Πρόσκληση ενδιαφέροντος για προμήθεια πλαστικών κάδων απορριμμάτων χωρητικότητας 660 Λίτρων & 1.100 Λίτρων αντίστοιχα

09-03-2021 Προσκλήσεις Ενδιαφέροντος Αρ. Πρωτ.: 6104 Ημ/νία Πρωτ.: 9/3/2021 Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Σας ενημερώνουμε βάσει του άρθρου 118 του Ν.4412/2016, ότι ο Δήμος Γαλατσίου με το υπ’αριθμ.5708/04.03.2021 πρωτογενές αίτημα και την υπ’αριθ.08/2021 Μελέτη της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής (Τμήμα Καθαριότητας & Ανακύκλωσης) προτίθεται να προβεί στην απευθείας ανάθεση των κάτωθι:

ΟΜΑΔΑ Α΄: Προμήθεια πλαστικών κάδων απορριμμάτων χωρητικότητας 660 Λίτρων (32 τεμάχια) ενδεικτικού προϋπολογισμού 6.348,80€.

ΟΜΑΔΑ Β΄: Προμήθεια πλαστικών κάδων απορριμμάτων χωρητικότητας 1.100 Λίτρων (85 τεμάχια) ενδεικτικού προϋπολογισμού 18.445€.

Οι προσφορές μπορεί να δοθούν και ανά ομάδα.

Στους ανωτέρω ενδεικτικούς προϋπολογισμούς περιλαμβάνεται ο αναλογών Φ.Π.Α.

Ύστερα από τα παραπάνω, παρακαλούμε να μας καταθέσετε σχετική προσφορά (οικονομική & τεχνική σύμφωνα με την υπ’αριθμ.8/2021 μελέτη από το Τμήμα Καθαριότητας & Ανακύκλωσης) για την ανάθεση στο Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας, έως και την Παρασκευή 19η Μαρτίου 2021 (19.03.2021) από την παραλαβή της πρόσκλησης ενδιαφέροντος.

Προς απόδειξη της μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την οικονομική προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου (το οποίο θα πρέπει να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του).
Διευκρίνηση ως προς το απόσπασμα ποινικού μητρώου
Ως προς την προσκόμιση αποσπάσματος ποινικού μητρώου ισχύουν τα ακόλουθα (άρθρο 73 παρ. 1 Ν. 4412/2016):

Η υποχρέωση αποκλεισμού του προσφέροντα εφαρμόζεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω προσφέροντα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.

Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά ιδίως:

αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (O.E. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές,

ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

  1. Υπεύθυνη Δήλωση (μόνο στην περίπτωση που δεν είναι ήδη διαθέσιμο το ποινικό μητρώο) στην οποία να δηλώνει ότι «δεν υφίστανται στο πρόσωπό μου λόγοι αποκλεισμού της παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα». Mε γνήσιο υπογραφής ή ψηφιακά υπογεγραμμένη στο www.gov.gr.
  2. Φορολογική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ. 2 Ν. 4412/2016) (η οποία να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής της).
  3. Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία να δηλώνει σε ποιους ασφαλιστικούς φορείς οφείλει να καταβάλει εισφορές κοινωνικής ασφάλισης, οι οποίες καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση (πρέπει να έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της παρούσης πρόσκλησης). Mε γνήσιο υπογραφής ή ψηφιακά υπογεγραμμένη στο www.gov.gr.
  4. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ. 2 του Ν. 4412/2016) (η οποία να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής της).
  5. Κωδικοποιημένο καταστατικό με όλες τις τελευταίες τροποποιήσεις (σε περίπτωση εταιρίας).
  6. Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία να δηλώνει ότι αποδέχεται πλήρως την υπ’αριθμ.8/2021 μελέτη από το Τμήμα Καθαριότητας & Ανακύκλωσης σε όλη τη διάρκεια της σύμβασης. Mε γνήσιο υπογραφής ή ψηφιακά υπογεγραμμένη στο www.gov.gr.
  7. Και όποιο άλλο έγγραφο ή υπεύθυνη δήλωση (Mε γνήσιο υπογραφής ή ψηφιακά υπογεγραμμένη στο www.gov.gr) ζητείτε από την υπ’αριθμ.8/2021 μελέτη του Τμήματος Καθαριότητας & Ανακύκλωσης.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΔΟΙ ΑΠΟΡ 1100 & 660 LT 2021

Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr