Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια ιματισμού για τους Δημοτικούς Παιδικούς & Βρεφονηπιακούς Σταθμούς Δήμου Γαλατσίου

15-11-2019 Προσκλήσεις Ενδιαφέροντος Αρ. Πρωτ.: 3962 Ημ/νία Πρωτ.: 15/11/2019 Εποπ. Φορέας: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΘΕΜΑ: «Υποβολή προσφοράς για την προμήθεια ιματισμού (πετσέτες προσώπου & πετσέτες φαγητού ‑ σαλιάρες) για τους Δημοτικούς Παιδικούς & Βρεφονηπιακούς Σταθμούς Δήμου Γαλατσίου, οικ. έτους 2019»

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του  Ν.Π.Δ.Δ.

«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ»

To Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Γαλατσίου» ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια ιματισμού (πετσέτες προσώπου & πετσέτες φαγητού ‑ σαλιάρες) για τους Δημοτικούς Παιδικούς & Βρεφονηπιακούς Σταθμούς Δήμου Γαλατσίου του Ν.Π.Δ.Δ. Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω προμήθειας έχει εκδοθεί α) η υπ’ αριθμ.: Α/129-2019 με αριθμό πρωτ.: 3628/23.10.2019 & Α/130-2019 με αριθμό πρωτ.: 3629/23.10.2019 (ΑΔΑΜ: 19REQ005745865 & ΑΔΑ: Ψ13ΟΟΛΙ5-Λ8Π) απoφάσεις ανάληψης υποχρέωσης και β) η βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ. 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων των αντίστοιχων πιστώσεων με α/α 1/2019.

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική οικονομική προσφορά σε σφραγισμένο φάκελο στο εξωτερικό του οποίου  θα αναγράφεται: α) την επωνυμία επιχείρησης και  β) η ένδειξη: «Προσφορά για την προμήθεια ιματισμού (πετσέτες προσώπου & πετσέτες φαγητού ‑ σαλιάρες) για τους Δημοτικούς Παιδικούς & Βρεφονηπιακούς Σταθμούς Δήμου Γαλατσίου», η οποία θα κατατεθεί στο πρωτόκολλο του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Γαλατσίου» (Ιπποκράτους & Αρχιμήδους 2, 10ς όροφος, ΤΚ 11146, Γαλάτσι) μέχρι την Τετάρτη 20 Νοεμβρίου 2019, και ώρα 13:00 μ.μ.

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:

Α) Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Β) Φορολογική ενημερότητα.

Γ) Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016).

Τα ανωτέρω πιστοποιητικά (β και γ) γίνονται αποδεκτά εφόσον είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής τους, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος,  εφόσον έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους. (άρθρο 80 παρ.12 του Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.7αδ του άρθρου 43 του Ν.4605/2019)

Ενδεικτικός προϋπολογισμός:

Συνολικό ποσό:

α) 4.752,92 € συμπ. Φ.Π.Α. & β) 989,52 € συμπ. Φ.Π.Α.

 

Συνημμένα

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ & ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr