Πρόσκληση ενδιαφέροντος για προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας και προσωπικής υγιεινής εργαζομένων και ειδών απολύμανσης λόγω του ιού του COVID-19

22-03-2021 Προσκλήσεις Ενδιαφέροντος Αρ. Πρωτ.: 6977 Ημ/νία Πρωτ.: 19/3/2021 Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται βάσει του άρθρου 118 του Ν.4412/2016 να αναθέσει την προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας και προσωπικής υγιεινής εργαζομένων και ειδών απολύμανσης λόγω του ιού του COVID – 19, ενδεικτικού προϋπολογισμού δέκα χιλιάδων εννιακοσίων εβδομήντα εννέα ευρώ και τεσσάρων λεπτών (10.979,04 €) σύμφωνα με το υπ’αριθ.Πρωτ.5139/26.02.2021 (ΑΔΑΜ 21REQ008276774) Πρωτογενές αίτημα και την υπ΄αριθ.2/2021 Μελέτη του Αυτοτελούς Γραφείου Δημάρχου (Γραφείο Πολιτικής Προστασίας).

Η ανωτέρω προμήθεια διακρίνεται σε πέντε (5) ομάδες, ως εξής:

ΟΜΑΔΑ Α: Μάσκες μιας χρήσης χειρουργικές (30.000 τεμάχια), ενδεικτικού προϋπολογισμού 1.590 €,

ΟΜΑΔΑ Β: Μάσκες υψηλής αναπνευστικής προστασίας FFP2 χωρίς βαλβίδα (3.000 τεμάχια), ενδεικτικού προϋπολογισμού 1.590 €,

ΟΜΑΔΑ Γ: Αντισηπτικά – Απολυμαντικά (Αντισηπτικό τζελ χεριών)

                   α) 400 τεμάχια των 100, 110 ή 120ml, ενδεικτικού προϋπολογισμού 360,40 € &

                   β) 400 τεμάχια των 1.000ml, ενδεικτικού προϋπολογισμού 1.908 €

ΟΜΑΔΑ Δ: Γάντια νιτριλίου μιας χρήσης ιατρικά (200 κουτιά των 180 – 200 τεμαχίων) ενδεικτικού προϋπολογισμού 5.300 € :

                   α) 12 κουτιά μεγέθους S

β) 118 κουτιά μεγέθους Μ

                   γ) 62 κουτιά μεγέθους L

                   δ) 8 κουτιά μεγέθους XL, &

ΟΜΑΔΑ Ε: Προστατευτικές αντιμικροβιακές μπλούζες αδιαφανείς με λάστιχο (300 τεμάχια) ενδεικτικού προϋπολογισμού 230,64 €.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν προσφορά και για τις πέντε (5) ομάδες ή για τη μία από αυτές, αλλά, επί ποινή απόρριψης, για το σύνολο των ειδών της κάθε ομάδας.

Ύστερα από τα παραπάνω, παρακαλούμε να μας καταθέσετε σχετική έγγραφη οικονομική προσφορά & τεχνική προσφορά (σύμφωνα με όσα ζητούνται από την υπ΄αριθ.2/2021 Μελέτη) για την ανάθεση στο «Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας», έως και την Παρασκευή 26 Μαρτίου 2021 (26.03.2021) και ώρα 16.00.

Προς απόδειξη της μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016, σας ενημερώνουμε ότι μαζί την προσφορά πρέπει να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 

  1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου (το οποίο θα πρέπει να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του).
Διευκρίνηση ως προς το απόσπασμα ποινικού μητρώου
Ως προς την προσκόμιση αποσπάσματος ποινικού μητρώου ισχύουν τα ακόλουθα (άρθρο 73 παρ. 1 Ν. 4412/2016):

Η υποχρέωση αποκλεισμού του προσφέροντα εφαρμόζεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω προσφέροντα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.

Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά ιδίως:

αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (O.E. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές,

ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

  1. Υπεύθυνη Δήλωση (μόνο στην περίπτωση που δεν είναι ήδη διαθέσιμο το ποινικό μητρώο) στην οποία να δηλώνει ότι «δεν υφίστανται στο πρόσωπό μου λόγοι αποκλεισμού της παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα». Mε γνήσιο υπογραφής ή ψηφιακά υπογεγραμμένη στο www.gov.gr.
  2. Φορολογική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ. 2 Ν. 4412/2016) (η οποία να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής της).
  3. Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία να δηλώνει σε ποιους ασφαλιστικούς φορείς οφείλει να καταβάλει εισφορές κοινωνικής ασφάλισης, οι οποίες καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση (πρέπει να έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της παρούσης πρόσκλησης). Mε γνήσιο υπογραφής ή ψηφιακά υπογεγραμμένη στο www.gov.gr.
  4. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ. 2 του Ν. 4412/2016) (η οποία να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής της).
  5. Κωδικοποιημένο καταστατικό με όλες τις τελευταίες τροποποιήσεις (σε περίπτωση εταιρίας).
  6. Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία να δηλώνει ότι αποδέχεται πλήρως την υπ΄αριθ.2/2021 μελέτη του Αυτοτελούς Γραφείου Δημάρχου (Γραφείο Πολιτικής Προστασίας) σε όλη τη διάρκεια της σύμβασης. Mε γνήσιο υπογραφής ή ψηφιακά υπογεγραμμένη στο www.gov.gr.
  7. Και όποιο άλλο έγγραφο ή υπεύθυνη δήλωση (Mε γνήσιο υπογραφής ή ψηφιακά υπογεγραμμένη στο www.gov.gr) ζητείτε από την υπ΄αριθ.2/2021 Μελέτη του Αυτοτελούς Γραφείου Δημάρχου (Γραφείο Πολιτικής Προστασίας).

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

ΜΕΛΕΤΗ

 

Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr