Πρόσκληση Ο.Ε. «δια ζώσης κεκλεισμένων των θυρών» για την Παρασκευή 26 Μαρτίου 2021

22-03-2021 Προσκλήσεις, Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής Αρ. Πρωτ.: 7146 Ημ/νία Πρωτ.: 22/3/2021 Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ) όπως αυτός αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ), σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου για συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα πραγματοποιηθεί με τη διαδικασία της «δια ζώσης κεκλεισμένων των θυρών», σύμφωνα με τις Εγκυκλίους 40 με Α.Π. 20930/31.03.2020 και 426 με Α.Π. 77233/13.11.2020 του ΥΠ.ΕΣ. και τις διατάξεις του άρθρου 10 που αφορά την Π.Ν.Π. «περί ρυθμίσεως θεμάτων σύγκλισης και λήψης αποφάσεων των πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων των Δήμων κ.λ.π.» (σχετικά έγγραφα 18318/13-03-2020 Υ.Π.Ε.Σ. & 33282/29.05.2020), την 26η Μαρτίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα  θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.

Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν παραστείτε στη συνεδρίαση, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε τα αναπληρωματικά μέλη κατά τη σειρά της εκλογής τους και την υπηρεσία του Δήμου (κα Καρούση Ειρήνη, τηλ. 2132055417-374).

 

ΑΡΙΘ.

ΘΕΜ.

ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
   
1ο Έγκριση ή μη Υποχρεωτικής Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2021 Δήμου Γαλατσίου.
   
2ο Υποχρεωτική Αναμόρφωση του  Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) Οικ. έτους 2021.
   
3ο Διαβίβαση της υπ΄αρ.8/2021 απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Γαλατσίου» που αφορά την Κατάρτιση Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2022-2025.
   
4ο Ορθή επανάληψη της αρ. 339/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.
   
5ο Λήψη απόφασης περί ανάθεσης ή μη σε δικηγόρο για τον εν γένει χειρισμό υπόθεσης επί του αναφερόμενου στο υπ’ αριθμ. πρωτ. 6489/12-3-2021 έγγραφο του Τμήματος Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού  του Δήμου Γαλατσίου.
   
6ο Έγκριση της υπ’αριθ.1/2021 Μελέτης της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος – Ποιότητας Ζωής και καθορισμός όρων διακήρυξης διεθνή ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια απορριμματοφόρων.
   
7ο Έγκριση αποστολής αιτήματος προς τους συμμετέχοντες στον Διεθνή Ανοικτό Ηλεκτρονικό Μειοδοτικό Διαγωνισμό Ανάδειξης Προμηθευτών–Χορηγητών προμήθειας ειδών διατροφής και ατομικής προστασίας (γάλακτος) για τις ανάγκες του Δήμου Γαλατσίου και των εποπτευόμενων από αυτόν Ν.Π.Δ.Δ. οικονομικούς φορείς για την παράταση ισχύος των προσφορών τους.
   
8ο Έγκριση έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής 20,00 € προκειμένου να εκδοθεί έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας, που είναι απαραίτητη, ώστε να προχωρήσει η διαδικασία κοπής δέντρων, στο όνομα της υπαλλήλου Δουλουμπάκα Σοφίας, σε βάρος του Κ.Α. 00.6331.0005 του Προϋπολογισμού οικ. έτους 2021.
   
9ο Έγκριση έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής 358,62€ για πληρωμή που αφορά στην συμπλήρωση του ηλεκτροφωτισμού στον Δήμο, με την τοποθέτηση νέων φωτιστικών σωμάτων, στο όνομα της υπαλλήλου Αναγνωσταρά Αικατερίνης, σε βάρος του Κ.Α. 20-6279.0001 του Προϋπολογισμού οικ. έτους 2021.
   
10ο Εξειδίκευση πόσου δέκα εννέα χιλιάδων τριακοσίων είκοσι εννέα ευρώ και δώδεκα λεπτών (€19.329,12), για την «προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής για την παροχή εξ αποστάσεως εργασίας των Υπηρεσιών του Δήμου Γαλατσίου», της εγγεγραμμένης πίστωσης στον Κ.Α. 00-6495.0002 «Δαπάνες για αντιμετώπιση συνεπειών κορωνοϊού» του προϋπολογισμού του Δήμου.
   
11ο Διαγραφή του 40% του μισθώματος περιπτέρων για τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο 2021.
   
12ο Διαγραφή χρέωσης παραβάσεων Κ.Ο.Κ.
   
13ο Διαγραφή χρέωσης παραβάσεων Κ.Ο.Κ.
   

Αρμόδιος κλητήρας του Δήμου να επιδώσει την πρόσκληση αυτή μέσα στην νόμιμη προθεσμία.

 

 

            Ο Πρόεδρος Ο.Ε.

 

        Μαρκόπουλος Γεώργιος

             (Δήμαρχος)

 

Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr