Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής για τις 30 Μαρτίου 2011

28-03-2011 Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
Γαλάτσι, 24 – 03 – 2011
Αριθ. Πρωτ.: 9025
Δ/ΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ & ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ
Ταχ.Δ/νση: Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Πληροφορίες: Ο. Πετρίδου
Τηλέφωνο: 2132055430
 
Π   Ρ   Ο   Σ   Κ   Λ   Η   Σ   Η
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
              Π Ρ Ο Σ
                                                 Τους Δημοτικούς Συμβούλους:
                                                              κ.κ. Μαγκανάρη Νικόλαο
                                                            Παναγιωτακόπουλο Ευθύμιο
                                                                     Δήμο Κωνσταντίνο
                                                                 Χριστοδούλου Αγαμέμνονα
                                                                     Τσιρώνη Κωνσταντίνο
                                                                     Κομπότη Ιωάννη
                                                                     Δερεδίνη Βασίλειο
                                                                     Ρωμανό Ιωάννη
                                   (τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής)
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 («ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ») και του ΔΚΚ, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα την 30η Μαρτίου 2011,ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:15, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.
Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν μπορέσετε να πάρετε μέρος στη συνεδρίαση, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε τα αναπληρωματικά μέλη κατά τη σειρά της εκλογής τους και την υπηρεσία του Δήμου (κος Ανάργυρος Νισυραίος, τηλ. 2132055430).
 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ
ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
 
 
 
1ο
Έγκριση ή μη άσκησης ένστασης κατά της υπ’ αριθ. Πρωτ. 16517/1946/1ο/8-3-2011 έκθεσης αυτοψίας της Δ/νσης Πολεοδομίας (Τμήμα Ελέγχου Κατασκευών) και ανάθεση σε Δικηγόρο της εν γένει διαχείρισης της υπόθεσης
 
 
 
 
 
 
2ο
Έγκριση ή μη άσκησης προσφυγής κατά της υπ’ αριθ. 66844/29-12-2010 απόφασης της Νομαρχίας Αθηνών (Δ/νση Περιβάλλοντος – Τμήμα Ελέγχου & Μετρήσεων) περί επιβολής προστίμου στον Δήμο Γαλατσίου για εργασίες επισκευής – συντήρησης – πλύσης οχημάτων καθώς και μηχανουργείου – σιδηρουργείου στο χώρο στάθμευσης των απορριμματοφόρων του και ανάθεση σε Δικηγόρο της εν γένει διαχείρισης της υπόθεσης
 
 
 
 
 
 
3ο
Ψήφιση από την Οικονομική Επιτροπή νέας πίστωσης οικονομικού έτους 2011
 
 
 
 
 
 
4ο
Σύσταση λογαριασμού Παγίας Προκαταβολής οικονομικού έτους 2011
 
 
 
 
 
 
5ο
Ψήφιση πίστωσης 540,00 € για την καταβολή Τελών Κυκλοφορίας του επιβατικού αυτοκινήτου μάρκας AUDI με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΟ 6499
 
 
 
 
 
 
6ο
Α. Λήψη απόφασης Ασφάλισης ενός επιβατικού αυτοκινήτου
Β. Ψήφιση πιστώσεων Προϋπολογισμού Οικ. Έτους 2011 – Κ.Α. 10.6253.0001 & 20.6253.0001 που αφορούν τις δαπάνες ασφάλισης των πάσης φύσεως οχημάτων του Δήμου
 
Αρμόδιος κλητήρας του Δήμου να επιδώσει την πρόσκληση αυτή μέσα στη νόμιμη προθεσμία.
 
Η Πρόεδρος της Ο.Ε.
 
 
 
 
ΜΠΟΥΡΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
(ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ)
 
 
 
 
  
 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
Προς:
Τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους:
Αλιμπέρτη Μαρία,
Νίκου Νικόλαο,
Ανδρή Σταμάτιο,
Χαραλαμπίδη Γρηγόριο,
Παπαδοκωστόπουλο Αριστείδη,
αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, παρακαλούμενα όπως προσέλθουν, σε περίπτωση κωλύματος τακτικού μέλους, καθώς και στους Διευθυντές του Δήμου:
1.    Βαθρακοκοίλη Ιουλία (Δ/ντρια Διοικητικών Υπηρεσιών)
2.    Δαβέτα Χριστίνα (Δ/ντρια Οικονομικών Υπηρεσιών)
3.    Σπηλιόπουλο Παναγιώτη (Δ/ντή Τεχνικών Υπηρεσιών)
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr