Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια χημικού και φυσικού υλικού για το πλύσιμο και την απόσμηση των κάδων

30-06-2020 Προσκλήσεις Ενδιαφέροντος Αρ. Πρωτ.: 13254 Ημ/νία Πρωτ.: 29/6/2020 Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

Σας ενημερώνουμε βάσει του άρθρου 118 & 120 του Ν.4412/2016, ότι ο Δήμος Γαλατσίου με το υπ’ αριθμ. Πρωτ. 12077/16.06.2020 πρωτογενές αίτημα και την υπ’ αριθ. 7/2020 Μελέτη της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής (Τμήμα Καθαριότητας & Ανακύκλωσης) προτίθεται να προβεί στην απευθείας ανάθεση προμήθειας χημικού υλικού (απολυμαντικά, χημικά κ.λ.π.) & φυσικού υλικού για το πλύσιμο και την απόσμηση των κάδων ενδεικτικού προϋπολογισμού δύο χιλιάδων εννιακοσίων εβδομήντα εννέα ευρώ και εβδομήντα δύο λεπτών (2.979,72 €), συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.

Ύστερα από τα παραπάνω, όπως καταθέσετε στο Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας (Πρωτόκολλο) του Δήμου ή να σταλεί στο e mail promithies@galatsi.gr σχετική προσφορά (οικονομική & τεχνική προσφορά (με υπεύθυνη δήλωση περί αποδοχής της υπ’ αριθ.7/2020 Τεχνικής Έκθεσης)) έως και την Παρασκευή 10 Ιουλίου 2020 (10.07.2020).

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

ΦΥΣΙΚΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ 2020

ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ_ΚΗΜΔΗΣ

Πρόσκληση ενδιαφέροντος
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr