Πρόσκληση Ε.Π.Ζ. για τις 5 Απριλίου 2013

02-04-2013 Προσκλήσεις Επ. Ποιότητας Ζωής Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

Δ/ΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ: ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Ταχ.Δ/νση: Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Πληροφορίες: Ο. Πετρίδου
Τηλέφωνο: 2132055430

 

Γαλάτσι, 01-04-2013

Αριθ. Πρωτ.: 10695

Π   Ρ   Ο   Σ   Κ   Λ   Η   Σ   Η

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
                                                               
             Π Ρ Ο Σ

                                                  Τους Δημοτικούς Συμβούλους:

                                                              κ.κ. Σιδερή Ιωάννη   

                                                                     Βιντζηλαίο Γεώργιο
                                                                     Κούλη Κανέλλο
                                                                     Μπουγιούκα Ευάγγελο

                                                                     Μπούρα Χριστίνα

                                                                     Νίκου Νικόλαο

                                                                     Πιτταρά Ανδρέα
                                                                     Ζέρβα – Γκιουρτζιάν Ελένη

                                                                     (τακτικά μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)

 
 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 («ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ») και του ΔΚΚ, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα στις 05 Απριλίου 2013,ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.

Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν μπορέσετε να πάρετε μέρος στη συνεδρίαση, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε τα αναπληρωματικά μέλη κατά τη σειρά της εκλογής τους και την υπηρεσία του Δήμου (κα Ουρανία Πετρίδου, τηλ. 2132055417-430).

 
 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1ο

Προέγκριση Άδειας Λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.

 
 
2ο

Χορήγηση άδειας χρήσης μουσικών οργάνων.

 
 
3o 

Χορήγηση άδειας τοποθέτησης μεταλλικών κολωνακίων ή πλαστικών κώνων στο κράσπεδο των πεζοδρομίων ή στο ρείθρο αντίστοιχα δημοτικών οδών.

 
 
 

Αρμόδιος κλητήρας του Δήμου να επιδώσει την πρόσκληση αυτή μέσα στη νόμιμη προθεσμία.

 
 

 
Ο Πρόεδρος της Ε.Π.Ζ.
 
 
 
Δήμος Κωνσταντίνος
(Αντιδήμαρχος)
 
 

Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr