Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την πρόσληψη καλλιτεχνικού προσωπικού στον Πολιτιστικό και Αθλητικό Οργανισμό Δήμου Γαλατσίου

02-09-2019 Ενημέρωση, Προσκλήσεις Ενδιαφέροντος Αρ. Πρωτ.: 2257 Ημ/νία Πρωτ.: 2/9/2019 Εποπ. Φορέας: ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ - ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 2527/1997, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν και του άρθρου 64 του Ν.4590/2019.
3. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
4. Την υπ’ αριθμ. 27/13-2-2018 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με θέμα: «Έγκριση απασχόλησης φυσικών προσώπων με σύμβαση μίσθωσης έργου για τις ανάγκες του Πολιτιστικού και Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Γαλατσίου-Βασίλης Παπαδιονυσίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν.2527/97 για το έτος 2018».
5. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ. 37599/20-07-2018 Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών (ΑΔΑ:60ΔΡ465ΧΘ7-ΒΒΑ), που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 107 του Ν.4483/2017.
6. Την υπ’ αριθμ. 157/4-9-2018 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. περί καθορισμού αριθμού και ειδικοτήτων για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου.
7. Την υπ’ αριθμ. 59641/16446/15-7-2019 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.
Ανακοινώνει
Την πρόσληψη των κάτωθι φυσικών προσώπων (Καλλιτεχνικό Προσωπικό) για την εκτέλεση των κάτωθι εργασιών διάρκειας έως δώδεκα (12) μηνών:
1. Ένα (1) άτομο, με ειδικότητα ΠΕ ζωγραφικής με αντικείμενο τη διδασκαλία στα Στέκια Νεολαίας.
2. Ένα (1) άτομο ΔΕ μουσικής, με ειδικότητα Βιολί, με αντικείμενο τη διδασκαλία στα Στέκια Νεολαίας.
3. Ένα (1) άτομο ΔΕ Χοροδιδάσκαλος, με ειδικότητα Μοντέρνος Χορός, με αντικείμενο τη διδασκαλία στα Στέκια Νεολαίας.
4. Ένα (1) άτομο, με ειδικότητα ΔΕ Κεραμικής με αντικείμενο τη διδασκαλία στα Στέκια Νεολαίας.
Η απασχόληση των ανωτέρω θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 6 του Ν. 2527/97 περί «συμβάσεων μίσθωσης έργου», όπως ισχύει μετά την προσθήκη παραγράφων και τις αναριθμήσεις με το αρ. 10 του Ν. 3812/2009.
Α. ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
1. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών.
2. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν.
3. Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση), με την επιφύλαξη της επόμενης εξαίρεσης.
Β. ΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ-ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1. Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας
2. Τον απαιτούμενο τίτλο σπουδών ανάλογα με την ειδικότητα
3. Βιογραφικό σημείωμα
4. Βεβαίωση προϋπηρεσίας ανάλογα με την ειδικότητα
Γ. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία της υπηρεσίας μας, οδός Αρχιμήδους 2 και Ιπποκράτους και ειδικότερα στο Γραφείο Πολιτιστικού και Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Γαλατσίου – Βασίλης Παπαδιονυσίου 1ος όροφος εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών που αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησης της παρούσας (ήτοι από 3/9/2019 έως και την 9/9/2019) στο χώρο ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος.
Η παρούσα ανακοίνωση να αναρτηθεί στον χώρο ανακοινώσεων του Δημαρχιακού Καταστήματος.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΝΠΔΔ

ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΜΑΝΔΗΛΑΡΑ

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΣΕΠ

Πολιτιστικός οργανισμός
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr