Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την ανάθεση υπηρεσίας που αφορά κύκλο σεμιναρίων για την εκπαίδευση των εργαζόμενων της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής και Υγείας

18-10-2019 Προσκλήσεις Ενδιαφέροντος Αρ. Πρωτ.: 28900 Ημ/νία Πρωτ.: 15/10/2019 Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

Η Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής & Υγείας του Δήμου µας ενδιαφέρεται βάσει του άρθρου 118 του Ν.4412/2016 να αναθέσει την υπηρεσία που αφορά κύκλο σεμιναρίων για την υποστήριξη, ενδυνάμωση και την ποιοτική αξιοποίηση των εργαζομένων της. Το εκπαιδευτικό σεμινάριο θα περιλαμβάνει θεωρητικές εισηγήσεις, πρακτική άσκηση δεξιοτήτων, ερωτηματολόγια και θα πραγματοποιηθεί σε τριάντα (30) τετράωρες συναντήσεις με ειδική ψυχολόγο ως συντονιστή και για δεκαπέντε (περίπου) εργαζομένους της Κοινωνικής Υπηρεσίας, ενδεικτικού προϋπολογισμού οκτώ χιλιάδων εκατό ευρώ (8.100 €) συμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων κρατήσεων. Για την ανωτέρω δαπάνη έχει συνταχθεί η υπ΄αριθ.23/2019 τεχνική Έκθεση από το «Τμήμα Ψυχοκοινωνικής Στήριξης & Ανάπτυξης».

Ύστερα από τα παραπάνω, παρακαλούμε να µας καταθέσετε σχετική προσφορά (οικονομική) για την ανάθεση στο «Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας» έως και την Δευτέρα 21 Οκτωβρίου 2019 (21.10.2019).

Προς απόδειξη της μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την οικονομική προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου (το οποίο θα πρέπει να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του).
Διευκρίνηση ως προς το απόσπασμα ποινικού μητρώου
Ως προς την προσκόμιση αποσπάσματος ποινικού μητρώου ισχύουν τα ακόλουθα (άρθρο 73 παρ. 1 Ν. 4412/2016):

Η υποχρέωση αποκλεισμού του προσφέροντα εφαρμόζεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω προσφέροντα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.

Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά ιδίως:

αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (O.E. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές,

ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

  1. Υπεύθυνη Δήλωση (μόνο στην περίπτωση που δεν είναι ήδη διαθέσιμο το ποινικό μητρώο) στην οποία να δηλώνει ότι «δεν υφίστανται στο πρόσωπό μου λόγοι αποκλεισμού της παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.». Επισημαίνεται, ωστόσο, ότι για το παραπάνω πιστοποιητικό ποινικού μητρώου οφείλετε να υποβάλετε αίτηση προς έκδοσή του πριν την υπογραφή από σας της ανωτέρω Υπεύθυνης Δήλωσης και να μας το καταθέσετε όταν εκδοθεί (το πιστοποιητικό), ακόμη και κατά τη διάρκεια υλοποίησης της μεταξύ μας σύμβασης. Με γνήσιο υπογραφής.
  2. Φορολογική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ. 2 Ν. 4412/2016) (η οποία να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής της).
  3. Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία να δηλώνει σε ποιους ασφαλιστικούς φορείς οφείλει να καταβάλει εισφορές κοινωνικής ασφάλισης, οι οποίες καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση (πρέπει να έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της παρούσης πρόσκλησης). Με γνήσιο υπογραφής.
  4. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ. 2 του Ν. 4412/2016) (η οποία να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής της).
  5. Κωδικοποιημένο καταστατικό με όλες τις τελευταίες τροποποιήσεις (σε περίπτωση εταιρίας).
  6. Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία να δηλώνει ότι αποδέχεται πλήρως την υπ’αριθμ.23/2019 μελέτη από το «Τμήμα Ψυχοκοινωνικής Στήριξης & Ανάπτυξης» σε όλη τη διάρκεια της σύμβασης. Με γνήσιο υπογραφής.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ εκπαίδευσης σεμιναρίων

 

Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής και υγείας
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr