Πρόσκληση Ε.Π.Ζ για την Τετάρτη 15 Μαρτίου 2017

10-03-2017 Προσκλήσεις Επ. Ποιότητας Ζωής Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
Γαλάτσι, 10-03-2017
                   Αριθ. Πρωτ.: 8782
Δ/ΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Ταχ.Δ/νση: Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Πληροφορίες: Ο. Πετρίδου
Τηλέφωνο: 2132055430
Π   Ρ   Ο   Σ   Κ   Λ   Η   Σ   Η
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
              Π Ρ Ο Σ
Τους Δημοτικούς Συμβούλους:
κ.κ. Ελευθερίου Εμμανουήλ
                                                                    Μπάστα Κωνσταντίνο
                                                                     Ζήκου Αγγελική – Μαρία
                                                                     Κοράκη Μάρθα
                                                                Πρωτονοτάριο Εμμανουήλ
                                                                     Κιούπη Χρήστο
                                                                     Ζέρβα – Γκιουρτζιάν Ελένη
                                                                     (τακτικά μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 («ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ») και του ΔΚΚ, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα στις 15 Μαρτίου 2017,ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.
Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν μπορέσετε να πάρετε μέρος στη συνεδρίαση, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε τα αναπληρωματικά μέλη κατά τη σειρά της εκλογής τους και την υπηρεσία του Δήμου (κα Ουρανία Πετρίδου, τηλ. 2132055417 – 430).
ΑΡΙΘ.
ΘΕΜ.
ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1ο
Συγκρότηση σε Σώμα – Εκλογή Αντιπροέδρου Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
2ο
Προέγκριση Άδειας λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.
3o
Παράταση ωραρίου μουσικής στην επιχείρηση μαζικής εστίασης διάθεσης προχείρου γεύματος (Αναψυκτήριο) επιχείρηση αναψυχής (Καφετέρια) του κ. Σιδερή Νικολάου.
4o
Παράταση ωραρίου μουσικής στην επιχείρηση αναψυχής (Καφετέρια – Μπαρ) της κ. Σαφλαγιούρα Παναγιώτας.
5o
Παράταση ωραρίου χρήσης μουσικής σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος του Δήμου Γαλατσίου.
6o
Παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου προς ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων.
   Αρμόδιος κλητήρας να επιδώσει την πρόσκληση τούτη μέσα στη νόμιμη προθεσμία.
                                                                                Ο Πρόεδρος της Ε.Π.Ζ.
  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ
                                                                              (ΔΗΜΑΡΧΟΣ)
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr