Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού

09-10-2020 Προσκλήσεις Ενδιαφέροντος Αρ. Πρωτ.: 21850 Ημ/νία Πρωτ.: 8/10/2020 Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει, με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 118 του Ν. 4412/2016, την προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του, συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού χιλίων επτακοσίων εξήντα δύο ευρώ και τεσσάρων λεπτών (1.762,04 €), συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.24%.

Για την προμήθεια των παραπάνω ειδών έχει συνταχθεί η από 06.10.2020 Μελέτη της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Προγραμματισμού Οργάνωσης & Πληροφορικής), η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης Πρόσκλησης.

Μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε Υπεύθυνη Δήλωση με γνήσιο υπογραφής ή ψηφιακά υπογεγραμμένη (www.gov.gr) που θα αναφέρεται ότι αποδέχεται στο σύνολο την από 06.10.2020 Μελέτη της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Προγραμματισμού Οργάνωσης & Πληροφορικής) και να προσκομίσει επιπλέον ότι δικαιολογητικό – πιστοποιητικό αναφέρεται σε αυτήν τη Μελέτη.

Οι σχετικές οικονομικές προσφορές θα κατατεθούν εγγράφως στο Πρωτόκολλο του Δήμου (Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας) έως και τις 16 Οκτωβρίου 2020 (16.10.2020), ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Μελέτη

Πρωτογενές

Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr