Πρόσκληση μεικτής συνεδρίασης Δ.Σ. (δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη), την Τρίτη 3 Μαΐου 2022

29-04-2022 Προσκλήσεις Δ.Σ. Αρ. Πρωτ.: 11489 Ημ/νία Πρωτ.: 29/4/2022 Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018, σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα για Μεικτή Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου (δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη), που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου “ΘΑΝΟΣ ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΣ’’, σύμφωνα με τις Εγκυκλίους 40 με Α.Π. 20930/31.03.2020, 426 με Α.Π. 77233/13.11.2020, 61 με Α.Π. 24735/21.09.2021 του ΥΠ.ΕΣ και την 643/24.09.2021 και τις διατάξεις του άρθρου 10 που αφορά την Π.Ν.Π. «περί ρυθμίσεως θεμάτων σύγκλισης και λήψης αποφάσεων των πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων των Δήμων κ.λ.π.» (σχετικά έγγραφα 18318/13-03-2020 Υ.Π.Ε.Σ. & 33282/29.05.2020), την 03η Μαϊου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00, για λήψη απόφασης στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.

 

Βάσει της υπ’ αριθ. 643/24.09.2021 εγκυκλίου του ΥΠΕΣ παρακαλείσθε όπως ενημερώσετε τον κ. Πρόεδρο του Δ.Σ. για τον τρόπο συμμετοχής σας στην ως άνω Συνεδρίαση (είτε δια ζώσης είτε μέσω τηλεδιάσκεψης) έως την Τρίτη 03.05.2022 και ώρα 12:00.

 

 
ΑΡΙΘ.ΘΕΜ. ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ
 
1ο Έγκριση ή μη δεύτερης Αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 Δήμου Γαλατσίου, (Διαβίβαση της υπ’ αριθ.  121/2022 απόφασης – εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής). κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

 
2ο .Ισοσκέλιση ανταποδοτικών υπηρεσιών από ίδιους πόρους, (Διαβίβαση της υπ’ αριθ.  122/2022 απόφασης – εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής). κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

 
3ο Λήψη απόφασης σχετικά με τη σύναψη ή μη, Σύμβασης Διαδημοτικής Συνεργασίας με τον Δήμο Αθηναίων στο πλαίσιο της διαμόρφωσης του Λόφου του Παιδιού. κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

 
4ο Τέλη λαϊκών αγορών έτους 2022. κ. Αναστασία Κάζαγλη

Αντιδήμαρχος

 
5ο Έγκριση Συμμετοχής των στελεχών του Κέντρου Κοινότητας στο πρόγραμμα EaSi καθώς και την υλοποίηση εκδήλωσης για αυτό. κ. Ασπασία Παναγιωτακοπούλου

Αντιδήμαρχος

 
6ο Κατάρτιση Πίνακα για  Έκτακτη Οικονομική  Ενίσχυση  σε κατοίκους του Δήμου μας και εξειδίκευση πίστωσης ποσού  1.200,00€  (ευρώ). κ. Ασπασία Παναγιωτακοπούλου

Αντιδήμαρχος

 
7ο Κατάρτιση Πίνακα για  Έκτακτη Οικονομική  Ενίσχυση  σε κατοίκους του Δήμου μας και εξειδίκευση πίστωσης ποσού  700,00€  (ευρώ). κ. Ασπασία Παναγιωτακοπούλου

Αντιδήμαρχος

 
8ο Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου:

«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΥΣΤΑΘΕΙΑΣ ΒΡΑΧΩΔΩΝ ΠΡΑΝΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΓΑΛΑΣΤΙΟΥ»

κ. Βασίλειος Δερεδίνης

Αντιδήμαρχος

 

 

Αρμόδιος κλητήρας να επιδώσει την πρόσκληση τούτη μέσα στη νόμιμη προθεσμία.

 

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΩΜΑΝΟΣ

 

 

 

Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr