Πρόσκληση Ε.Π.Ζ. για τις 30 Νοεμβρίου 2011

25-11-2011 Προσκλήσεις Επ. Ποιότητας Ζωής Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

 
 
   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

Γαλάτσι, 2511 – 2011

Αριθ. Πρωτ.: 43252
Δ/ΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ταχ.Δ/νση: Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους

Πληροφορίες: Ο. Πετρίδου

Τηλέφωνο: 2132055430

 

Π   Ρ   Ο   Σ   Κ   Λ   Η   Σ   Η

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Π Ρ Ο Σ

Τους Δημοτικούς Συμβούλους:

κ.κ. Βιντζηλαίο Γεώργιο

Νίκου Νικόλαο

Κούλη Κανέλλο

Παπαδιονυσίου Χριστίνα

Ανδρή Σταμάτιο

Πιτταρά Ανδρέα

Σιδερή Ιωάννη

Ζέρβα – Γκιουρτζιάν Ελένη

(τακτικά μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)

 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 («ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ») και του ΔΚΚ, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα την 30η Νοεμβρίου 2011,ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:15, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.

Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν μπορέσετε να πάρετε μέρος στη συνεδρίαση, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε τα αναπληρωματικά μέλη κατά τη σειρά της εκλογής τους και την υπηρεσία του Δήμου (κος Ανάργυρος Νισυραίος, τηλ. 2132055430).

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
 
1ο

Προέγκριση Άδειας Λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.

 
 
2ο

Εισήγηση κοπής δένδρων.

 
 

Αρμόδιος κλητήρας του Δήμου να επιδώσει την πρόσκληση αυτή μέσα στη νόμιμη προθεσμία.

 

Ο Πρόεδρος της Ε.Π.Ζ.

 
 
 
 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΩΜΠΟΣ

(ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ)

 


ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
Προς:
Τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους:
Μπούρα Χριστίνα,
Δήμο Κωνσταντίνο,

Χριστοδούλου Αγαμέμνονα,

Αγγελή Κωνσταντίνο,
Καπέλη Γεώργιο,

αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, παρακαλούμενα όπως προσέλθουν, σε περίπτωση κωλύματος τακτικού μέλους, καθώς και στους Διευθυντές του Δήμου:

1.    Βαθρακοκοίλη Ιουλία (Δ/ντρια Διοικητικών Υπηρεσιών)

2.    Δαβέτα Χριστίνα (Δ/ντρια Οικονομικών Υπηρεσιών)

3.    Σπηλιόπουλο Παναγιώτη (Δ/ντή Τεχνικών Υπηρεσιών)

Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr