ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ε.Π.Ζ. 10 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013

06-09-2013 Προσκλήσεις Επ. Ποιότητας Ζωής Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

Γαλάτσι, 06-09-2013

Αριθ. Πρωτ.: 32844

 
 
Δ/ΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ: ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Ταχ.Δ/νση: Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Πληροφορίες: Ο. Πετρίδου
Τηλέφωνο: 2132055430
 
 

Π   Ρ   Ο   Σ   Κ   Λ   Η   Σ   Η

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
                                                               
              Π Ρ Ο Σ

                                                                     Τους Δημοτικούς Συμβούλους:

                                                              κ.κ. Σιδερή Ιωάννη   

                                                                     Βιντζηλαίο Γεώργιο
                                                                     Κούλη Κανέλλο
                                                                     Μπουγιούκα Ευάγγελο

                                                                     Μπούρα Χριστίνα

                                                                     Νίκου Νικόλαο

                                                                     Καπέλης Γεώργιος
                                                                     Ζέρβα – Γκιουρτζιάν Ελένη

                                                                     (τακτικά μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)

 
 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 («ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ») και του ΔΚΚ, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα στις 10 Σεπτεμβρίου 2013,ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.

Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν μπορέσετε να πάρετε μέρος στη συνεδρίαση, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε τα αναπληρωματικά μέλη κατά τη σειρά της εκλογής τους και την υπηρεσία του Δήμου (κα Ουρανία Πετρίδου, τηλ. 2132055417-430).

 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 
 
1ο

Προέγκριση Άδειας Λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.

 
 
2ο

Ανανέωση άδειας χρήσης μουσικών οργάνων.

 
 
 
 
3ο

Ανάκληση Άδειας Λειτουργίας καταστημάτων.

 
 

4ο

Χορήγηση άδειας τοποθέτησης μεταλλικού εμποδίου στο κράσπεδο του πεζοδρομίου της οδού Καμελίας αρ. 4.

 
 
5ο

Επανεξέταση αιτήματος για χορήγηση άδειας τοποθέτησης κολωνακίων στο ρείθρο επί της οδού Λητούς αρ. 19.

 
 
6ο

Παραχώρηση αναπηρικής θέσης στάθμευσης επί της οδού Κυβέλης αρ. 21.

 
 
7ο

Παραχώρηση αναπηρικής θέσης στάθμευσης επί της οδού Πανδώρας αρ. 21.

 
 

Αρμόδιος κλητήρας του Δήμου να επιδώσει την πρόσκληση αυτή μέσα στη νόμιμη προθεσμία.

 

 
Ο Πρόεδρος της Ε.Π.Ζ.
 
 
 
Δήμος Κωνσταντίνος
(Αντιδήμαρχος)
 
 

Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr