Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας και προσωπικής υγιεινής εργαζομένων και ειδών απολύμανσης λόγω του ιού του COVID-19

02-09-2021 Προσκλήσεις Ενδιαφέροντος Αρ. Πρωτ.: 23135 Ημ/νία Πρωτ.: 1/9/2021 Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται βάσει του άρθρου 118 του Ν.4412/2016 να αναθέσει την προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας και προσωπικής υγιεινής εργαζομένων και ειδών απολύμανσης λόγω του ιού του COVID – 19, ενδεικτικού προϋπολογισμού δέκα επτά χιλιάδων εκατόν οκτώ ευρώ και ογδόντα οκτώ λεπτών (17.108,88 €) σύμφωνα με το υπ’αριθ.Πρωτ.12186/27.05.2021 (ΑΔΑΜ 21REQ008748573) Πρωτογενές αίτημα και την υπ΄αριθ.3/2021 Μελέτη του Αυτοτελούς Γραφείου Δημάρχου (Γραφείο Πολιτικής Προστασίας).

Η ανωτέρω προμήθεια διακρίνεται σε πέντε (5) ομάδες, ως εξής:

ΟΜΑΔΑ Α: Μάσκες μιας χρήσης χειρουργικές (60.000 τεμάχια), ενδεικτικού προϋπολογισμού 2.226 €,

ΟΜΑΔΑ Β: Μάσκες υψηλής αναπνευστικής προστασίας FFP2 χωρίς βαλβίδα (6.000 τεμάχια), ενδεικτικού προϋπολογισμού 2.226 €,

ΟΜΑΔΑ Γ: Αντισηπτικά – Απολυμαντικά (Αντισηπτικό τζελ χεριών)

α) 400 τεμάχια των 100, 110 ή 120ml, ενδεικτικού προϋπολογισμού 318 € &

β) 200 τεμάχια των 1.000ml, ενδεικτικού προϋπολογισμού 636 €

γ) 400 τεμάχια των 4.000ml, ενδεικτικού προϋπολογισμού 4.240 €

ΟΜΑΔΑ Δ: Γάντια νιτριλίου μιας χρήσης ιατρικά (300 κουτιά των 180 – 200 τεμαχίων) ενδεικτικού προϋπολογισμού 6.890 € :

α) 10 κουτιά μεγέθους S

β) 100 κουτιά μεγέθους Μ

γ) 160 κουτιά μεγέθους L

δ) 30 κουτιά μεγέθους XL, &

ΟΜΑΔΑ Ε: α) Προστατευτικές αντιμικροβιακές μπλούζες αδιαφανείς με λάστιχο (600 τεμάχια) ενδεικτικού προϋπολογισμού 461,28 €,

β) Ποδανάρια πλαστικά (50 κουτιά των 100 τεμαχίων) ενδεικτικού προϋπολογισμού 111,60 €.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν προσφορά και για τις πέντε (5) ομάδες ή για τη μία από αυτές, αλλά, επί ποινή απόρριψης, για το σύνολο των ειδών της κάθε ομάδας.

Ύστερα από τα παραπάνω, παρακαλούμε να μας καταθέσετε σχετική έγγραφη οικονομική προσφορά & τεχνική προσφορά (σύμφωνα με όσα ζητούνται από την υπ΄αριθ.3/2021 Μελέτη) για την ανάθεση στο «Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας», έως και την Παρασκευή 17 Σεπτεμβρίου 2021 (17.09.2021) και ώρα 15.00.

Προς απόδειξη της μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016, σας ενημερώνουμε ότι μαζί την προσφορά πρέπει να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου (το οποίο θα πρέπει να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του).
Διευκρίνηση ως προς το απόσπασμα ποινικού μητρώου
Ως προς την προσκόμιση αποσπάσματος ποινικού μητρώου ισχύουν τα ακόλουθα (άρθρο 73 παρ. 1 Ν. 4412/2016):

Η υποχρέωση αποκλεισμού του προσφέροντα εφαρμόζεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω προσφέροντα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.

Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά ιδίως:

αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (O.E. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές,

ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

ή Υπεύθυνη Δήλωση (μόνο στην περίπτωση που δεν είναι ήδη διαθέσιμο το ποινικό μητρώο) στην οποία να δηλώνει ότι «δεν υφίστανται στο πρόσωπό μου λόγοι αποκλεισμού της παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα». Mε γνήσιο υπογραφής ή ψηφιακά υπογεγραμμένη στο www.gov.gr.

  1. Φορολογική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ. 2 Ν. 4412/2016) (η οποία να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής της).
  2. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ. 2 του Ν. 4412/2016) (η οποία να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής της).
  3. Κωδικοποιημένο καταστατικό με όλες τις τελευταίες τροποποιήσεις (σε περίπτωση εταιρίας).
  4. Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας από το αρμόδιο Πρωτοδικείο.
  5. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 (με γνήσιο υπογραφής ή ψηφιακά υπογεγραμμένη στο www.gov.gr) στην οποία να δηλώνει ο οικονομικός φορέας:

Α. σε ποιους ασφαλιστικούς φορείς οφείλει να καταβάλει εισφορές κοινωνικής ασφάλισης, οι οποίες καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση.

Β. δεν βρίσκεται σε μια από τις καταστάσεις των άρθρων 73 & 74 του Ν.4412/2016.

Γ. δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του Ν.4412/2016.

Δ. δεν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ.2 του άρθρου 18 του Ν.4412/2016.

Ε. έλαβε γνώση και αποδέχεται ανεπιφύλακτα την υπ’αριθμ.3/2021 μελέτη (Γραφείου Πολιτικής Προστασίας) σε όλη τη διάρκεια της σύμβασης.

ΣΤ. η συμμετοχή του δε δημιουργεί κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 24 του Ν.4412/2016.

  1. Και όποιο άλλο έγγραφο ή υπεύθυνη δήλωση (με γνήσιο υπογραφής ή ψηφιακά υπογεγραμμένη στο www.gov.gr) ζητείτε από την υπ΄αριθ.3/2021 μελέτη (Γραφείου Πολιτικής Προστασίας).

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ_ΚΗΜΔΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ COVID

ΜΕΛΕΤΗ 3-2021 μασκες μπλουζες γαντια αντισηπτικο

Πρόσκληση ενδιαφέροντος
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr