Πρόσκληση Ε.Π.Ζ για τις 14 Απριλίου 2011

11-04-2011 Προσκλήσεις Επ. Ποιότητας Ζωής Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
Γαλάτσι, 08– 04 – 2011
Αριθ. Πρωτ.: 10790
Δ/ΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Ταχ.Δ/νση: Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Πληροφορίες: Ο. Πετρίδου
Τηλέφωνο: 2132055430
 
Π   Ρ   Ο   Σ  Κ   Λ   Η   Σ   Η
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
                                               
              Π Ρ Ο Σ
                                                    Τους Δημοτικούς Συμβούλους:
                                                              κ.κ. Βιντζηλαίο Γεώργιο
                                                                     Νίκου Νικόλαο
                                                                     Κούλη Κανέλλο
                                                                     Παπαδιονυσίου Χριστίνα
                                                                     Ανδρή Σταμάτιο
                                                                     Πιτταρά Ανδρέα
                                                                     Σιδερή Ιωάννη
                                                                Ζέρβα – Γκιουρτζιάν Ελένη
                            (τακτικά μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)
 
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 («ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ») και του ΔΚΚ, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα την 14η Απριλίου 2011,ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:15, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.
Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν μπορέσετε να πάρετε μέρος στη συνεδρίαση, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε τα αναπληρωματικά μέλη κατά τη σειρά της εκλογής τους και την υπηρεσία του Δήμου (κος Ανάργυρος Νισυραίος, τηλ. 2132055430).
 
 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ
ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
 
 
 
1ο
Προέγκριση Άδειας Λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος
 
 
 
 
 
 
2ο
Ανάκληση Άδειας Λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος
 
Αρμόδιος κλητήρας του Δήμου να επιδώσει την πρόσκληση αυτή μέσα στη νόμιμη προθεσμία.
 
Ο Πρόεδρος της Ε.Π.Ζ.
 
 
 
 
 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΩΜΠΟΣ
(ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ)


Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr