Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση υπηρεσίας για δημιουργία εφαρμογής ταυτοποίησης χρηστών (Authserver)

12-07-2019 Προσκλήσεις Ενδιαφέροντος Αρ. Πρωτ.: 20294 Ημ/νία Πρωτ.: 12/7/2019 Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Σας ενημερώνουμε βάσει του άρθρου 118 του Ν.4412/2016, ότι ο Δήμος Γαλατσίου με το υπ’αριθμ.19263/05.07.2019 Πρωτογενές αίτημα της «Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών»
(«Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής») προτίθεται να προβεί στην απευθείας ανάθεση υπηρεσιών για τη δημιουργία εφαρμογής ταυτοποίησης χρηστών (Authserver), ενδεικτικού προϋπολογισμού δύο χιλιάδων τετρακοσίων ογδόντα ευρώ (2.480 €). Για την ανωτέρω δαπάνη έχει συνταχτεί η από 28.06.2019 Τεχνική Έκθεση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών («Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής»)
Οι υποψήφιοι θα καταθέσουν: 1. Οικονομική προσφορά 2. Τεχνική προσφορά σύμφωνα με την από 28.06.2019 Τεχνική Έκθεση του «Τμήματος Προγραμματισμού ,Οργάνωσης & Πληροφορικής» (Υπεύθυνη δήλωση περί αποδοχής της τεχνικής έκθεσης στο σύνολο της και σε όλη τη διάρκεια της σύμβασης – με γνήσιο υπογραφής),
Έως και την Τετάρτη 24 Ιουλίου 2019 (24.07.2019) και ώρα 15.00 στο «Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας».

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΜΕΛΕΤΗ

 

Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr