Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια έντυπου υλικού

01-10-2019 Προσκλήσεις Ενδιαφέροντος Αρ. Πρωτ.: 27553 Ημ/νία Πρωτ.: 1/10/2019 Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται βάσει του άρθρου 118 του Ν.4412/2016 να αναθέσει την προμήθεια εντύπου υλικού (600 τεμάχια card postal), στα πλαίσια διοργάνωσης κοινωνικής δράσης GRAFFITI από τους μαθητές Γυμνασίων – Λυκείων, με θέμα την έκφυλη διάκριση μεταξύ ανδρών και γυναικών, σύμφωνα με το υπ΄αριθ.Πρωτ.24460/28.08.2019 Πρωτογενές αίτημα και την υπ΄αριθ.18/2019 Τεχνική Έκθεση της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής & Υγείας («Τμήμα Ψυχοκοινωνικής Στήριξης και Ανάπτυξης»), ενδεικτικού προϋπολογισμού εκατόν σαράντα οκτώ ευρώ και ογδόντα λεπτών (148,80 €).

Ύστερα από τα παραπάνω, παρακαλούμε να μας καταθέσετε σχετική έγγραφη προσφορά (Οικονομική προσφορά) για την ανάθεση στο «Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας» ή να σταλεί με e mail (promithies@galatsi.gr), έως και τη Δευτέρα 07 Οκτωβρίου 2019 (07.10.2019).

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

18 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ GRAFFITI card-postal

Πρόσκληση ενδιαφέροντος
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr