Πρόσκληση Ο.Ε. για τη Δευτέρα 23 Σεπτεμβρίου 2019

19-09-2019 Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής Αρ. Πρωτ.: 26376 Ημ/νία Πρωτ.: 19/9/2019 Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ) όπως αυτός αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ), σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα για συνεδρίαση την 23η Σεπτεμβρίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα  θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.

Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν παραστείτε στη συνεδρίαση, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε τα αναπληρωματικά μέλη κατά τη σειρά της εκλογής τους και την υπηρεσία του Δήμου (κα Ουρανία Πετρίδου, τηλ. 2132055417-430-383).

 

ΑΡΙΘ.

ΘΕΜ.

ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
   
1ο Συγκρότηση σε Σώμα – Εκλογή Αντιπροέδρου Οικονομικής Επιτροπής.
   
2ο Έγκριση ή μη 5ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 Δήμου Γαλατσίου.
   
3ο Καθορισμός του συντελεστή τέλους ακίνητης περιουσίας (ΤΑΠ) για το έτος 2020.
   
4ο Καθορισμός του συντελεστή φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων για το έτος 2020.
   
5ο Καθορισμός συντελεστών τελών χρήσης κοινόχρηστων χώρων για το έτος 2020.
   
6ο Καθορισμός ύψους του ετήσιου τέλους καθαριότητας και φωτισμού για το Κλειστό Ολυμπιακό Γυμναστήριο Γαλατσίου «ΠΑΛΑΙ» για το έτος 2020.
   
7ο Έκθεση εσόδων – εξόδων Β’ τριμήνου έτους 2019 του ΝΠΔΔ «Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Γαλατσίου – Βασίλης Παπαδιονυσίου», οικονομικού έτους 2019 από την Ταμειακή Υπηρεσία.
   
8ο Διαβίβαση της υπ’ αρ. 78/2019 απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Γαλατσίου», που αφορά την έγκριση της έκθεσης εσόδων / εξόδων Β’ Τριμήνου 2019»
   
9ο Υποβολή λογαριασμών Εσόδων – Εξόδων του Δήμου από την Ταμειακή Υπηρεσία για τον μήνα Ιούλιο έτους 2019.
   
10ο Διαβίβαση του υπ’ αριθ. 2 Πρακτικού (Αξιολόγηση δικαιολογητικών μειοδότη) της αρμόδιας Επιτροπής Αξιολόγησης της προσφοράς του συνοπτικού (πρόχειρου) διαγωνισμού για την ανάθεση των υπηρεσιών περίθαλψης – περισυλλογής και προσωρινής φιλοξενίας αδέσποτων του Δήμου ετών 2019-2020 – Κατακύρωση Διαγωνισμού.
   
11ο Ανάθεση ή μη σε δικηγόρο παράστασης και εκπροσώπησης του Δήμου την 04.10.2019 ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Διαδικασία Εργατικών – Περιουσιακών Διαφορών) σε αγωγή που άσκησαν οι κ.κ.  Αναγνωστόπουλος Νικόλαος κ.λ.π. (συν. 43) (ΓΑΚ: 35348/2019,  Ειδ. Αρ. Κατ.: 301/2019, Πιν.: ΚΓ, με Αρ. Πιν.: 14) κατά του Δήμου Γαλατσίου.
   
12ο Ανάθεση σε δικηγόρο παράστασης και εκπροσώπησης ενώπιον του Δ’ Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών στις 09.10.2019 επί ποινικής υποθέσεως (Αρ. Β.Κλ. Θεσπ.: 8161/2019 και ΑΒΜ: ΕΓ54-2019/108) και κατηγορούμενο τον κ. Λιάρο Σταύρο – υπάλληλο του Δήμου Γαλατσίου.
   
13ο Ανάθεση ή μη σε δικηγόρο της εκπροσώπησης του Δήμου Γαλατσίου την 15.10.2019 ενώπιον του Εφετείου Αθηνών (Διαδικασία Εργατικών Διαφορών) σε έφεση με ΓΑΚ: 506865/2017 και  Ειδ. Αρ. Κατ.: 500473/2017, που άσκησε ο Δήμος Γαλατσίου κατά των κ.κ. Κουβάτου Γιαννούλα κ.λ.π. (πρώην σχολικοί φύλακες) η οποία προσδιορίστηκε με ΓΑΚ: 2757/2019 και Ειδ. Αρ. Κατ.: 2189/2019.
   
14ο Ανάθεση ή μη σε δικηγόρο παράστασης και εκπροσώπησης του Δήμου την 15.10.2019 ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Διαδικασία Εργατικών – Περιουσιακών Διαφορών) σε αγωγή που άσκησαν οι κ.κ.  Αναγνωστόπουλος Νικόλαος κ.λ.π. (συν. 43) (ΓΑΚ: 37352/2019,  Ειδ. Αρ. Κατ.: 941/2019, Πιν.: ΚΓ, με Αρ. Πιν.: 12) κατά του Δήμου Γαλατσίου.
   
15ο Ανάθεση ή μη σε δικηγόρο παράστασης και εκπροσώπησης του Δήμου την 22.10.2019 ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας – Δ’ Τμήματος σε αίτηση που άσκησε ο Ανδριανόπουλος – Βαθυπέτρου Αλέξανδρος (Αρ. Κατ.: 1532/2018) κατά του Δήμου Γαλατσίου.
   
16ο Ανάθεση ή μη σε δικηγόρο παράστασης και εκπροσώπησης του Δήμου την 23.10.2019 ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων) σε αίτηση που άσκησε η Ιουλία Μπλαντζούκα  (ΓΑΚ: 61163/2019, Ειδ. Αρ. Κατ.: 7638/2019, Αρ. Πιν.: 67) κατά του Δήμου Γαλατσίου κ.λ.π.
   
17ο Ανάθεση ή μη σε δικηγόρο παράστασης και εκπροσώπησης του Δήμου την 04.11.2019 ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών σε αγωγή που άσκησαν οι κ.κ. Καρτσούνη Αθανασίου κ.λ.π. (συν. 9) (ΓΑΚ: 63465/2019,  Ειδ. Αρ. Κατ.: 1604/2019, Πιν.: ΚΒ, με Αρ. Πιν.: 13) κατά του Δήμου Γαλατσίου.
   
18ο Ανάθεση ή μη σε δικηγόρο παράστασης και εκπροσώπησης του Δήμου την 25.11.2019 ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αθηνών σε αγωγή που άσκησαν οι κ.κ.  Βασιλείου Φιλίππου κ.λ.π. (συν. 60) (ΓΑΚ: 114901/2018,  Ε.Α.Κ.: 2155/2018, Πιν.: ΕΡ, με Αρ. Πιν.: 3) κατά του Δήμου Γαλατσίου.
   
19ο Εξειδίκευση πίστωσης ποσού 148,80€ (εκατό σαράντα οκτώ ευρώ και ογδόντα λεπτά) σε βάρος του Κ.Α. 15-64730002  οικονομικού έτους 2019 και  αφορά στην εκτύπωση card postal σε συνέχεια της δημιουργίας έργων graffiti με θέμα την καταπολέμηση των έμφυλων διακρίσεων, που πραγματοποιήθηκε στα σχολεία του Δήμου.
   
20ο Εξειδίκευση πίστωσης ποσού 148,00€ (εκατό σαράντα οκτώ ευρώ) σε βάρος του Κ.Α. 15-64730002  οικονομικού έτους 2019 και  αφορά στην δράση για την  «Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας.
   
21ο Εξειδίκευση Πίστωσης ποσού 975,00 € (εννιακοσίων εβδομήντα πέντε ευρώ) σε βάρους του Κ.Α. 00.6442.0001 οικονομικού έτους 2019.
   
22ο Απαλλαγή του υπολόγου κ. Παπαδάκη Μιχαήλ και έγκριση απόδοσης λογαριασμού.
   
23ο Έγκριση έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής 2.100,00€ για πληρωμή που αφορά τον τεχνικό έλεγχο στο ΚΤΕΟ των απορριμματοφόρων – φορτηγών οχημάτων και του πούλμαν του Δήμου Γαλατσίου, στο όνομα του υπαλλήλου Παπαδάκη Μιχαήλ, σε βάρος του Κ.Α. 20-6323.0002 και Κ.Α. 10-6323.0002 του Προϋπολογισμού οικ. έτους 2019.
   
24ο Έγκριση έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής 1.400,00€ για πληρωμή για πληρωμή προμήθειας χιλίων (1.000) εισιτηρίων για την μετακίνηση των κλητήρων του Δήμου Γαλατσίου με τα Μ.Μ.Μ., σε βάρος του Κ.Α. 10-6422.0001 του Προϋπολογισμού οικ. έτους 2019.
   
25ο Διαγραφή χρέωσης Τέλους 0,5% έτους 2012 επί των ακαθάριστων εσόδων και προστίμου λόγω μη καταβολής του.
   
26ο Διαγραφή χρέωσης Τ.Α.Π. μη ηλεκτροδοτούμενου κτίσματος.
   
27ο Διαγραφή Τ.Α.Π. 2018 (αρ. πρωτ. 25794/13-09-2019 αίτηση).
   
28ο Διαγραφή Τ.Α.Π. 2018 (αρ. πρωτ. 15747/29-05-2019 αίτηση).
   
29ο Διαγραφή χρέωσης παράβασης Κ.Ο.Κ.
   
30ο Διαγραφή παράβασης του Κ.Ο.Κ.
   

Αρμόδιος κλητήρας του Δήμου να επιδώσει την πρόσκληση αυτή μέσα στην νόμιμη προθεσμία.

 

                                                                                                                                                            Ο Πρόεδρος Ο.Ε.

 

 

 

                                                                                                                                                       Μαρκοπουλος Γεωργιοσ

                                                                                                                                                                    (Δήμαρχος)

 

προσκληση οικονομικης επιτροπής
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr