Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής για τις 6 Μαίου

03-05-2011 Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
Γαλάτσι, 02 – 05 – 2011
Αριθ. Πρωτ.: 14212
Δ/ΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ & ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ
Ταχ.Δ/νση: Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Πληροφορίες: Ο. Πετρίδου
Τηλέφωνο: 2132055430
 
Π   Ρ   Ο   Σ   Κ   Λ   Η   Σ   Η
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Π Ρ Ο Σ
                                       Τους Δημοτικούς Συμβούλους:
                                         κ.κ. Μαγκανάρη Νικόλαο
                                 Παναγιωτακόπουλο Ευθύμιο
                                               Δήμο Κωνσταντίνο
                                     Χριστοδούλου Αγαμέμνονα
                                           Τσιρώνη Κωνσταντίνο
                                                 Κομπότη Ιωάννη
                                               Δερεδίνη Βασίλειο
                                                 Ρωμανό Ιωάννη
           (τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής)
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ») και του ΔΚΚ, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα την 6η Μαΐου 2011,ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:30 μ.μ., για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.
Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν μπορέσετε να πάρετε μέρος στη συνεδρίαση, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε τα αναπληρωματικά μέλη κατά τη σειρά της εκλογής τους και την υπηρεσία του Δήμου (κος Ανάργυρος Νισυραίος, τηλ. 2132055430).
 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ
ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
 
 
 
1ο
Ψήφιση από την Οικονομική Επιτροπή ενίσχυσης πιστώσεων και δημιουργίας νέων πιστώσεων
 
 
 
 
 
 
2ο
Ψήφιση πίστωσης ποσού 99,89€ που προέκυψε από τη διενέργεια εκδήλωσης για τα παιδιά οικονομικά ενισχυμένων οικογενειών και ΑμεΑ
 
 
 
 
 
 
3ο
Ψήφιση πίστωσης ποσού 5.167,38€ που προέκυψε από τη διενέργεια της εκδήλωσης για τον εορτασμό της 25ης Μαρτίου 2011
 
 
 
 
 
 
4ο
Λήψη απόφασης έγκρισης μελέτης και καθορισμός όρων διακήρυξης Πρόχειρου διαγωνισμού Προμήθειας Ειδών Προστασίας Εργαζομένων
 
 
 
 
 
 
5ο
Λήψη απόφασης έγκρισης μελέτης και καθορισμός όρων διακήρυξης Απ’ ευθείας Ανάθεσης Εργασιών Συντήρησης Σιντριβανιών
 
 
 
 
 
 
6ο
Λήψη απόφασης έγκρισης Τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός όρων διακήρυξης Ανοικτού Διαγωνισμού προμήθειας Ανταλλακτικών & Εργασιών συντήρησης των πάσης φύσεως οχημάτων και μηχ/των του Δήμου μας έτους 2011
 
 
 
 
 
 
7ο
Έκθεση Εσόδων – Εξόδων Α΄ Τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του Προϋπολογισμού έτους 2011
 
 
 
 
 
 
8ο
Ψήφιση πίστωσης 2.167,12 € για την καταβολή αμοιβής και δαπανών της Δικηγόρου κας Αποστολοπούλου Αλεξίας από τη διεκπεραίωση δικαστικών υποθέσεων του Δήμου
 
Αρμόδιος κλητήρας του Δήμου να επιδώσει την πρόσκληση αυτή μέσα στη νόμιμη προθεσμία.
 
Η Πρόεδρος της Ο.Ε.
 
 
 
 
ΜΠΟΥΡΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
(ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ)
 
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr