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε και τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου (το οποίο θα πρέπει να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του).
Διευκρίνηση ως προς το απόσπασμα ποινικού μητρώου
Ως προς την προσκόμιση αποσπάσματος ποινικού μητρώου ισχύουν τα ακόλουθα (άρθρο 73 παρ. 1 Ν. 4412/2016):

Η υποχρέωση αποκλεισμού του προσφέροντα εφαρμόζεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω προσφέροντα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.

Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά ιδίως:

αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές,

ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου,

γγ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

  1. Υπεύθυνη Δήλωση (με γνήσιο υπογραφής και μόνο στην περίπτωση που δεν είναι ήδη διαθέσιμο το ποινικό μητρώο) στην οποία να δηλώνει ότι «δεν υφίστανται στο πρόσωπό μου λόγοι αποκλεισμού της παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.». Επισημαίνεται, ωστόσο, ότι για το παραπάνω πιστοποιητικό ποινικού μητρώου οφείλετε να υποβάλετε αίτηση προς έκδοσή του πριν την υπογραφή από σας της ανωτέρω Υπεύθυνης Δήλωσης και να μας το καταθέσετε όταν εκδοθεί (το πιστοποιητικό) ώστε να προχωρήσουμε στην υπογραφή της σχετικής σύμβασης.
  2. Φορολογική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ. 2 Ν. 4412/2016) (η οποία πρέπει να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής της).
  3. Υπεύθυνη Δήλωση (με γνήσιο υπογραφής) στην οποία να δηλώνει σε ποιους ασφαλιστικούς φορείς οφείλει να καταβάλει εισφορές κοινωνικής ασφάλισης, οι οποίες καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση (πρέπει να έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της παρούσης πρόσκλησης).
  4. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ. 2 του Ν. 4412/2016) (η οποία να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής της).
  5. Κωδικοποιημένο καταστατικό με όλες τις τελευταίες τροποποιήσεις (σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι νομικό πρόσωπο – εταιρεία).
  6. Υπεύθυνη Δήλωση (με γνήσιο υπογραφής) στην οποία να δηλώνει ότι «αποδέχομαι πλήρως την υπ’αριθ.1/2020 Μελέτη της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής & Υγείας (Τμήμα Υγείας και Υγιεινής) σε όλη τη διάρκεια της σύμβασης».
  7. Οποιοδήποτε άλλο έγγραφο ή Υπεύθυνη Δήλωση (με γνήσιο υπογραφής) ζητείται από την υπ’ αριθ.1/2020 Μελέτη της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής & Υγείας (Τμήμα Υγείας και Υγιεινής).

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

ΚΟΥΝΟΥΠΙΑ Τεχν. Έκθεση-Προδιαγραφ.-Συγγραφή 2020

 

Καταπολέμηση κουνουπιών
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr