Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής.

21-09-2015 Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
                                         
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
Γαλάτσι,  21-09-2015
Αριθ. Πρωτ.: 29769
Δ/ΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Ταχ.Δ/νση: Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Πληροφορίες: Ο. Πετρίδου
Τηλέφωνο: 2132055417 –  430 – 383
Π   Ρ   Ο   Σ   Κ   Λ   Η   Σ   Η
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
                                                               
                   Π Ρ Ο Σ
                                                                                              Τους Δημοτικούς Συμβούλους:
                                                                                     κ.κ.   Μανιάτη Ιωάννη
                                                                                             Μανδηλαρά Μαργαρίτα
                                                                                              Μπουγιούκα Ευάγγελο
                                                                                              Βερούλη Ιωάννη
                                                                                              Δερεδίνη Βασίλειο
                                                                                              Οικονόμου Ιωάννη
                                                                                              Μαγκανάρη Νικόλαο
                                                                                              Σκληράκη Ιωάννη
                                                                                             (τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής)
 
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 («ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ») και του ΔΚΚ, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα την 25 Σεπτεμβρίου 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.
Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν μπορέσετε να πάρετε μέρος στη συνεδρίαση, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε τα αναπληρωματικά μέλη κατά τη σειρά της εκλογής τους και την υπηρεσία του Δήμου (κα Ουρανία Πετρίδου, τηλ. 2132055417-430-383).
 
 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ
ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
 
 
 
 
 
 
 
 
1ο
Καθορισμός του συντελεστή φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων για το έτος 2016.
 
 
 
 
 
 
2ο
Καθορισμός του συντελεστή τέλους ακίνητης περιουσίας (ΤΑΠ) για το έτος 2016.
 
 
 
 
 
 
3ο
Καθορισμός συντελεστών τελών χρήσης κοινόχρηστων χώρων για το έτος 2016.
 
 
 
 
 
 
4ο
Α. Έγκριση εξωδικαστικού συμβιβασμού μεταξύ του ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ και της εταιρείας ΚΛΕΑΡΧΟΣ ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΠΕ. Β. Ψήφιση πίστωσης ποσού 3.000,00 € υπέρ Κ.Α. 00.6492.0001 Οικ. έτους 2015 για: ‘’Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων’’.
 
 
 
 
 
 
5ο
Έγκριση άσκησης ή μη, παρέμβασης ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου με σκοπό τη διατήρηση της ισχύος της υπ΄ αριθμ. 21/2009 απόφασης της Δευτεροβάθμιας Επιτροπής Επίλυσης Δασικών Αμφισβητήσεων του Εφετείου Αθηνών και την απόρριψη της υπ΄ αριθμ. 4013/2011 αίτησης ακύρωσης των Παυλάκη κ.λ.π. και ανάθεση σε πληρεξούσιο δικηγόρο.
 
 
 
 
 
 
6ο
Αποδέσμευση χρηματικού ποσού 4.700,00 € που είχε καταθέσει η ομοσπονδία επαγγελματιών πωλητών στο Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων ως εγγύηση για το πανηγύρι της Αγ. Γλυκερίας το 2010.
 
 
 
 
 
 
7ο
Ανάκληση της με αριθ. 504/2015 απόφασης Ο.Ε. που αφορά ψήφιση πίστωσης 10,00 € για προμήθειαΤράπεζας από κατάθεση επιταγής.
 
 
 
 
 
 
8ο
Ψήφιση πίστωσης συνολικού ποσού 630,88 ευρώ για την καταβολή εξόδων και αμοιβών του Δικηγόρου Αθηνών κ. Μπούζα Νικόλαου από τη δικαστική διαχείριση υποθέσεων του Δήμου.
 
 
 
 
 
 
9ο
Ψήφιση πίστωσης ποσού 350,00 ευρώ για επιδικασθείσα δικαστική Δημητρίου Γκλίνου.
 
 
 
 
 
 
10ο
Ψήφιση πίστωσης ποσού 33,00 € για αμοιβές και προμήθειες τραπεζικών εμβασμάτων.
 
 
 
 
 
 
11ο
Ψήφιση πίστωσης ποσού 66,00 € για αμοιβές και προμήθειες τραπεζικών εμβασμάτων.
 
 
 
 
 
 
12ο
Ψήφιση πίστωσης ποσού 233,86 € για προμήθεια τράπεζας (ΤΑΚΗΣ ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ – 113.931,94 €).
 
 
 
 
 
 
13ο
Ψήφιση πίστωσης ποσού 4.000,00 € για επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία.
 
 
 
 
 
 
14ο
Ψήφιση πίστωσης ποσού 4.000,00 € για δαπάνες φωτισμού Πολ. Κέντρου (ΚΑΜΙΝΙ).
 
 
 
 
 
 
15ο
Ψήφιση πίστωσης ποσού 2.760,00 € υπέρ Κ.Α. 10.6117.0001 Οικ. έτους 2015 για ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ: Δαπάνες Μαγνητοφώνησης – Απομαγνητοφώνησης των Πρακτικών των Συνεδριάσεων των Δημοτικών Συμβουλίων (Ολοκλήρωση σύμβασης 2014-2015).
 
 
 
 
 
 
16ο
Ψήφιση πίστωσης ποσού 10.000,00 € σε βάρος του Κ.Α. 20.6264.0018 του προϋπολογισμού του Δήμου Οικ. έτους 2015 για τη δαπάνη των εργασιών επισκευής ελαστικών για τα οχήματα – μηχανήματα του Δήμου.
 
 
 
 
 
 
17ο
Ψήφιση πίστωσης συνολικού ποσού 30.500,00 € σε βάρος των Κ.Α. 20.6634.0001 (22.500,00 €) & 35.6634.0001 (8.000,00 €) του προϋπολογισμού του Δήμου Οικ. έτους 2015 για την προμήθεια 14.370 κιλ. ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015 (10.760,00 κιλ. (διαστ. 100 x 75cm) & (3.610,00 κιλ. (διαστ. 110 x 85 cm).
 
 
 
 
 
 
18ο
Ψήφιση πίστωσης ποσού 26.000,00 € για την εκτέλεση του έργου: «Πύκνωση φρεατίων υδροσυλλογής – έτος 2015» στον Κ.Α. 30.7333.0027.
 
 
 
 
 
 
19ο
Καθορισμός δαπάνης καθαρισμού ιδιωτικών οικοπέδων από τον Δήμο στη βάση του Ν. 3852/2010.
 
 
 
 
 
 Αρμόδιος κλητήρας του Δήμου να επιδώσει την πρόσκληση αυτή μέσα στην νόμιμη προθεσμία.
 
Ο Πρόεδρος της Ο.Ε.
 
 
 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ
(ΔΗΜΑΡΧΟΣ)
 
 
 
 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
Προς:
Τους κ. Δημοτικούς Συμβούλους:

Δάσκα Σώμου Μαρία,
Ροπόδη Παναγιώτη,
Σπηλιοπούλου Χρυσάγη Κωνσταντίνα,
Παπαδοκωστόπουλο Αριστείδη,
Χαραλαμπίδη Γρηγόριο,

 
αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, παρακαλούμενα όπως προσέλ­θουν, σε περίπτωση κωλύματος τακτικού μέλους, καθώς και στους Διευθυντές του Δή­μου:
1.       Κυριαζόπουλο Ευάγγελο (Γενικό Γραμματέα)
2.       Βαθρακοκοίλη Ιουλία (Δ/ντρια Διοικητικών Υπηρεσιών)
3.       Πρίντζου Ελένη (Δ/ντρια Οικονομικών Υπηρεσιών)
4.       Γκόγκου Μαρία (Δ/ντρια Κοινωνικής Πολιτικής, Υγείας & Υγιεινής)
5.       Σπηλιόπουλο Παναγιώτη (Δ/ντή Τεχνικών Υπηρεσιών)
6.       Μαρκόπουλο Γεώργιο (Δ/ντή Περιβάλλοντος – Ποιότητας Ζωής)
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr
[contact-form-7 id="271" title="Φόρμα Επικοινωνίας"]