Πρόσκληση συνεδρίασης Ο.Ε. για τη Δευτέρα 29 Νοεμβρίου 2021

25-11-2021 Προσκλήσεις, Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής Αρ. Πρωτ.: 31389 Ημ/νία Πρωτ.: 25/11/2021 Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ) όπως αυτός αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ), σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στην «Δια Ζώσης» Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με τις Εγκυκλίους 40 με Α.Π. 20930/31.03.2020 και 426 με Α.Π. 77233/13.11.2020 του ΥΠ.ΕΣ. και την 643/24.09.2021 και τις διατάξεις του άρθρου 10 που αφορά την Π.Ν.Π. «περί ρυθμίσεως θεμάτων σύγκλισης και λήψης αποφάσεων των πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων των Δήμων κ.λ.π.» (σχετικά έγγραφα 18318/13-03-2020 Υ.Π.Ε.Σ. & 33282/29.05.2020), την 29η Νοεμβρίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα  θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.

Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν παραστείτε στη συνεδρίαση, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε τα αναπληρωματικά μέλη κατά τη σειρά της εκλογής τους και την υπηρεσία του Δήμου (κα Καρούση Ειρήνη, τηλ. 2132055417-374).

 

ΑΡΙΘ.

ΘΕΜ.

ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
 
1o Διαβίβαση υπ’ αριθ. 4 Πρακτικού της αρμόδιας Επιτροπής Αξιολόγησης του Συνοπτικού (Πρόχειρου) Διαγωνισμού προμήθειας μέσων ατομικής προστασίας για τις ανάγκες των δικαιούχων εργαζομένων στο Δήμο Γαλατσίου – Κατακύρωση Διαγωνισμού.
 
2ο Διαβίβαση του από 22.11.2021 Πρακτικού της αρμόδιας Επιτροπής Αξιολόγησης – Απευθείας ανάθεση με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση των υπηρεσιών αναβάθμισης λογισμικού στατικού προγράμματος της Τεχνικής Υπηρεσίας, στην εταιρεία με την επωνυμία «Δ. ΧΑΡΑΜΙΔΟΠΟΥΛΟΣ – Σ. ΛΙΒΙΕΡΑΤΟΣ Ε.Π.Ε.
2
3ο Διαβίβαση του από 15.11.2021 Πρακτικού της αρμόδιας Επιτροπής Αξιολόγησης – Απευθείας ανάθεση με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση των υπηρεσιών συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης της εφαρμογής λογισμικού του Τμήματος Διαχείρισης και Συντήρησης Οχημάτων της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής στην εταιρεία με την επωνυμία «01 SOLUTIONS HELLAS Ε.Π.Ε. – ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ.
 
4o Λήψη απόφασης περί ανάθεσης ή μη σε δικηγόρο του εν γένει χειρισμού υπόθεσης που αφορά την εύρεση σχετικών πράξεων κληρονομιάς της κας Αργυροπούλου Ελένης.
 
5ο Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο: «Ανακατασκευή Οδοστρωματων Τοπικων Οδων Δήμου Γαλατσίου», προϋπολογισμού 2.500.000,00€.
 
6ο Εξειδίκευση πίστωσης  συνολικού ποσού οχτακοσίων ευρώ (800,00€)  που  αφορά στην κάλυψη ταχυδρομικών τελών.
 

Αρμόδιος κλητήρας του Δήμου να επιδώσει την πρόσκληση αυτή μέσα στην νόμιμη προθεσμία.

 

               Ο Πρόεδρος Ο.Ε.

 

   Μαρκόπουλος Γεώργιος

            (Δήμαρχος)

 

προσκληση οικονομικης επιτροπής
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr