Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια γραφικής ύλης και χαρτί Α4 (εκτυπώσεων και φωτοτυπιών)

25-06-2020 Προσκλήσεις Ενδιαφέροντος Αρ. Πρωτ.: 12931 Ημ/νία Πρωτ.: 25/6/2020 Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να προμηθευτεί, με τη διαδικασία που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, γραφική ύλη και χαρτί Α4 (εκτυπώσεων και φωτοτυπιών).

Η ανωτέρω προμήθεια, σύμφωνα με τα υπ΄αριθ.Πρωτ.12205/17.06.2020 (ΑΔΑΜ 20REQ006883648) και 12207/17.06.2020 (ΑΔΑΜ 20REQ006884179) Πρωτογενή αιτήματα της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Τμήμα Προμηθειών & Αποθήκης) διακρίνεται σε δύο (2) ομάδες, ως εξής:

ΟΜΑΔΑ Α:  Γραφική Ύλη (5.499,40 €) &

ΟΜΑΔΑ Β:  Φωτοτυπικό Χαρτί Α4 (3.534 €)

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν προσφορά και για  τις δύο (2) ομάδες ή για τη μία από αυτές, αλλά, επί ποινή απόρριψης, για το σύνολο των ειδών της κάθε ομάδας.

Για την υποβολή των προσφορών οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να καταθέσουν σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος θα αναφέρει εξωτερικά τα στοιχεία της επιχείρησής τους και τα ακόλουθα στοιχεία:

Προς το Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Τ.Α. «ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ»

Προσφορά του …………[1]

για συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης σύμβασης για την προμήθεια

«ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ & ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ Α4»

με ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών την Τετάρτη 08 Ιουλίου (08.07.2020) και ώρα 15:00

και θα περιέχει δύο (2) σφραγισμένους υποφακέλους: α) Υποφάκελος «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» & β) Υποφάκελος «Οικονομική Προσφορά», με τα παρακάτω περιεχόμενα:

Α.   Δικαιολογητικά Συμμετοχής. Τα δικαιολογητικά συμμετοχής θα υποβληθούν μέσα σε ξεχω­ριστό σφραγισμένο υποφάκελο, ο οποίος θα φέρει εξωτερικά τον τίτλο «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», και θα είναι τα ακόλουθα:

  1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου (το οποίο θα πρέπει να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του).
Διευκρίνηση ως προς το απόσπασμα ποινικού μητρώου
Ως προς την προσκόμιση αποσπάσματος ποινικού μητρώου ισχύουν τα ακόλουθα (άρθρο 73 παρ. 1 Ν. 4412/2016):

Η υποχρέωση αποκλεισμού του προσφέροντα εφαρμόζεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω προσφέροντα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.

Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά ιδίως:

αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (O.E. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές,

ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

  1. Υπεύθυνη Δήλωση (μόνο στην περίπτωση που δεν είναι ήδη διαθέσιμο το ποινικό μητρώο) στην οποία να δηλώνει ότι «δεν υφίστανται στο πρόσωπό μου λόγοι αποκλεισμού της παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.». Επισημαίνεται, ωστόσο, ότι για το παραπάνω πιστοποιητικό ποινικού μητρώου οφείλετε να υποβάλετε αίτηση προς έκδοσή του πριν την υπογραφή από σας της ανωτέρω Υπεύθυνης Δήλωσης και να μας το καταθέσετε όταν εκδοθεί (το πιστοποιητικό) ώστε να προχωρήσουμε στην υπογραφή της σύμβασης. Με γνήσιο υπογραφής.
  2. Φορολογική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ. 2 Ν. 4412/2016) (η οποία να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής της).
  3. Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία να δηλώνει σε ποιους ασφαλιστικούς φορείς οφείλει να καταβάλει εισφορές κοινωνικής ασφάλισης, οι οποίες καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση (πρέπει να έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της παρούσης πρόσκλησης). Με γνήσιο υπογραφής.
  4. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ. 2 του Ν. 4412/2016) (η οποία να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής της).
  5. Κωδικοποιημένο καταστατικό με όλες τις τελευταίες τροποποιήσεις (σε περίπτωση εταιρίας).

Β.   Οικονομική Προσφορά. Η οικονομική προσφορά του υποψήφιου προμηθευτή θα υποβληθεί μέσα σε ξεχωριστό σφραγισμένο υποφάκελο με τον τίτλο «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Θα συνταχθεί με βάση το έντυπο προσφοράς που σας αποστέλλουμε με την παρούσα πρόσκληση.

Επί ποινή απαραδέκτου, η οικονομική προσφορά κάθε ενδιαφερομένου θα αφορά στο σύνολο των ειδών της κάθε ομάδας ειδών.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

[1]     Στοιχεία προσφέροντος οικονομικού φορέα (ιδίως επωνυμία, οδός, αριθμός, Τ.Κ., πόλη, τηλέφωνο, fax και e-mail) και, σε περί­πτωση ένωσης οικονομικών φορέων, τα στοιχεία όλων των μελών αυτής.

ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ_ΚΗΜΔΗΣ_ΧΑΡΤΙ

ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ_ΚΗΜΔΗΣ_ΓΡΑΦΙΚΗΣ

ΕΝΤΥΠΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr