Πρόσκληση Ο.Ε. «δια ζώσης» την Τρίτη 29 Μαρτίου 2022

24-03-2022 Προσκλήσεις, Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής Αρ. Πρωτ.: 7951 Ημ/νία Πρωτ.: 24/3/2022 Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ) όπως αυτός αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ), σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στην «Δια Ζώσης» Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με τις Εγκυκλίους 40 με Α.Π. 20930/31.03.2020 και 426 με Α.Π. 77233/13.11.2020 του ΥΠ.ΕΣ. και την 643/24.09.2021 και τις διατάξεις του άρθρου 10 που αφορά την Π.Ν.Π. «περί ρυθμίσεως θεμάτων σύγκλισης και λήψης αποφάσεων των πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων των Δήμων κ.λ.π.» (σχετικά έγγραφα 18318/13-03-2020 Υ.Π.Ε.Σ. & 33282/29.05.2020), την 29η Μαρτίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα  θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.

Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν παραστείτε στη συνεδρίαση, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε τα αναπληρωματικά μέλη κατά τη σειρά της εκλογής τους και την υπηρεσία του Δήμου (κα Καρούση Ειρήνη, τηλ. 2132055417-374).

 

ΑΡΙΘ.

ΘΕΜ.

ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
   
1ο Διαβίβαση της  υπ’ αριθμ.: 21/2022 απόφασης του  Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Γαλατσίου», που αφορά την Κατάρτιση Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2023-2026.
   
2ο Λήψη απόφασης έγκρισης μελέτης και των τευχών δημοπράτησης για την διενέργεια και τον τρόπο εκτέλεσης του έργου: «Ανάπλαση Λόφου του Παιδιού».
   
3ο Έγκριση της υπ’ αριθ. 1/2022 Μελέτης της Δ/νσης Περιβάλλοντος – Ποιότητας Ζωής (Τμήμα Καθαριότητας & Ανακύκλωσης) και καθορισμός των όρων διακήρυξης του ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια τριακοσίων δεκαπέντε (315) τεμαχίων πλαστικών κυλιόμενων κάδων απορριμμάτων μηχανικής αποκομιδής χωρητικότητας 660 & 1100 Lt με ποδομοχλό.
   
4ο Διαβίβαση του υπ’ αριθ. 4 (Αποσφράγιση & Αξιολόγηση Δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού Ανάδειξης Προμηθευτών – Χορηγητών για την προμήθεια ειδών καθαριότητας και υγιεινής για τις ανάγκες του Δήμου Γαλατσίου και των εποπτευόμενων από αυτόν Ν.Π.Δ.Δ. (ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ – ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ & ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ «ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ» – ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α΄ ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ – ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β΄ ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ») – Κατακύρωση Ομάδων & Υποομάδων του Διαγωνισμού.
   
5ο Έγκριση έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής 10.000,00€ για πληρωμή ταχυδρομικών τελών, στο όνομα της υπαλλήλου Φραγκουλοπούλου Μαρίας, σε βάρος του Κ.Α. 00-6221.0001 του Προϋπολογισμού οικ. έτους 2022.
   
6ο Έγκριση δαπάνης και εξειδίκευση πίστωσης.
   

Αρμόδιος κλητήρας του Δήμου να επιδώσει την πρόσκληση αυτή μέσα στην νόμιμη προθεσμία.

 

                        Ο Πρόεδρος Ο.Ε.

                   Μαρκόπουλος Γεώργιος

                              (Δήμαρχος)

 

΄Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr