Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια αναλωσίμων υλικών μηχανογράφησης και αναλωσίμων ειδών φωτοτυπικών, fax και πολυμηχανημάτων

08-04-2019 Προσκλήσεις Ενδιαφέροντος Αρ. Πρωτ.: 9754 Ημ/νία Πρωτ.: 1/4/2019 Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται βάσει του άρθρου 118 του Ν.4412/2016 να αναθέσει την προμήθεια αναλωσίμων υλικών μηχανογράφησης και αναλωσίμων ειδών φωτοτυπικών, fax και πολυμηχανημάτων (μελάνια – toner)» ενδεικτικού προϋπολογισμού οκτώ χιλιάδων τριάντα οκτώ ευρώ και ενενήντα έξι λεπτών (8.038,96 €), σύμφωνα με τα υπ’αριθ.Πρωτ.6343/01.03.2019 και 6344/01.03.2019 Πρωτογενή αιτήματα της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών («Τμήμα Προμηθειών και Αποθήκης»).

Αναλυτικότερα:

ΟΜΑΔΑ Α: ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ (Τόνερς – Μελανοταινίες) ενδεικτικού προϋπολογισμού έξι χιλιάδων τετρακοσίων δέκα εννέα ευρώ και δύο λεπτών (6.419,02 €).

ΟΜΑΔΑ Β: ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ (Μελάνια) ενδεικτικού προϋπολογισμού χιλίων εξακοσίων δέκα εννέα ευρώ και ενενήντα τεσσάρων λεπτών (1.619,94).

Οι υποψήφιοι προμηθευτές μπορούν να καταθέσουν προσφορά για μία, ή περισσότερες ομάδες.

Ύστερα από τα παραπάνω, παρακαλούμε να μας καταθέσετε σχετική οικονομική προσφορά στο «Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας», έως και την Παρασκευή 19 Απριλίου 2019 (19.04.2019) και ώρα 15.00.

Προς απόδειξη της μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε και τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου
Διευκρίνηση ως προς το απόσπασμα ποινικού μητρώου
Ως προς την προσκόμιση αποσπάσματος ποινικού μητρώου ισχύουν τα ακόλουθα (άρθρο 73 παρ. 1 Ν. 4412/2016):

Η υποχρέωση αποκλεισμού του προσφέροντα εφαρμόζεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω προσφέροντα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.

Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά ιδίως:

αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (O.E. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές,

ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

  1. Φορολογική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ. 2 Ν. 4412/2016)
  2. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016)
  3. Καταστατικό σε περίπτωση εταιρείας

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Πρόσκληση ενδιαφέροντος
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr