Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την ανάθεση υπηρεσίας προγράμματος φιλοξενίας παιδιών σε κατασκηνώσεις για το καλοκαίρι 2022

24-05-2022 Προσκλήσεις, Προσκλήσεις Ενδιαφέροντος Αρ. Πρωτ.: 13616 Ημ/νία Πρωτ.: 23/5/2022 Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται βάσει του άρθρου 118 του Ν.4412/2016 να αναθέσει την υπηρεσία προγράμματος φιλοξενίας παιδιών σε κατασκηνώσεις (Διαμονή και Διατροφή) για το καλοκαίρι 2022 σε παιδιά οικογενειών -κατοίκων του Δήμου Γαλατσίου, ενδεικτικού προϋπολογισμού δεκατεσσάρων χιλιάδων επτακοσίων ογδόντα τεσσάρων ευρώ (14.784 €) σύμφωνα με το υπ’ αριθ.12028/06.05.2022 Πρωτογενές αίτημα της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής & Υγείας (Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής & Μέριμνας) και την υπ’αριθμ.Μ2/2022 συνημμένη Μελέτη από το Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής & Μέριμνας.

Ύστερα από τα παραπάνω, παρακαλούμε να μας καταθέσετε σχετική προσφορά:

στο «Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας», έως και την Παρασκευή 03 Ιουνίου 2022 (03.06.2022).

Προς απόδειξη της μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε και τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 

  1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου (το οποίο θα πρέπει να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του).
Διευκρίνηση ως προς το απόσπασμα ποινικού μητρώου
Ως προς την προσκόμιση αποσπάσματος ποινικού μητρώου ισχύουν τα ακόλουθα (άρθρο 73 παρ. 1 Ν. 4412/2016):

Η υποχρέωση αποκλεισμού του προσφέροντα εφαρμόζεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω προσφέροντα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.

Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά ιδίως:

αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (O.E. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές,

ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

ή Υπεύθυνη Δήλωση (μόνο στην περίπτωση που δεν είναι ήδη διαθέσιμο το ποινικό μητρώο) στην οποία να δηλώνει ότι «δεν υφίστανται στο πρόσωπό μου λόγοι αποκλεισμού της παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα». Mε γνήσιο υπογραφής ή ψηφιακά υπογεγραμμένη στο www.gov.gr.

  1. Φορολογική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ. 2 Ν. 4412/2016) (η οποία να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής της).
  2. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ. 2 του Ν. 4412/2016) (η οποία να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής της).
  3. Κωδικοποιημένο καταστατικό με όλες τις τελευταίες τροποποιήσεις (σε περίπτωση εταιρίας).
  4. Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας από το αρμόδιο Πρωτοδικείο ή Υπεύθυνη Δήλωση (μόνο στην περίπτωση που δεν έχει εκδοθεί έως την κατάθεση της οικονομικής προσφοράς) στην οποία να δηλώνει ότι «δεν υφίστανται στο πρόσωπό μου λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με τη φερεγγυότητα του οικονομικού φορέα, κατά τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 4 περ. β του ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα», μαζί με αντίγραφο της αίτησης που έχει υποβληθεί για την έκδοση του ανωτέρω πιστοποιητικού. Mε γνήσιο υπογραφής ή ψηφιακά υπογεγραμμένη στο www.gov.gr.
  5. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 (με γνήσιο υπογραφής ή ψηφιακά υπογεγραμμένη στο www.gov.gr) στην οποία να δηλώνει ο οικονομικός φορέας:

Α. σε ποιους ασφαλιστικούς φορείς οφείλει να καταβάλει εισφορές κοινωνικής ασφάλισης, οι οποίες καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση.

Β. δεν βρίσκεται σε μια από τις καταστάσεις των άρθρων 73 & 74 του Ν.4412/2016.

Γ. δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του Ν.4412/2016.

Δ. δεν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ.2 του άρθρου 18 του Ν.4412/2016.

Ε. έλαβε γνώση και αποδέχεται ανεπιφύλακτα την υπ’αριθμ.Μ2/2022 μελέτη (Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής & Μέριμνας) σε όλη τη διάρκεια της σύμβασης.

ΣΤ. η συμμετοχή του δε δημιουργεί κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 24 του Ν.4412/2016.

  1. Και όποιο άλλο έγγραφο ή υπεύθυνη δήλωση (με γνήσιο υπογραφής ή ψηφιακά υπογεγραμμένη στο www.gov.gr) ζητείτε από την υπ΄αριθ.Μ2/2022 μελέτη (Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής & Μέριμνας).

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ _ΚΗΜΔΗΣ

τεχνική περιγραφή2022

κατασκηνώσεις για παιδιά 2022, Πρόσκληση ενδιαφέροντος
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr