Πρόσκληση Ο.Ε. για τη Δευτέρα 1η Ιουνίου 2020

28-05-2020 Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής Αρ. Πρωτ.: 10648 Ημ/νία Πρωτ.: 28/5/2020 Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ) όπως αυτός αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ), σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα για συνεδρίαση την 01η Ιουνίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα  θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.

Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν παραστείτε στη συνεδρίαση, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε τα αναπληρωματικά μέλη κατά τη σειρά της εκλογής τους και την υπηρεσία του Δήμου (κα Καρούση Ειρήνη, τηλ. 2132055417-374).

ΑΡΙΘ.

ΘΕΜ.

ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
   
1ο Διαβίβαση της υπ’ αριθμ. 26/2020 απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Γαλατσίου», που αφορά την έγκριση της έκθεσης εσόδων / εξόδων Α’ Τριμήνου 2020.
   
2ο Υποβολή λογαριασμών Εσόδων – Εξόδων του Δήμου από την Ταμειακή Υπηρεσία για τον μήνα Απρίλιο έτους 2020.
   
3ο Έγκριση ή μη για την ακύρωση της υπ’ αριθ. 38/2020 απόφασης για την ανάθεση κατασκευής του έργου: Επισκευή γηπέδων αντισφαίρισης Άλσους Βεΐκου του Δήμου Γαλατσίου.
   
4ο Έγκριση πρόσληψη προσωπικού, με  σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,  για την υλοποίηση της Πράξης «Κέντρο Κοινότητας στο Δήμο Γαλατσίου»  με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002159 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020.
   
5ο Λήψη απόφασης ανάθεσης ή μη σε δικηγόρο σύνταξης γνωμοδότησης σχετικά με την υπ’ αριθμ. 167/2020 Πράξης του ΣΤ’ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
   
6ο Ανάθεση ή μη σε δικηγόρο παράστασης και εκπροσώπησης ενώπιον του 6ου Προανακριτικού Τμήματος του Πταισματοδικείου Αθηνών του Αντιδημάρχου Γαλατσίου Τεχνικών Υπηρεσιών, για κατάθεση ανωμοτί Εξηγήσεων σε εκτέλεση της υπ’ αριθμ. ΔΗ19/16333 (1390) προκαταρκτικής παραγγελίας του κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών.
   
  Έγκριση τριών ολοσέλιδων καταχωρήσεων στον Τοπικό Τύπο με θέμα: «Ανάγκες για την δημοσίευση καταχώρησης στον Τοπικό Τύπο για την παρότρυνση των κατοίκων της πόλης του Γαλατσίου να ενισχύσουν την τοπική αγορά την εποχή του COVID19» του Κ.Α. 00.6431.0001 του Προϋπολογισμού του Δήμου Οικ. Έτους 2020 για δαπάνη των ως άνω δημοσιεύσεων.
   
  Επιστροφή ποσού από παράβολο καυσαερίων.
   
  Έγκριση έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής 1.026,73€ για πληρωμή που αφορά στην ηλεκτροδότηση πίλλαρ (Π4) έμπροσθεν του Παλαί για τον ηλεκτροφωτισμό στον Δήμο μας, στο όνομα της υπαλλήλου Αναγνωσταρά Αικατερίνη, σε βάρος του Κ.Α. 30-6279.0003 του Προϋπολογισμού οικ. έτους 2020.
   
  Απαλλαγή του υπόλογου κ. Αρβανίτη Ξενοφώντα και έγκριση απόδοσης λογαριασμού.
   
  Απαλλαγή της υπόλογου κ. Ροδίτου Χάριτος και έγκριση απόδοσης λογαριασμού.
   

                                                                                                                                               

Αρμόδιος κλητήρας του Δήμου να επιδώσει την πρόσκληση αυτή μέσα στην νόμιμη προθεσμία.

 

            Ο Πρόεδρος Ο.Ε.

 

     Μαρκόπουλος Γεώργιος

      (Δήμαρχος)                                                                                                                                                            

προσκληση οικονομικης επιτροπής
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr