Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση υπηρεσίας συντήρησης του υποσταθμού ρεύματος του Δημαρχιακού Μεγάρου

03-07-2019 Προσκλήσεις Ενδιαφέροντος Αρ. Πρωτ.: 19050 Ημ/νία Πρωτ.: 3/7/2019 Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται βάσει του άρθρου 118 του Ν.4412/2016 να αναθέσει την υπηρεσία συντήρησης του υποσταθμού ρεύματος του δημαρχιακού μεγάρου, σύμφωνα με το υπ’αριθ.Πρωτ.17876/20.06.2019 Πρωτογενές αίτημα και την υπ’αριθμ.24/2019 μελέτη από το «Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Μελετών & Έργων», ενδεικτικού προϋπολογισμού δύο χιλιάδων επτακοσίων ευρώ (2.700 €).

Ύστερα από τα παραπάνω, παρακαλούμε να μας καταθέσετε έγγραφη προσφορά (σε φάκελο) για την ανάθεση στο «Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας», έως και την Παρασκευή 12 Ιουλίου 2019 (12.07.2019).

Η προσφορά να περιλαμβάνει:

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΜΕΛΕΤΗ

Πρόσκληση απευθείας ανάθεσης
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr