Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής για τη Δευτέρα 24 Οκτωβρίου 2016

20-10-2016 Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
Γαλάτσι,  20-10-2016
Αριθ. Πρωτ. : 32229
Δ/ΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Ταχ.Δ/νση: Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Πληροφορίες: Ο. Πετρίδου
Τηλέφωνο: 2132055417 –  430 – 383
 
 
Π   Ρ   Ο   Σ   Κ   Λ   Η   Σ   Η
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
                                                               
                   Π Ρ Ο Σ
                                                                                              Τους Δημοτικούς Συμβούλους:
                                                                                     κ.κ.  Μανιάτη Ιωάννη
                                                                                             Μανδηλαρά Μαργαρίτα
                                                                                              Μπουγιούκα Ευάγγελο
                                                                                              Βερούλη Ιωάννη
                                                                                              Δερεδίνη Βασίλειο
                                                                                              Οικονόμου Ιωάννη
                                                                                              Μαγκανάρη Νικόλαο
                                                                                              Σκληράκη Ιωάννη
                                                                                             (τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής)
 
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 («ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ») και του ΔΚΚ, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα την  24 Οκτωβρίου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.
Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν μπορέσετε να πάρετε μέρος στη συνεδρίαση, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε τα αναπληρωματικά μέλη κατά τη σειρά της εκλογής τους και την υπηρεσία του Δήμου (κα Ουρανία Πετρίδου, τηλ. 2132055417-430-383).
 
 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ
ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
 
 
 
                                                                      
 
 
 
 
 
1ο
 
2ο
 
 
3ο
 
 
 
4ο
 
 
 
 
Καθορισμός συντελεστών τέλους καθαριότητας και φωτισμού έτους 2017.
 
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης εκατόν εξήντα επτά ευρώ και σαράντα λεπτά (167,40),για την προμήθεια δύο (2) αριθμομηχανών σε βάρος του Κ.Α. 10.7135.0015του προϋπολογισμού, οικονομικού έτους 2016.
 
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης τριακόσια τριάντα τέσσερα ευρώ και ογδόντα λεπτά (334,80 ) για την προμήθεια ενός (1) τερματικού για το σύστημα προτεραιότητας στο Κ.Ε.Π. (Τράλλεων) σε βάρος του Κ.Α. 10.7133.0001 του προϋπολογισμού, οικονομικού έτους 2016.
 
Ψήφιση πίστωσης συνολικού ποσού 110,36€ για την καταβολή εξόδων και αμοιβών του Δικηγόρου Αθηνών κ. Μπιλίρη Παναγιώτη από τη δικαστική διαχείριση υπόθεσης του Δήμου.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ο Πρόεδρος της Ο.Ε.
 
 
 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ
(ΔΗΜΑΡΧΟΣ)
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr