Πρόσκληση Ο.Ε. «δια ζώσης κεκλεισμένων των θυρών» τη Δευτέρα 8 Μαρτίου 2021

04-03-2021 Προσκλήσεις, Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής Αρ. Πρωτ.: 5792 Ημ/νία Πρωτ.: 4/3/2021 Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ) όπως αυτός αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ), σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου για συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα πραγματοποιηθεί με τη διαδικασία της «δια ζώσης κεκλεισμένων των θυρών», σύμφωνα με τις Εγκυκλίους 40 με Α.Π. 20930/31.03.2020 και 426 με Α.Π. 77233/13.11.2020 του ΥΠ.ΕΣ. και τις διατάξεις του άρθρου 10 που αφορά την Π.Ν.Π. «περί ρυθμίσεως θεμάτων σύγκλισης και λήψης αποφάσεων των πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων των Δήμων κ.λ.π.» (σχετικά έγγραφα 18318/13-03-2020 Υ.Π.Ε.Σ. & 33282/29.05.2020), την 08η Μαρτίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα  θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.

Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν παραστείτε στη συνεδρίαση, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε τα αναπληρωματικά μέλη κατά τη σειρά της εκλογής τους και την υπηρεσία του Δήμου (κα Καρούση Ειρήνη, τηλ. 2132055417-374).

 

ΑΡΙΘ.

ΘΕΜ.

ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
   
1ο Έκθεση εσόδων – εξόδων Δ’ Τριμήνου έτους 2021, για τον έλεγχο υλοποίηση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2021.
   
2ο Έκθεση εσόδων – εξόδων Δ’ Τριμήνου έτους 2020 του Ν.Π. «Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Γαλατσίου – Βασίλης Παπαδιονυσίου», οικονομικού έτους 2020 από την Ταμειακή Υπηρεσία.
   
3ο Υποβολή λογαριασμών Εσόδων – Εξόδων του Δήμου από την Ταμειακή Υπηρεσία για τον μήνα Οκτώβριο έτους 2020.
   
4ο Υποβολή λογαριασμών Εσόδων – Εξόδων του Δήμου από την Ταμειακή Υπηρεσία για τον μήνα Νοέμβριο έτους 2020.
   
5ο Υποβολή λογαριασμών Εσόδων – Εξόδων του Δήμου από την Ταμειακή Υπηρεσία για τον μήνα Δεκέμβριο έτους 2020.
   
6ο Έγκριση των όρων διακήρυξης για το έργο: «Επέκταση αγωγών αποχέτευσης».
   
7ο Επανάληψη των υπ’ αριθ. πρωτ. 1153/14-1-2021 όρων μίσθωσης ακινήτου με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για την στέγαση του 12ου Νηπιαγωγείου του Δήμου Γαλατσίου και της υπ’ αριθ. 1156/14-1-2021 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
   
8ο Ανάθεση ή μη σε δικηγόρο της παράστασης και εκπροσώπησης του Δήμου Γαλατσίου την 09.03.2021, ενώπιον του Δεύτερου Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου σε συζήτηση της έφεσης (Α.Β.Δ.: 419/2018, Β.Δ.Υ.: 14/2021 και Αρ. Πιν.: 33) του Τελωνιάτη Παντελή κατά της υπ’ αριθμ. 1908/2018 απόφασης του Δημάρχου Γαλατσίου.
   
9ο Εξειδίκευση πίστωσης  συνολικού ποσού  ΔΕΚΑ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΩΝ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΛΕΠΤΩΝ (10.979,04 €) που  αφορά την προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας της υγείας των υπαλλήλων από τον κορωνοϊό COVID 19.
   
10ο Έγκριση έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής 1.200,00€ για πληρωμή που αφορά την έκδοση κάρτας ελέγχου καυσαερίου για όλο το στόλο οχημάτων του Δήμου Γαλατσίου καθώς και την έκδοση της κάρτας τεχνικού ελέγχου των δύο μικρών λεωφορείων της δημοτικής συγκοινωνίας, στο όνομα του υπαλλήλου Παπαδάκη Μιχαήλ, σε βάρος του Κ.Α. 20-6323.0002 και Κ.Α. 10-6323.0002 του Προϋπολογισμού οικ. έτους 202
   
11ο Αποδοχή ή μη χορηγίας ζωοτροφών για το Γραφείο Προστασίας Αδέσποτων Ζώων.
   
12ο Διαγραφή οφειλών ΤΑΠ για αδήλωτα τετραγωνικά ακινήτου.
   
13ο Διαγραφή χρέωσης παραβάσεων Κ.Ο.Κ.
   

Αρμόδιος κλητήρας του Δήμου να επιδώσει την πρόσκληση αυτή μέσα στην νόμιμη προθεσμία.

            Ο Πρόεδρος Ο.Ε.

   Μαρκόπουλος Γεώργιος

              (Δήμαρχος)

Πρόσκληση Ο.Ε.
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr