Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την πρόσληψη τριών φυσικών προσώπων, καλλιτεχνικού προσωπικού, διάρκειας δώδεκα μηνών

27-07-2022 Προσκλήσεις Ενδιαφέροντος Αρ. Πρωτ.: 1743 Ημ/νία Πρωτ.: 27/7/2022 Εποπ. Φορέας: ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το ΝΠΔΔ «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ & ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ- ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ» 

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 2527/1997, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
 2. Τις διατάξεις των άρθρων 40 και 41 του Ν. 4765/2021, ως ισχύουν.
 3. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
 4. Τις διατάξεις του άρθρου 107 του Ν. 4483/2017 (ΦΕΚ 107/Α΄/31-7-2017), με τις οποίες αντικαταστάθηκαν οι όμοιες του άρθρου 12 παρ. 14 του Ν. 4071/2012 (Α΄85), όπως ισχύει.
 5. Την υπ’ αριθ. 4/09-03-2021 (ΑΔΑ:ΩΙΡ5ΟΛΥΜ-Λ5Β) Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πολιτιστικού και Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Γαλατσίου-Βασίλης Παπαδιονυσίου της 9ης Μαρτίου 2021 για τον προγραμματισμό προσλήψεων προσωπικού με Σύμβαση Μίσθωσης Έργου.
 6. Την υπ’ αριθ. πρωτ. οικ.56166/26-7-2021 (ΑΔΑ: ΨΛ6146ΜΤΛ6-Κ3Κ) Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 107 του Ν. 4483/2017 (ΦΕΚ 107/Α΄/31-7-2017).
 7. Την υπ’ αριθ. πρωτ.: 131235/22-10-2021 (ΑΔΑ:ΩΙΗΔΟΡ1Κ-ΓΗΑ) και 100560/20-8-2021 εγκριτικές αποφάσεις του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με θέμα: «Έγκριση σύβασης μίσθωσης έργου στο ΝΠΔΔ «Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Γαλατσίου- Βασίλης Παπαδιονυσίου»
 8. Την υπ’ αριθ. 34/13-9-2021 (ΑΔΑ:ΩΙΡΨΟΛΥΜ-5ΗΟ) Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πολιτιστικού και Αθλητικού Οργανισμού του Δήμου Γαλατσίου-Βασίλης Παπαδιονυσίου σχετικά με τον «Καθορισμό αριθμού και ειδικοτήτων για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου βάσει της 100560/20-8-2021 εγκριτικής απόφασης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής».

Ανακοινώνει

Την πρόσληψη των κάτωθι φυσικών προσώπων (Καλλιτεχνικό Προσωπικό) για την εκτέλεση των κάτωθι εργασιών διάρκειας έως δώδεκα (12) μηνών:

 1. Ένα (1) άτομο, με ειδικότητα ΠΕ Ζωγράφων με αντικείμενο τη διδασκαλία στα Στέκια Νεολαίας.
 2. Ένα (1) άτομο ΔΕ Χοροδιδάσκαλος, με ειδικότητα Μοντέρνος Χορός, με αντικείμενο τη διδασκαλία στα Στέκια Νεολαίας.
 3. Ένα (1) άτομο, με ειδικότητα ΔΕ Κεραμικής με αντικείμενο τη διδασκαλία στα Στέκια Νεολαίας.

Η απασχόληση των ανωτέρω θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 6 του Ν. 2527/97 περί «συμβάσεων μίσθωσης έργου», όπως ισχύει μετά την προσθήκη παραγράφων και τις αναριθμήσεις με το αρ. 10 του Ν. 3812/2009.

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

 1. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών.
 2. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλόλητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν.
 3. Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση), με την επιφύλαξη της επόμενης εξαίρεσης.

Β. ΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ-ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 1. Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας
 2. Τον απαιτούμενο τίτλο σπουδών ανάλογα με την ειδικότητα
 3. Βιογραφικό σημείωμα
 4. Βεβαίωση προϋπηρεσίας ανάλογα με την ειδικότητα

Γ. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία της υπηρεσίας μας, οδός Αρχιμήδους 2 και Ιπποκράτους και ειδικότερα στο Γραφείο Πολιτιστικού και Αθλητικού  Οργανισμού Δήμου Γαλατσίου – Βασίλης Παπαδιονυσίου 1ος όροφος εντός προθεσμίας τριών (3) εργάσιμων ημερών  που αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησης της παρούσας (ήτοι από 28/7/2022 έως και την 1/8/2022) στο χώρο ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος.

Η παρούσα ανακοίνωση να αναρτηθεί στον χώρο ανακοινώσεων του Δημαρχιακού Καταστήματος.

 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΝΠΔΔ

  

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ  

Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr