ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 11 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014

07-03-2014 Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

 

 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
Γαλάτσι,  07-03-2014
Αριθ. Πρωτ.:  10645        
Δ/ΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Ταχ.Δ/νση: Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Πληροφορίες: Ο. Πετρίδου
Τηλέφωνο: 2132055417 –  430 – 383
Π   Ρ   Ο   Σ   Κ   Λ   Η   Σ   Η
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
                                                               
                   Π Ρ Ο Σ
                                                                                              Τους Δημοτικούς Συμβούλους:
                                                                                     κ.κ. Μαγκανάρη Νικόλαο
                                                                                              Παναγιωτακόπουλο Ευθύμιο
                                                                                              Παπαδιονυσίου Χριστίνα
                                                                                              Χριστοδούλου Αγαμέμνονα
                                                                                              Βιντζηλαίο Γεώργιο
                                                                                              Δήμο Κωνσταντίνο
                                                                                              Δερεδίνη Βασίλειο
                                                                                              Ρωμανό Ιωάννη
                                                                                              (τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής)
 
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 («ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ») και του ΔΚΚ, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα στις 11 Μαρτίου 2014,ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.
Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν μπορέσετε να πάρετε μέρος στη συνεδρίαση, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε τα αναπληρωματικά μέλη κατά τη σειρά της εκλογής τους και την υπηρεσία του Δήμου (κα Ουρανία Πετρίδου, τηλ. 2132055417-430-383).
 
 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ
ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
 
 
 
1ο
Ψήφιση πίστωσης εβδομήντα χιλιάδων ευρώ (70.000,00 €) σε βάρος του Κ.Α. 00.6481.0001 του προϋπολογισμού του Δήμου Οικ. έτους 2014 για έξοδα λειτουργίας συσσιτίων – χορήγηση ειδών διαβίωσης, διατροφής σε άπορους δημότες.
 
 
 
 
 
 
2ο
Καθορισμός όρων διακήρυξης ανοιχτού διαγωνισμού προμήθειας τροφίμων για τις ανάγκες του Δήμου και των εποπτευόμενων από αυτόν Ν.Π. έτους 2014.
 
 
 
 
 
 
3ο
Ψηφίσεις πιστώσεων σε βάρος των Κ.Α. 20.6263.0008 (ποσού 177.000,00 €), 10.6263.0003 (ποσού 25.000,00 €), 20.6262.0003 (ποσού 25.000,00 €) & 20.6264.0018 (ποσού 10.000,00 €) του προϋπολογισμού του Δήμου Οικ. έτους 2014 για τις υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής μηχανολογικού εξοπλισμού.
 
 
 
 
 
 
4ο
Καθορισμός όρων διακήρυξης ανοιχτού διαγωνισμού ανάθεσης υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής του μηχανολογικού εξοπλισμού του Δήμου Οικ. έτους 2014.
 
 
 
 
 
 
5ο
Ψήφιση πίστωσης 15.000,00 € σε βάρος του Κ.Α. 20.6633.0001 του προϋπολογισμού του Δήμου Οικ. έτους 2014 για την προμήθεια 3.380 λίτρων χημικού υλικού για τον καθαρισμό και την απολύμανση των κάδων απορριμμάτων. 
 
 
 
 
 
 
6ο
Ψήφιση πίστωσης 4.500,00 € σε βάρος του Κ.Α. 30.6662.0006 του προϋπολογισμού του Δήμου Οικ. έτους 2014 για την προμήθεια ασφαλτομίγματος – μπετόν.
 
 
 
 
 
 
7ο
Καθορισμός όρων διακήρυξης ανοιχτού διαγωνισμού προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου και του εποπτευόμενου από αυτόν Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Γαλατσίου» έτους 2014.
 
 
 
 
 
 
8ο
Έγκριση δημοσίευσης στον Τύπο και ψήφιση δέσμευσης πίστωσης ποσού 900 € με Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 00.6431.0001.
 
 
 
 
 
 
9ο
Έγκριση δημοσίευσης στον Τύπο και ψήφιση δέσμευσης πίστωσης ποσού 900 € με Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 00.6431.0001.
 
 
 
 
 
 
10ο
Έγκριση δημοσίευσης στον Τύπο και ψήφιση δέσμευσης πίστωσης ποσού 600 € με Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 00.6431.0001.
 
 
 
 
 
 
11ο
Λήψη Απόφασης έγκρισης όρων διακήρυξης ANAΔΕΙΞΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΠΟΣΥΡΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΛΕΛΕΙΜΕΝΩΝ ΑΥΤ/ΤΩΝ για το έτος 2014.
 
 
 
 
 
 
12ο
Ψήφιση πίστωση ποσού 664,20€ υπέρ Κ.Α 10.6671.0003 Οικ. έτους 2014 για : ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ : ΄΄
Προμήθεια ελαστικών επιβατικών’’.  
 
 
 
 
 
 
13ο
Ψήφιση πίστωση ποσού 3.237,36€ υπέρ Κ.Α 20.6671.0003 Οικ. έτους 2014 για : ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ : ΄΄ 
Προμήθεια ελαστικών αυτ/των καθ/τας΄΄.  
 
 
 
 
 
 
14ο
Ψήφιση πίστωση ποσού 2.040,00€ υπέρ Κ.Α 35.6495.0005 Οικ. έτους 2014 για : ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ : ΄΄ 
Δαπάνη περισυλλογής αδέσποτων σκύλων.  
 
 
 
 
 
 
15ο
Ψήφιση πίστωση ποσού 260.000,00€ υπέρ Κ.Α 00.6736.0002 Οικ. έτους 2014 για Υλοποίηση Προγραμματικής Σύμβασης με ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.  
 
 
 
 
 
 
16ο
Ψήφιση πίστωση ποσού 7.640,00€ υπέρ Κ.Α 20.6063.0002 Οικ. έτους 2014 για : ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ : ΄΄
 Δαπάνη Ιατρικών εξετάσεων προσωπικού καθ/τας΄΄.  
 
 
 
 
 
 
17ο
Ψήφιση πίστωση ποσού 14.641,92€ υπέρ Κ.Α 20.6699.0002 Οικ. έτους 2014 για : ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ : ΄΄ Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων εξωτερικού φωτισμού.  
 
 
 
 
 
 
18ο
Ψήφιση πίστωση ποσού 20.000,00€ υπέρ Κ.Α 10.6142.0007 Οικ. έτους 2014 για : ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ : ΄΄
Ανάθεση υπηρεσίας Αξιολόγησης Δομών του Δήμου.  
 
 
 
 
 
 
19ο
Ψήφιση πίστωση ποσού 11.298,66€ υπέρ Κ.Α 20.6662.0003 Οικ. έτους 2014 για : ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ : ΄΄ Συντήρηση εξωτερικού φωτισμού.  
 
 
 
 
 
 
20ο
Ψήφιση πίστωση ποσού 15.484,47€ υπέρ Κ.Α 30.7135.0010 Οικ. έτους 2014 για : ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ : ΄΄ Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων Άλσους Βεϊκου.  
 
 
 
 
 
 
21ο
Ψήφιση πίστωση ποσού 919.500,00€ υπέρ Κ.Α 80.8115.0001 Οικ. έτους 2014 για Πληρωμές δαπανών Π.Ο.Ε.  
 
 
 
 
 
 
22ο
Ψήφιση πίστωσης ποσού € 155.292,27 για αποζημίωση σχετικά με το επίδoμα των 176 € σε υπαλλήλους του Δήμου βάσει της 1270/10 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών και 180/13 Αποφ. Δημ. Συμβουλίου.
 
 
 
 
 
 
23ο
Ψήφιση πίστωσης ποσού 88.389,15 € υπέρ Κ.Α. 00.6711.0001 Οικ. έτους 2014 για: ‘’Απόδοση στις Σχολικές επιτροπές ποσού 4ης δόσης έτους 2013’’.
 
 
 
 
 
 
24ο
Ψήφιση πίστωσης ποσού 5.552,68 € υπέρ Κ.Α. 00.6711.0002 Οικ. έτους 2014 για: ‘’Απόδοση στις Σχολικές επιτροπές ποσού 4ης δόσης έτους 2013 για Σχολικούς Τροχονόμους’’.
 
 
 
 
 
 
25ο
Ψήφιση πίστωση συνολικού ποσού 15.000,00€ Οικ. έτους 2014 για :΄΄ Eργασίες επισκευής και συντήρησης φωτοτυπικών και λοιπών Μηχ/των΄΄  εις βάρος των Κ.Α. Α. 10.6265.0003 ποσόν  5.000,00€ 
Β. 15.6265.0003 ποσόν 10.000,00€.  
 
 
 
 
 
 
26ο
Ψήφιση πίστωσης 308.000,00 € (158.000,00 € από ΣΑΤΑ και 150.000,00 € από ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ) για την εκτέλεση του συνεχιζόμενου έργου: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ) σε βάρος του Κ.Α. 30.7336.0029
 
 
 
 
 
 
27ο
Ψήφιση πίστωσης 70.000,00 € για την εκτέλεση του έργου: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ (ΠΛΑΤΕΙΩΝ – ΝΗΣΙΔΩΝ ΚΑΙ ΑΛΣΕΩΝ» σε βάρος του Κ.Α. 30.7333.0024.
 
 
 
 
 
 
28ο
Ψήφιση πίστωσης 150.000,00 € για την εκτέλεση του έργου: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ, ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ & ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ σε βάρος του Κ.Α. 30.7333.0010.
 
 
 
 
 
 
29ο
Ψήφιση πίστωσης 100.000,00 € για την εκτέλεση του συνεχιζόμενου έργου: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΤΑΠΗΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ, ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 2012 σε βάρος του Κ.Α. 30.7333.0021.
 
 
 
 
 
 
30ο
Ψήφιση πίστωσης 36.000,00 € από Δημοτικό Ταμείο – Έσοδα Ν. 1068/80 για το συνεχιζόμενο έργο: «Κατασκευή αγωγών σύνδεσης ακινήτων με το δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων – Εργ. Σ.5» Κ.Α. 30.7312.0018.
 
 
 
 
 
 
31ο
Ψήφιση πίστωσης 10.000,00 € από ΣΑΤΑ για το συνεχιζόμενο έργο: «Κατασκευή αγωγού αποχέτευσης οδούΖήνωνος» Κ.Α. 30.7312.0022.
 
 
 
 
 
 
32ο
Ψήφιση πίστωσης 1.926,86 € για τη συνεχιζόμενη εργασία: «Απόφραξη αγωγών όμβριων» με Κ.Α. 30.6275.0001.
 
 
 
 
 
 
33ο
Ψήφιση πίστωσης για την εκτέλεση της συνεχιζόμενης εργασίας – υπηρεσίας: «ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ», προϋπολογισμού 3.000,00€ στον Κ.Α. 30.6615.0002.
 
 
 
 
 
 
34ο
Ψήφιση πίστωσης 14.240,00 € για την εκτέλεση της συνεχιζόμενης εργασίας: «Καθαρισμός φρεατίων και σχαρών υδροσυλλογής όμβριων σε περιοχές του Δήμου Γαλατσίου» Κ.Α. 30.7336.0019.
 
 
 
 
 
 
35ο
Ψήφιση πίστωσης συνεχιζόμενου έργου «Αποκατάσταση δικτύων ηλεκτροφωτισμού κοινοχρήστων χώρων» με πίστωση 33.000,00 € και Κ.Α. 20.7325.0003.
 
 
 
 
 
 
36ο
Ψήφιση πίστωσης ποσού 40.000,00 € στον Κ.Α. 30.7326.0009 για το έργο «Ανακατασκευή αθλητικών εγκαταστάσεων – Εργολαβία 2014» – Αρ. μελ. 7/2014.
 
 
 
 
 
 
37ο
Ψήφιση πίστωσης ποσού 12.000,00 € σε βάρος του Κ.Α. 30.7333.0003 για το συνεχιζόμενο έργο «Ανακατασκευή κλίμακας οδού Σαρωνικού» αρ. μελ. 36/2011.
 
 
 
 
 
 
38ο
Ψήφιση πίστωσης 60.000,00 € στον Κ.Α. 30.7331.0004 για την εκτέλεση του έργου: «Συντήρηση Δημοτικών Κτιρίων».
 
 
 
 
 
 
39ο
Ψήφιση πίστωσης 880.000,00 € στον Κ.Α. 30.7311.0001, για την εκτέλεση του συνεχιζόμενου έργου: «Κατασκευή Βρεφονηπιακού Σταθμού στο Ο.Τ. 13/τ. 97 Δήμου Γαλατσίου».
 
 
 
 
 
 
40ο
Ψήφιση πίστωσης 60.000,00 € στον Κ.Α. 30.7333.0014 για την εκτέλεση του συνεχιζόμενου έργου: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΡΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΔΙΑΦΟΥΡΟΥΣ ΟΔΟΥΣ –ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 2013».
 
 
 
 
 
 
41ο
Ψήφιση πίστωσης συνολικού ποσού 12.000,00 € σε βάρος του Κ.Α 30.7323.0032 για το έργο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΘΕΣΕΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΔΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ – ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 2014».
 
 
 
 
 
 
42ο
Ψήφιση πίστωσης 40.000,00 € στον Κ.Α. 30.7323.0029 για την εκτέλεση του συνεχιζόμενου έργου: Ανάπλαση – κατασκευή δικτύου πλατειών οδών ήπιας κυκλοφορίας και ποδηλατοδρόμων στο Δήμο Γαλατσίου.
 
 
 
 
 
 
43ο
Ψήφιση πίστωσης συνολικού ποσού 95.000,00 € στον Κ.Α. 30.7331.0006 για την εκτέλεση του έργου: Συντήρηση σχολικών κτιρίων του Δήμου – Εργολαβία 2014.
 
 
 
 
 
 
Ο Πρόεδρος της Ο.Ε.
 
 
ΚΟΜΠΟΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
(ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ)
Αρμόδιος κλητήρας του Δήμου να επιδώσει την πρόσκληση αυτή μέσα στην νόμιμη προθεσμία.
 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
Προς:
Τους κ. Δημοτικούς Συμβούλους:
Μπούρα Αθανάσιο,
Μπούρα Χριστίνα,
Ανδρή Σταμάτιο,
Χαραλαμπίδη Γρηγόριο,
Παπαδοκωστόπουλο Αριστείδη,
αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, παρακαλούμενα όπως προσέλ­θουν, σε περίπτωση κωλύματος τακτικού μέλους, καθώς και στους Διευθυντές του Δή­μου:
1.       Βαθρακοκοίλη Ιουλία (Δ/ντρια Διοικητικών Υπηρεσιών),
2.       Δαβέτα Χριστίνα (Δ/ντρια Οικονομικών Υπηρεσιών),
3.       Σπηλιόπουλο Παναγιώτη (Δ/ντή Τεχνικών Υπηρεσιών),
4.       Γκόγκου Μαρία (Δ/ντρια Κοινωνικής Πολιτικής, Υγείας & Υγιεινής).
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr