Πρόσκληση ενδιαφέροντος μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του 12ου Νηπιαγωγείου

25-01-2021 Προσκλήσεις Ενδιαφέροντος Αρ. Πρωτ.: 1156 Ημ/νία Πρωτ.: 14/1/2021 Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος μίσθωσης ακινήτου  για τη στέγαση του  12ου Νηπιαγωγείου

Ο Δήμος Γαλατσίου διακηρύσσει   ότι  προκειμένου   να    εντοπίσει τη διαθεσιμότητα υποψηφίων ακινήτων για τη στέγαση της δίχρονης   υποχρεωτικής προσχολικής εκπαίδευσης με απευθείας ανάθεση μίσθωσης (΄Αρθρο  24  του Ν.4674/2020), καλεί τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν εγγράφως το ενδιαφέρον τους,  σε προθεσμία είκοσι  (20) ημερών από    25/01/2021 έως 13/02/2021  σύμφωνα με τους όρους  της υπ΄  αριθμ.πρωτ. 1153/14-1-2021, μίσθωσης ακινήτου με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης    προς το Τμήμα Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Πολιτισμού ,Αθλητισμού  και Νέας  Γενιάς της   Διεύθυνσης   Διοικητικών Υπηρεσιών   (μέσω πρωτοκόλλου του Δήμου ή ταχυδρομικώς με αποδεικτικό  επίδοσης) που εδρεύει στο Δημαρχείο (Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους).

Τα προσφερόμενα ακίνητα κατ’ ελάχιστο, θα πρέπει να πληρούν τα κριτήρια καταλληλόλητας για στέγαση σχολικής μονάδας που αναφέρονται στην υπ’ αρ. 37237/ΣΤ1/07 (ΦΕΚ 635Β/27- 04- 2007) απόφαση Υπουργού Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων «περί καθορισμού κριτηρίων καταλληλόλητας και επιλογής χώρων, για την   ανέγερση Δημοσίων διδακτηρίων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης καθώς και χώρων μετά    κτιρίων κατάλληλων για στέγαση Σχολικών μονάδων» και την τροποποίηση αυτής (ΦΕΚ 4519/ Β΄/16.10.2018). Το μίσθιο για το 12ο Νηπιαγωγείο  πρέπει να βρίσκεται στο Γαλάτσι κατά προτίμηση στην πολεοδομική ενότητα. Το εμβαδόν επιφάνειας του ακινήτου να είναι περίπου 270τ.μ. – 300τ.μ. και θα καλύπτει    τα κατωτέρω:

-Τρείς (3) αίθουσες διδασκαλίας  συνολικού ενδεικτικού  εμβαδού επιφανείας  120 τ.μ  με ελάχιστο εμβαδό  επιφάνειας  κάθε  αίθουσας 30 τ.μ.

-Αίθουσα πολλαπλών χρήσεων ενδεικτικού  εμβαδού  επιφανείας από  60τ.μ  έως 70τ.μ

-Βοηθητικός  Χώρος  ενδεικτικού εμβαδού επιφάνειας  από  2τ.μ  έως 5τ.μ

-Τραπεζαρία ενδεικτικού εμβαδού επιφάνειας  από 20τ.μ έως 30τ.μ

– Τουαλέτες αγοριών, κοριτσιών ενδεικτικού  εμβαδού επιφάνειας  από 10τ.μ   έως 15τ.μ

-Γραφείο Εκπαιδευτικών  ενδεικτικού εμβαδού επιφάνειας  από  12τ.μ έως 15τ.μ

-Ενδεικτικό  εμβαδό  επιφάνειας αύλειου χώρου  50τ .μ

Η διάρκεια της μίσθωσης θα είναι για (2) δυο έτη.

Πληροφορίες για τις δύο φάσεις της εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα παρέχονται από το    Τμήμα Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης, & Πολιτισμού, Αθλητισμού  και Νέας  Γενιάς  της Διεύθυνσης  Διοικητικών Υπηρεσιών  από  8:00 π.μ  έως 13:00 μ.μ

( Αρχιμήδους 2 και Ιπποκράτους,  τηλέφωνο 213.2055.328 & 213.2055.407).

Η παρούσα δημοσιεύεται στον πίνακα ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος με ανάρτηση  στην ιστοσελίδα του Δήμου   www.galatsi.gr   και  στην διαδικτυακή εφαρμογή  Διαύγεια.

 

Ο     Δήμαρχος

Γεώργιος Μαρκόπουλος

 

ΟΡΟΙ ΜΙΣΘΩΣΗΣ

Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr