Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση έργου με τίτλο «Αναγκαστικές συνδέσεις στο δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων»

04-07-2022 Προσκλήσεις Ενδιαφέροντος Αρ. Πρωτ.: 16561 Ημ/νία Πρωτ.: 20/6/2022 Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται βάσει των άρθρων 118 & 120 του Ν.4412/2016 να αναθέσει την εκτέλεση του έργου με τίτλο «Αναγκαστικές συνδέσεις στο δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων», προ ευρώ  (1.830,64 €) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Για την ανωτέρω δαπάνη έχει συνταχθεί το  πρωτογενές αίτημα με ΑΔΑΜ 22REQ010718066  και η υπ’ αριθμ. 18/2022 συνημμένη Τεχνική Περιγραφή – Προϋπολογισμός της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών (Τμήμα Μελετών & Έργων).

Ύστερα από τα παραπάνω, παρακαλούμε να μας υποβάλετε σχετική οικονομική προσφορά για την απευθείας ανάθεση έργου με τίτλο «ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ» (CPV[45232420-2] – Κατασκευαστικές εργασίες αποχετευτικών δικτύων ), σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν.4412/2016, έως και την   11-07- 2022  και ώρα 15.00. 

Α. Η προσφορά για την ανάθεση του εν λόγω έργου υποβάλλεται:

Β. Προς απόδειξη της μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε και τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου (το οποίο θα πρέπει να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του).
Διευκρίνηση ως προς το απόσπασμα ποινικού μητρώου
Ως προς την προσκόμιση αποσπάσματος ποινικού μητρώου ισχύουν τα ακόλουθα (άρθρο 73 παρ. 1 Ν. 4412/2016):

Η υποχρέωση αποκλεισμού του προσφέροντα εφαρμόζεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω προσφέροντα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.

Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά ιδίως:

αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (O.E. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές,

ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

ή Υπεύθυνη Δήλωση (μόνο στην περίπτωση που δεν είναι ήδη διαθέσιμο το ποινικό μητρώο) στην οποία να δηλώνει ότι «δεν υφίστανται στο πρόσωπό μου λόγοι αποκλεισμού της παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα».Mε γνήσιο υπογραφής ή ψηφιακά υπογεγραμμένη στο www.gov.gr.

 1. Φορολογική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ. 2 Ν. 4412/2016) (η οποία να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής της).
 2. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ. 2 του Ν. 4412/2016) (η οποία να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής της).
 3. Βεβαίωση εγγραφής στο ΜΕΕΠ ή βεβαίωση εγγραφής στα Νομαρχιακά Μητρώα στην κατηγορία ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ
 4. Κωδικοποιημένο καταστατικό με όλες τις τελευταίες τροποποιήσεις (σε περίπτωση εταιρίας).
 5. Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας από το αρμόδιο Πρωτοδικείο.
 6. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 (με γνήσιο υπογραφής ή ψηφιακά υπογεγραμμένη στο www.gov.gr) στην οποία να δηλώνει ο οικονομικός φορέας:

Α. σε ποιους ασφαλιστικούς φορείς οφείλει να καταβάλει εισφορές κοινωνικής ασφάλισης, οι οποίες καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση.

Β. δεν βρίσκεται σε μια από τις καταστάσεις των άρθρων 73 & 74 του Ν.4412/2016.

Γ. δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του Ν.4412/2016.

Δ. δεν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ.2 του άρθρου 18 του Ν.4412/2016.

Ε. έλαβε γνώση και αποδέχεται ανεπιφύλακτα την υπ’ αριθμ. 18/2022  μελέτης  της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών (Τμήμα Μελετών & Έργων) σε όλη τη διάρκεια της σύμβασης.

ΣΤ. η συμμετοχή του δε δημιουργεί κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 24 του Ν.4412/2016.

 1. Και όποιο άλλο έγγραφο ή υπεύθυνη δήλωση (με γνήσιο υπογραφής ή ψηφιακά υπογεγραμμένη στο www.gov.gr) ζητείτε από την υπ΄αριθ. 18/2022 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών (Τμήμα Μελετών & Έργων).

Γ. Σημειώνεται ότι:

 1. Η παρούσα πρόσκληση
 2. Η οικονομική προσφορά
 3. Η υπ’ αριθμ. 18/2022 μελέτη  της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών (Τμήμα Μελετών & Έργων).

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

 

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΗΜΔΗΣ

 

Συνημμένα:

Κοινοποίηση για ανάρτηση:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

   ΟΔΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΙΚΕ – Κωστή Παλαμά 2-4 , Αθήνα 11141

Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr