Πρόσκληση Μεικτής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου για την Τρίτη 13 Δεκεμβρίου στις 19:00μμ

09-12-2022 Προσκλήσεις Δ.Σ. Αρ. Πρωτ.: 33227 Ημ/νία Πρωτ.: 9/12/2022 Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018, σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα, για Μεικτή Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου (δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη), στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου “ΘΑΝΟΣ ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΣ’’, σύμφωνα με το άρθρο 48 του Ν. 4940/14-06-2022 (ΦΕΚ 112 τεύχος Α΄) και τις εγκυκλίους 375 και 78 (υπ΄ αριθμ. 10284/24-06-2022 έγγραφο Υπουργείου Εσωτερικών), την 13η Δεκεμβρίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00, για συνεδρίαση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

 
ΑΡΙΘ.

ΘΕΜ.

ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ
 
1ο Ψήφιση Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Γαλατσίου έτους 2023. κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

 
2ο Έγκριση ή μη ένατης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2022 Δήμου Γαλατσίου, (Διαβίβαση της υπ’ αριθ.  417/2022 απόφασης – εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής). κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

 
3ο Έκθεση Εσόδων – Εξόδων Γ’ Τριμήνου έτους 2022, για τον έλεγχο υλοποίηση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2022, (Διαβίβαση της υπ’ αριθ.  384/2022 απόφασης – εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής). κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

 
4ο Έκφραση γνώμης επί του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του «Πολιτιστικού και Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Γαλατσίου – Βασίλης Παπαδιονυσίου» οικονομικού έτους 2023, (Διαβίβαση της υπ’ αριθ.  419/2022 απόφασης – εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής). κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

 
5ο Διαβίβαση της υπ’ αριθμ.: 70/2022 (ΑΔΑ Ψ4ΡΔΟΛΙ5-Τ2Ο) απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Γαλατσίου», που αφορά την Κατάρτιση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Στοχοθεσίας) οικ. έτους 2023, (Διαβίβαση της υπ’ αριθ.  422/2022 απόφασης – εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής). κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

 
6ο Καθορισμός αμοιβής Δικηγόρου για την ανάθεση παράστασης και εκπροσώπησης ενώπιον του Α΄ Μονομελούς Πλημ/κειου Αθηνών δύο Δημοτικών Συμβούλων καθώς και δύο υπαλλήλων του Δήμου Γαλατσίου, κατά τη δικάσιμο της 08/12/2022, σε εκτέλεση του υπ’ αρ. 6844/2022 Κλ. Θεσπ.(Αρ.Β.Κλ.Θεσπ.:6844/2022, Α.Β.Μ.:ΕΓ150-2020/108  ΔΕ19-14154 κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

Ο6
7ο Έκτακτη επιχορήγηση Β/θμιας Σχολικής Επιτροπής. κ. Μπάστας Κων/νος

Αντιδήμαρχος

 
8ο Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ – ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ Σ5. κ. Δερεδίνης Βασίλειος

Αντιδήμαρχος

 
9ο Λειτουργία  Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών και Προσφύγων. κ. Ασπασία Παναγιωτακοπούλου

Αντιδήμαρχος

 
10ο Έγκριση διοργάνωσης εκδήλωσης κοπής πίτας για εθελοντές/ντριες της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής και Υγείας. κ. Ασπασία Παναγιωτακοπούλου

Αντιδήμαρχος

 
11ο Κατάρτιση Πίνακα για  Έκτακτη Οικονομική  Ενίσχυση  σε κατοίκους του Δήμου μας και εξειδίκευση πίστωσης ποσού  800,00€  (οκτακοσίων ευρώ). κ. Ασπασία Παναγιωτακοπούλου

Αντιδήμαρχος

 
12ο Κατάρτιση Πίνακα για  Έκτακτη Οικονομική  Ενίσχυση  σε κατοίκους του Δήμου μας και εξειδίκευση πίστωσης ποσού  1.400,00€  (χίλια τετρακόσια ευρώ). κ. Ασπασία Παναγιωτακοπούλου

Αντιδήμαρχος

 
13ο Κατάρτιση Πίνακα για  Έκτακτη Οικονομική  Ενίσχυση  σε κατοίκους του Δήμου μας και εξειδίκευση πίστωσης ποσού  750,00€  (επτακοσίων πενήντα ευρώ). κ. Ασπασία Παναγιωτακοπούλου

Αντιδήμαρχος

 
14ο Έγκριση ή μη της αρ. πρωτ.: 13201/19-05-2022 αίτησης  για Απαλλαγή Δημοτικών Τελών. κ. Ασπασία Παναγιωτακοπούλου

Αντιδήμαρχος

 
15ο Έγκριση ή μη της αρ. πρωτ.:25963/06-10-2022  αίτησης  για Απαλλαγή Δημοτικών Τελών. κ. Ασπασία Παναγιωτακοπούλου

Αντιδήμαρχος

 
16ο Έγκριση ή μη,  της αρ. πρωτ.: 28500/02-11-2022 αίτησης   για Απαλλαγή Δημοτικών Τελών. κ. Ασπασία Παναγιωτακοπούλου

Αντιδήμαρχος

 
17ο Έγκριση ή μη της αρ. πρωτ.: 30142/16-11-2022 αίτησης  για Απαλλαγή Δημοτικών Τελών. κ. Ασπασία Παναγιωτακοπούλου

Αντιδήμαρχος

 
18ο Έγκριση ή μη της αρ. πρωτ.: 29650/11-11-2022 αίτησης  για Απαλλαγή Δημοτικών Τελών. κ. Ασπασία Παναγιωτακοπούλου

Αντιδήμαρχος

 
19ο Παραχώρηση ή μη θέσης στάθμευσης αναπηρικού οχήματος επί της οδού Χαρ. Τρικούπη αρ. 4.» (Διαβίβαση της υπ΄αρ. 97/2022 απόφαση Ε.Ποι.Ζω.). κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

 
20ο Παραχώρηση ή μη θέσης στάθμευσης αναπηρικού οχήματος επί της οδού Κουντουριώτου αρ. 75.» (Διαβίβαση της υπ΄αρ. 98/2022 απόφαση Ε.Ποι.Ζω.). κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

 
21ο Παραχώρηση ή μη θέσης στάθμευσης αναπηρικού οχήματος επί της οδού Παπαφλέσσα αρ. 54.» (Διαβίβαση της υπ΄αρ. 99/2022 απόφαση Ε.Ποι.Ζω.).

 

κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

 
22ο Παραχώρηση ή μη θέσης στάθμευσης αναπηρικού οχήματος επί της οδού Φιγαλείας αρ. 56.» (Διαβίβαση της υπ΄αρ.100/2022 απόφαση Ε.Ποι.Ζω.). κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

 
23ο Κατασκευή ράμπας επί του πεζοδρομίου στην οδό Στρ. Τσόντου αρ. 2.» (Διαβίβαση της υπ΄αρ.101/2022 απόφαση Ε.Ποι.Ζω.). κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

 
24ο Χορήγηση ή μη άδειας τοποθέτησης εμποδίων στην οδό Βυζαντίου αρ. 18.» (Διαβίβαση της υπ΄αρ.102/2022 απόφαση Ε.Ποι.Ζω.). κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

 
25ο Χορήγηση ή μη άδειας τοποθέτησης εμποδίων στην οδό Καραϊσκάκη αρ. 21.» (Διαβίβαση της υπ΄αρ.103/2022 απόφαση Ε.Ποι.Ζω.). κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

 
26ο Χορήγηση ή μη άδειας τοποθέτησης εμποδίων στην οδό Χαρ. Τρικούπη αρ. 52.» (Διαβίβαση της υπ΄αρ.104/2022 απόφαση Ε.Ποι.Ζω.). κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

 
27ο Χορήγηση ή μη άδειας τοποθέτησης εμποδίων στην οδό Αγ. Σπυρίδωνος αρ. 21.» (Διαβίβαση της υπ΄αρ.105/2022 απόφαση Ε.Ποι.Ζω.). κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

 
28ο Χορήγηση ή μη άδειας θέσης φορτοεκφόρτωσης για την εξυπηρέτηση του Σχολικού συγκροτήματος επί της οδού Δρυόπιδος αρ. 9.» (Διαβίβαση της υπ΄αρ.106/2022 απόφαση Ε.Ποι.Ζω.). κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

 
29ο Εισήγηση κοπής ενός (1) δένδρου (αείλανθου) στις σκάλες της οδού Στρεψιάδου. κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

 
30ο Εισήγηση κοπής ενός (1) δένδρου (ελιάς) στην οδό Επιδαύρου 8. κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

 
31ο Εισήγηση κοπής δύο  (2) δένδρων (νεραντζιές) στην οδό Ανταίου 30. κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

 

 

Αρμόδιος κλητήρας να επιδώσει την πρόσκληση τούτη μέσα στη νόμιμη προθεσμία.

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΩΜΑΝΟΣ

 

Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr