Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την ανάθεση της παροχής υπηρεσιών μίσθωσης μιας χημικής τουαλέτας

12-11-2019 Προσκλήσεις Ενδιαφέροντος Αρ. Πρωτ.: 31454 Ημ/νία Πρωτ.: 12/11/2019 Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται βάσει του άρθρου 118 του Ν.4412/2016 να αναθέσει την παροχή υπηρεσιών μίσθωσης μίας (1) χημικής τουαλέτας για την κάλυψη των αναγκών υγιεινής του προσωπικού καθαριότητας του, στο τέρμα Γαλατσίου της Πλατείας Χατζησπύρου, ενδεικτικού προϋπολογισμού πεντακοσίων ενενήντα πέντε ευρώ και είκοσι λεπτών (595,20 €) σύμφωνα με το υπ’αριθ.Πρωτ.31058/07.11.2019 Πρωτογενές αίτημα και την υπ’αριθ.33/2019 Μελέτη της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής «Τμήμα Καθαριότητας και Ανακύκλωσης».

Ύστερα από τα παραπάνω, παρακαλούμε να μας καταθέσετε σχετική έγγραφη προσφορά (Οικονομική) και τεχνική (υπεύθυνη δήλωση ότι: «αποδέχομαι πλήρως την υπ’αριθ.33/2019 Μελέτη») για την ανάθεση στο «Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας», έως και την Πέμπτη 21 Νοεμβρίου 2019 (21.11.2019).

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΜΕΛΕΤΗ

Πρόσκληση ενδιαφέροντος
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr