ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2014

25-08-2014 Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

 

 

Δ/ΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Ταχ.Δ/νση: Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Πληροφορίες: Ο. Πετρίδου
Τηλέφωνο: 2132055417 –  430 – 383
 
Π   Ρ   Ο   Σ   Κ   Λ   Η   Σ   Η
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
                                                               
                   Π Ρ Ο Σ
                                                                                              Τους Δημοτικούς Συμβούλους:
                                                                                     κ.κ. Μαγκανάρη Νικόλαο
                                                                                              Παναγιωτακόπουλο Ευθύμιο
                                                                                              Παπαδιονυσίου Χριστίνα
                                                                                              Χριστοδούλου Αγαμέμνονα
                                                                                              Βιντζηλαίο Γεώργιο
                                                                                             
 Δήμο Κωνσταντίνο
                                                                                              Δερεδίνη Βασίλειο
                                                                                             
Ρωμανό Ιωάννη
                                                                                              (τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής)
 
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 («ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ») και του ΔΚΚ, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα την 27 Αυγούστου 2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:30, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.
Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν μπορέσετε να πάρετε μέρος στη συνεδρίαση, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε τα αναπληρωματικά μέλη κατά τη σειρά της εκλογής τους και την υπηρεσία του Δήμου (κα Ουρανία Πετρίδου, τηλ. 2132055417-430-383).
 
 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ
ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
 
 
 
 
 
 
 
1ο
Έγκριση άσκησης ή μη εφέσεως κατά της υπ’ αριθ. 2901/2014 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών.
 
 
 
 
 
 
2ο
Ανάθεση σε δικηγόρο της εκπροσώπησης του Δήμου ενώπιον του Αρείου Πάγου σε αίτηση αναιρέσεως που άσκησε ο Δήμος Γαλατσίου κατά του Δ. Γκλίνου και κατά της υπ’ αριθ. 850/2013 απόφασης του Εφετείου Αθηνών (τακτική διαδικασία).
 
 
 
 
 
 
3ο
Ανάθεση σε δικηγόρο της εκπροσώπησης του Δήμου ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων).
 
 
 
 
 
 
4ο
Ανάθεση σε δικηγόρο της εκπροσώπησης του Δήμου ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών (11ο Τμήμα).
 
 
 
 
 
 
5ο
Έκθεση Εσόδων – Εξόδων Β’ τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίηση του προϋπολογισμού έτους 2014.
 
 
 
 
 
 
6ο
Υποβολή λογαριασμών Εσόδων – Εξόδων του Δήμου από την Ταμειακή Υπηρεσία για τον μήνα ΙΟΥΝΙΟ ΕΤΟΥΣ 2014.
 
 
 
 
 
 
7ο
Καθορισμός συντελεστών τέλους καθαριότητας και φωτισμού έτους 2015.
 
 
 
 
 
 
8ο
Καθορισμός του συντελεστή φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων για το έτος 2015.
 
 
 
 
 
 
9ο
Καθορισμός επιβολής τελών και συντελεστών τελών χρήσης κοινόχρηστων χώρων για το 2015. 
 
 
 
 
 
 
10ο
Καθορισμός και διατήρηση του συντελεστή τέλους ακίνητης περιουσίας (ΤΑΠ) για το έτος 2015.
 
 
 
 
 
 
11ο
Καθορισμός συντελεστών τελών διαφήμισης για το έτος 2015.
 
 
 
 
 
 
12ο
Τέλη Διέλευσης και Τέλη Χρήσης Δικαιωμάτων Διέλευσης.
 
 
 
 
 
 
13ο
Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο: «Ανακατασκευή Κοινοχρήστων χώρων (Πλατειών –Νησίδων – και Άλσεων)» Προϋπολογισμού 150.000,00 €.
 
 
 
 
 
 
14ο
Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο: «Συντήρηση Σχολικών κτιρίων του Δήμου» – Εργολαβία 2014 Προϋπολογισμού 180.000,00 €.
 
 
 
 
 
 
15ο
Έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής για την έκδοση Δελτίου Τεχνικού Ελέγχου για 24 οχήματα (απορ/ρα – φορτηγά του Δήμου).
 
 
 
 
 
 
16ο
Εκδίκαση ενστάσεων και κατακύρωση ή μη αποτελέσματος του πρόχειρου διαγωνισμού του έργου με τίτλο «Ανακατασκευή Αθλητικών Εγκαταστάσεων – Εργολαβία 2014».
 
 
 
 
 
 
17ο
Εκδίκαση ενστάσεων και κατακύρωση αποτελέσματος του πρόχειρου διαγωνισμού του έργου με τίτλο «Συντήρηση – επισκευή οδοστρωμάτων, πεζοδρομίων & προστατευτικών κιγκλιδωμάτων Δημοτικών οδών».
 
 
 
 
 
 
18ο
Τροποποίηση της με αριθ. 232/2014 απόφασης της Ο.Ε.
 
 
 
 
 
 
19ο
Διαβίβαση φακέλου του Πρόχειρου Διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 2014 – Λήψη απόφασης για το αποτέλεσμα του διαγωνισμού.
 
 
 
 
 
 
20ο
Ψήφιση πίστωσης ποσού 64,47 € για καταβολή αποζημίωσης για υπερωριακή εργασία μόνιμου διοικητικού προσωπικού ΙΟΥΝΙΟΥ 2014.
 
 
 
 
 
 
21ο
Ψήφιση πίστωσης ποσού 214,95 € για αποζημίωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων αορίστου χρόνου καθαριότητας ΙΟΥΝΙΟΥ 2014.
 
 
 
 
 
 
22ο
Ψήφιση πίστωσης ποσού 983,17 € για αποζημίωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων ορισμένου χρόνου καθαριότητας ΙΟΥΝΙΟΥ 2014.
 
 
 
 
 
 
23ο
Ψήφιση πίστωσης ποσού 9.378,56 € για καταβολή αποζημίωσης για υπερωριακή εργασία μονίμων υπαλλήλων καθαριότητας – ηλεκτροφωτισμού ΙΟΥΝΙΟΥ 2014.
 
 
 
 
 
 
24ο
Ψήφιση πίστωσης ποσού 85,50 € για αποζημίωση για υπερωριακής εργασίας αορίστου χρόνου καθαριότητας ΙΟΥΛΙΟΥ 2014.
 
 
 
 
 
 
25ο
Ψήφιση πίστωσης ποσού 851,66 € για καταβολή αποζημίωσης υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων ορισμένου χρόνου καθαριότητας ΙΟΥΛΙΟΥ 2014.
 
 
 
 
 
 
26ο
Ψήφιση πίστωσης ποσού 8.175,11 € για καταβολή αποζημίωσης για υπερωριακή εργασία μονίμων υπαλλήλων καθαριότητας – ηλεκτροφωτισμού ΙΟΥΛΙΟΥ 2014.
 
 
 
 
 
 
27ο
Ψήφιση πίστωσης ποσού 0,20 € για αμοιβές και προμήθειες τραπεζικών εμβασμάτων.
 
 
 
 
 
 
28ο
Ψήφιση πίστωσης ποσού 0,20 € για αμοιβές και προμήθειες τραπεζικών εμβασμάτων.
 
 
 
 
 
 
29ο
Ψήφιση πίστωσης ποσού 10,00 € για αμοιβές και προμήθειες τραπεζικών εμβασμάτων.
 
 
 
 
 
 
30ο
Ψήφιση πίστωσης ποσού 10,00 € για αμοιβές και προμήθειες τραπεζικών εμβασμάτων.
 
 
 
 
 
 
31ο
Ψήφιση πίστωσης ποσού 18,00 € για αμοιβές και προμήθειες τραπεζικών εμβασμάτων.
 
 
 
 
 
 
32ο
Ψήφιση πίστωσης ποσού 30,75 € για αμοιβές και προμήθειες τραπεζικών εμβασμάτων.
 
 
 
 
 
 
33ο
Ψήφιση πίστωσης ποσού 114,71 € για αμοιβές και προμήθειες τραπεζικών εμβασμάτων.
 
 
 
 
 
 
34ο
Ψήφιση πίστωσης ποσού 14,95 € για προμήθεια Τ.Π.Δ. τραπεζικών εμβασμάτων.
 
 
 
 
 
 
35ο
Ψήφιση πίστωσης ποσού 132,78 € για προμήθεια Τ.Π.Δ. τραπεζικών εμβασμάτων.
 
 
 
 
 
 
36ο
Ψήφιση πίστωσης ποσού 200,00 € για την καταβολή τελών κτηματολογίου και έγκριση εντάλματος προπληρωμής.
 
 
 
 
 
 
37ο
Ανάκληση απόφασης 398 Οικονομικής Επιτροπής.
 
 
 
 
 
 
38ο
Έγκριση πίνακα εξόδων επιδόσεων από τον δικαστικό επιμελητή Καλαϊτζή Ανδρέα και ψήφιση πίστωσης ποσού 432,96 € υπέρ Κ.Α. 00.6116.0001.
 
 
 
 
 
 
39ο
Ψήφιση πίστωσης συνολικού ποσού 766,29 € για την καταβολή εξόδων και α­μοιβών της Δικηγόρου Αθηνών καςΓκουβέτσου Χρυσαυγής από τη δικαστική διαχείριση υποθέσεων του Δήμου.
 
 
 
 
 
 
40ο
Ψήφιση πίστωσης συνολικού ποσού 236,00 € για την καταβολή εξόδων και α­μοιβών του Δικηγόρου Αθηνών κ. Αθανασίου Παναγιώτη από τη δικαστική διαχείριση υποθέσεων του Δήμου.
 
 
 
 
 
 
41ο
Ψήφιση πίστωσης συνολικού ποσού 725,70 € για την καταβολή εξόδων και α­μοιβών της Δικηγόρου Αθηνών κας Κωνσταντάκη Μαρίνας από τη δικαστική διαχείριση υποθέσεων του Δήμου.
 
 
 
 
 
 
Ο Πρόεδρος της Ο.Ε.
 
 
 
ΚΟΜΠΟΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
(ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ)
Αρμόδιος κλητήρας του Δήμου να επιδώσει την πρόσκληση αυτή μέσα στην νόμιμη προθεσμία.
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr
[contact-form-7 id="271" title="Φόρμα Επικοινωνίας"]