Πρόσκληση Ε.Π.Ζ για τη Τρίτη 4 Σεπτεμβρίου 2018

31-08-2018 Προσκλήσεις Επ. Ποιότητας Ζωής Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

Γαλάτσι, 31.08.2018

                                          Αριθ. Πρωτ. 19928

 

 

Δ/ΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Ταχ.Δ/νση: Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους

Πληροφορίες: Ο. Πετρίδου

Τηλέφωνο: 2132055430

 

 

Π   Ρ   Ο   Σ   Κ   Λ   Η   Σ   Η

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

                                                               

              Π Ρ Ο Σ

                                                                     Τους Δημοτικούς Συμβούλους:

κ.κ.  Πρωτονοτάριο Εμμανουήλ

Ελευθερίου Εμμανουήλ

Μπάστα Κωνσταντίνο

                                                     Δερεδίνη Βασίλειο

Ζήκου Αγγελική – Μαρία

Κοράκη Μάρθα

Κιούπη Χρήστο

Ζώμπο Κωνσταντίνο

(τακτικά μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 («ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ») και του ΔΚΚ, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 (ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ) και ισχύουν, σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα στις 04 Σεπτεμβρίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.

Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν μπορέσετε να πάρετε μέρος στη συνεδρίαση, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε τα αναπληρωματικά μέλη κατά τη σειρά της εκλογής τους και την υπηρεσία του Δήμου (κα Ουρανία Πετρίδου, τηλ. 2132055417 – 430).

ΑΡΙΘ.

ΘΕΜ.

ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1ο

Προέγκριση άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας ψυχαγωγικής δραστηριότητας – τσίρκο (προσωρινή εγκατάσταση).

2ο

Χορήγηση ή μη άδειας τοποθέτησης εμποδίων στο πεζοδρόμιο στην οδό Κύκνων αρ. 17.

Αρμόδιος κλητήρας να επιδώσει την πρόσκληση τούτη μέσα στη νόμιμη προθεσμία.

 

 

Ο Πρόεδρος της Ε.Π.Ζ.

 

 

                                                                                ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ

                                                                               (ΔΗΜΑΡΧΟΣ)

 

 

Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr