Πρόσκληση μεικτής συνεδρίασης Δ.Σ. (δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη), για την Τρίτη 21 Φεβρουαρίου 2023

17-02-2023 Προσκλήσεις Δ.Σ. Αρ. Πρωτ.: 5358 Ημ/νία Πρωτ.: 17/2/2023 Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018, σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα, για Μεικτή Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου (δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη), στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου “ΘΑΝΟΣ ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΣ’’, σύμφωνα με το άρθρο 48 του Ν. 4940/14-06-2022 (ΦΕΚ 112 τεύχος Α΄) και τις εγκυκλίους 375 και 78 (υπ΄ αριθμ. 10284/24-06-2022 έγγραφο Υπουργείου Εσωτερικών), την 21η Φεβρουαρίου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:30, για συνεδρίαση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

 
ΑΡΙΘ.

ΘΕΜ.

ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

   
1ο Έγκριση 2ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού, οικονομικού έτους 2023, Δήμου Γαλατσίου, λόγω κατεπείγοντος. κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

   
2ο Έκθεση Εσόδων – Εξόδων Δ΄ Τριμήνου έτους 2022 του Ν.Π.Δ.Δ. «Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Γαλατσίου – Βασίλης Παπαδιονυσίου» οικ. έτους 2022 από την Ταμειακή Υπηρεσία. κ. Μάνος Ελευθερίου

Πρόεδρος Π.Α.Ο.

   
3ο Λήψη απόφασης για την έγκριση σκοπιμότητας σύναψης και των όρων της προγραμματικής σύμβασης με την ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ Μ.Α.Ε. για την υλοποίηση της πράξης «ΜΕΛΕΤΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΥ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ (πρώην Ζαΐρα) ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ» του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

 
4ο Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ., για την κάλυψη αναγκών υπηρεσιών ανταποδοτικού χαρακτήρα, έτους 2023. κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

 
5ο Κατανομή 1ης Δόσης έτους 2023 συνολικού ποσού 139.380,61 € για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων στις Σχολικές Επιτροπές Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, του Δήμου Γαλατσίου. κ. Κωνσταντίνος Μπάστας

Αντιδήμαρχος

 
6ο Λήψη απόφασης παράτασης μισθώματος του ακινήτου που μισθώνει ο Δήμος Γαλατσίου για την στέγαση του 12ου Νηπιαγωγείου του Δήμου Γαλατσίου, σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 77242/01-08-2022 Εγκύκλιος Οδηγία για την εφαρμογή της παρ. 12 του άρθρου 15 του Ν. 4013/2011 περί ρύθμισης θεμάτων εμπορικών μισθώσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων (ΑΔΑ: Ω5ΡΦ46ΜΤΛΡ-Ρ5Β). κ. Κωνσταντίνος Μπάστας

Αντιδήμαρχος

 
7ο Ορισμός μελών της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων για το έτος 2023. κ. Ιωάννης Ρωμανός

Πρόεδρος Δ.Σ.

 
8ο Έγκριση διενέργειας εκδήλωσης για τον εορτασμό της Εθνικής Επετείου της 25ης Μαρτίου. κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

 
9ο Έγκριση Διενέργειας Προγράμματος Φιλοξενίας παιδιών, σε κατασκηνώσεις για τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο, του 2023. κ. Ασπασία Παναγιωτακοπούλου

Αντιδήμαρχος

 
10ο Έγκριση δημιουργίας ομάδων Ψυχικής και Νοητικής Ενδυνάμωσης του Συμβουλευτικού Σταθμού Άνοιας του Δήμου Γαλατσίου. κ. Ασπασία Παναγιωτακοπούλου

Αντιδήμαρχος

 

 

11ο Κατάρτιση Πίνακα για Έκτακτη Οικονομική Ενίσχυση σε κατοίκους του Δήμου μας και εξειδίκευση πίστωσης ποσού 1.200,00 € (χίλια διακόσια ευρώ). κ. Ασπασία Παναγιωτακοπούλου

Αντιδήμαρχος

 
12ο Διαβίβαση της υπ΄ αριθμ. 2/2023 απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σχετικά με την ύπαρξη απαγορευτικών πινακίδων στάθμευσης έναντι υφιστάμενου χώρου στάθμευσης επί της οδού Σερρών 14 στο Γαλάτσι. κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

 
13ο Παραχώρηση ή μη θέσης στάθμευσης αναπηρικού οχήματος επί της οδού Ναρκισσου αρ. 14 (Διαβίβαση της υπ΄ αριθμ. 3/2023 απόφασης Ε.Π.Ζ.). κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

 
14ο Παραχώρηση ή μη θέσης στάθμευσης αναπηρικού οχήματος επί της οδού Λέσβου αρ. 5 (Διαβίβαση της υπ΄ αριθμ. 4/2023 απόφασης Ε.Π.Ζ.). κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

 
15ο Παραχώρηση ή μη θέσης στάθμευσης αναπηρικού οχήματος επί της οδού Νάξου αρ. 48 (Διαβίβαση της υπ΄ αριθμ. 5/2023 απόφασης Ε.Π.Ζ.). κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

 
16ο Μεταβολή του αριθμού κυκλοφορίας του οχήματος που θα κάνει χρήση της θέσης στάθμευσης αναπηρικού οχήματος που έχει παραχωρηθεί επί της οδού Κύκνων αρ. 22 με την αριθμ. 99/2016 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου και επικαιροποίηση λοιπών στοιχείων (Διαβίβαση της υπ΄ αριθμ. 7/2023 απόφασης Ε.Π.Ζ.). κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

 
17ο Μεταβολή του αριθμού κυκλοφορίας του οχήματος που θα κάνει χρήση της θέσης στάθμευσης αναπηρικού οχήματος που έχει παραχωρηθεί επί της οδού Πανός αρ. 4 με την αριθμ. 378/2019 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου και επικαιροποίηση λοιπών στοιχείων (Διαβίβαση της υπ΄ αριθμ. 8/2023 απόφασης Ε.Π.Ζ.). κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

 
18ο Χορήγηση ή μη άδειας διαμόρφωσης ράμπας πρόσβασης ΑΜΕΑ επί του πεζοδρομίου στην οδό Ήρας αρ. 24 (Διαβίβαση της υπ΄ αριθμ. 9/2023 απόφασης Ε.Π.Ζ.). κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

 
19ο Χορήγηση ή μη άδειας τοποθέτησης εμποδίων στην οδό Φιγαλείας αρ. 36 (Διαβίβαση της υπ΄ αριθμ. 10/2023 απόφασης Ε.Π.Ζ.). κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

 
20ο Χορήγηση ή μη άδειας τοποθέτησης εμποδίων στο πεζοδρόμιο στην οδό Κρήτης αρ. 29 (Διαβίβαση της υπ΄ αριθμ. 11/2023 απόφασης Ε.Π.Ζ.). κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

 
21ο Χορήγηση ή μη άδειας τοποθέτησης εμποδίων στο πεζοδρόμιο στην οδό Αετοράχης αρ. 32 (Διαβίβαση της υπ΄ αριθμ. 12/2023 απόφασης Ε.Π.Ζ.). κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

 
22ο Χορήγηση ή μη άδειας τοποθέτησης εμποδίων στην οδό Παπαφλέσσα αρ. 82 (Διαβίβαση της υπ΄ αριθμ. 13/2023 απόφασης Ε.Π.Ζ.). κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

 
23ο Χορήγηση ή μη άδειας τοποθέτησης εμποδίων στην οδό Χρ. Λαδά αρ. 27 (Διαβίβαση της υπ΄ αριθμ. 14/2023 απόφασης Ε.Π.Ζ.). κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

 
24ο Χορήγηση ή μη άδειας τοποθέτησης εμποδίων στην οδό Τσακάλωφ αρ. 16 (Διαβίβαση της υπ΄ αριθμ. 15/2023 απόφασης Ε.Π.Ζ.). κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

 
25ο Χορήγηση ή μη άδειας τοποθέτησης εμποδίων στην οδό Νοταρά αρ. 14 (Διαβίβαση της υπ΄ αριθμ. 16/2023 απόφασης Ε.Π.Ζ.). κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

 
26ο Χορήγηση ή μη άδειας τοποθέτησης εμποδίων στην οδό Αγ. Ειρήνης αρ. 8 (Διαβίβαση της υπ΄ αριθμ. 17/2023 απόφασης Ε.Π.Ζ.). κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

 
27ο Χορήγηση ή μη άδειας τοποθέτησης εμποδίων στην οδό Λέσβου αρ. 20 (Διαβίβαση της υπ΄ αριθμ. 18/2023 απόφασης Ε.Π.Ζ.). κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

 
28ο Χορήγηση ή μη άδειας τοποθέτησης εμποδίων στην οδό Γιαννούλη αρ. 12 για την εξυπηρέτηση του 3ου και 9ου Νηπιαγωγείου Γαλατσίου (Διαβίβαση της υπ΄ αριθμ. 19/2023 απόφασης Ε.Π.Ζ.). κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

 
29ο Χορήγηση ή μη άδειας τοποθέτησης εμποδίων επί του πεζοδρομίου στην οδό Μιαούλη αρ. 2 – 4 έναντι στο σχολικό συγκρότημα (Διαβίβαση της υπ΄ αριθμ. 20/2023 απόφασης Ε.Π.Ζ.). κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

 
30ο Χορήγηση ή μη άδειας θέσης φορτοεκφόρτωσης για το υποκατάστημα βιοτεχνίας καρυκευμάτων – μπαχαρικών επί της οδού Ανταίου αρ. 8 (Διαβίβαση της υπ΄ αριθμ. 21/2023 απόφασης Ε.Π.Ζ.). κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

 
31ο Εισήγηση κοπής ενός  (1) δένδρου (αργυρολεύκα) στα παρτέρια Αγ. Ειρήνης δίπλα από την είσοδο της ΕΥΔΑΠ (Διαβίβαση της υπ΄ αριθμ. 22/2023). κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

 
32ο Εισήγηση κοπής ενός (1) δένδρου (αργυρολεύκα) στη συμβολή των οδών Αγ. Ειρήνης και Εκάβης (Διαβίβαση της υπ΄ αριθμ. 23/2023). κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

 
33ο Διαγραφή χρέωσης Τέλους Ακίνητης Περιουσίας. κ. Αναστασία Κάζαγλη

Αντιδήμαρχος

 
34ο Διαγραφή χρέωσης Τέλους Ακίνητης Περιουσίας. κ. Αναστασία Κάζαγλη

Αντιδήμαρχος

 
35ο Διαγραφή χρέωσης Τέλους Ακίνητης Περιουσίας. κ. Αναστασία Κάζαγλη

Αντιδήμαρχος

 
36ο Διαγραφή χρέωσης Τέλους Ακίνητης Περιουσίας. κ. Αναστασία Κάζαγλη

Αντιδήμαρχος

 

 

Αρμόδιος κλητήρας να επιδώσει την πρόσκληση τούτη μέσα στη νόμιμη προθεσμία.

 

 

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΩΜΑΝΟΣ

 

Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr