Πρόσκληση Ο.Ε. για τη Δευτέρα 7 Μαϊου 2018

03-05-2018 Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

Γαλάτσι,  0305-2018

Αριθ. Πρωτ.: 11412

Δ/ΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                                                                                                                                          

ΤΜΗΜΑ: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Ταχ.Δ/νση: Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους

Πληροφορίες: Ο. Πετρίδου

Τηλέφωνο: 2132055417 –  430 – 383

Π   Ρ   Ο   Σ   Κ   Λ   Η   Σ   Η

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

                                                               

                   Π Ρ Ο Σ

                                                                                              Τους Δημοτικούς Συμβούλους:

                                                                                     κ.κ.  Μανιάτη Ιωάννη

                                                                                              Μανδηλαρά Μαργαρίτα

                                                                                              Μπουγιούκα Ευάγγελο

                                                                                              Βερούλη Ιωάννη

                                                                                              Δερεδίνη Βασίλειο

                                                                                              Οικονόμου Ιωάννη

                                                                                              Μαγκανάρη Νικόλαο

                                                                                              Σκληράκη Ιωάννη

                                                                                              (τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής)

 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 («ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ») και του ΔΚΚ, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα για συνεδρίαση την 07η Μαϊου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.

Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν μπορέσετε να πάρετε μέρος στη συνεδρίαση, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε τα αναπληρωματικά μέλη κατά τη σειρά της εκλογής τους και την υπηρεσία του Δήμου (κα Ουρανία Πετρίδου, τηλ. 2132055417-430-383).

 

 

ΑΡΙΘ.

ΘΕΜ.

ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1ο

Κατάρτιση Πίνακα για  Έκτακτη Οικονομική  Ενίσχυση  σε κατοίκους του Δήμου μας

 

 

2Ο

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 27/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής ως προς την ημερομηνία διεξαγωγής εκδήλωσης στο ΠΑΛΑΙ.

 

 

3ο

Λήψη απόφασης περί ανάθεσης ή μη σε δικηγόρο για τον εν γένει χειρισμό υπόθεσης που αφορά την καταλογισθείσα οφειλή προς το Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων.

 

 

4ο

Ανάθεση σε δικηγόρο της παράστασης και εκπροσώπησης του Δήμου Γαλατσίου την 12.06.2018, ενώπιον του VII Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου σε συζήτηση της αίτησης αναστολής του Τελωνιάτη Παντελή κατά της υπ’ αριθμ. 1908/22-1-2018 απόφασης του Δημάρχου Γαλατσίου.

 

 

5ο

Έγκριση της υπ’ αριθ. 8/2018 Μελέτης της Δ/νσης Κοινωνικής Πολιτικής & Υγείας και καθορισμός των όρων διακήρυξης του συνοπτικού (πρόχειρου) διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχου για την υλοποίηση του προγράμματος «Φιλοξενία παιδιών σε Κατασκηνώσεις – Καλοκαίρι 2018».

 

 

6ο

Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο: «Ανάπλαση Λ. Βεϊκου εκατέρωθεν, από οδό Λ. Κόκκου έως Άλσος Βεϊκου» προϋπολογισμού 1.050.000,00€.

 

 

7ο

Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο: «Κατασκευή οδού Φιλοθέης (Χαρ. Τρικούπη – Δρυόπιδος)» προϋπολογισμού 125.000,00€.

 

 

8ο

Έγκριση χορήγησης αποζημίωσης στην Νούτση Σπυριδούλα τ. Νικολάου σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ. 204 του Ν. 3584/2007.

 

 

9ο

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης δεκαπέντε χιλιάδων ευρώ (15.000€) για τις υπηρεσίες πλυσίματος οχημάτων, σε βάρος των Κ.Α. 10.6263.0011 (3.000€) και Κ.Α. 20.6262.0002 (12.000€) οικονομικού έτους 2018.

 

 

10ο

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης χιλίων εξακοσίων ευρώ (1.600) για την υπηρεσία μίσθωσης μηχανήματος (JCB) για τις ανάγκες υλοποίησης διαφόρων εργασιών της Τεχνικής Υπηρεσίας, σε βάρος του Κ.Α. 30.6263.0001 οικονομικού έτους 2018.

 

 

11ο

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης έντεκα χιλιάδων εννιακοσίων σαράντα ένα ευρώ και είκοσι λεπτά (11.941,20) για την προμήθεια εξοπλισμού ανταλλακτικών κάδων αποκομιδής, σε βάρος του Κ.Α. 20.6673.0001 οικονομικού έτους 2018.

 

 

12ο

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης τεσσάρων χιλιάδων εννιακοσίων εξήντα ευρώ (4.960) για τις υπηρεσίες εσωτερικής διαμόρφωσης της «ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΑΛΑΙ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ», σε βάρος του Κ.Α. 15.6261.0001οικονομικού έτους 2018.

 

 

13ο

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης 450,86 € για καταβολή αποζημίωσης υπερωριακής εργασίας μόνιμου τακτικού προσωπικού Διοικητικών & Οικονομικών υπηρεσιών ΜΑΡΤΙΟΥ 2018.

 

 

14ο

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης 24,43 € για καταβολή αποζημίωσης υπερωριακής εργασίας προσωπικού Αορίστου Χρόνου Διοικητικών υπηρεσιών ΜΑΡΤΙΟΥ 2018.

 

 

15ο

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης 575,20€ για καταβολή υπερωριών  μόνιμου προσωπικού υπηρεσίας τεχνικών έργων, ΜΑΡΤΙΟΥ 2018.

 

 

16ο

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης  10.622,55€ για καταβολή αποζημίωσης υπερωριακής εργασίας μόνιμου προσωπικού της υπηρεσίας καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού ΜΑΡΤΙΟΥ 2018.

 

 

17ο

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης 1.031,62€ για καταβολή υπερωριών  προσωπικού αορίστου χρόνου υπηρεσίας καθαριότητας & ηλεκτροφωτισμού, ΜΑΡΤΙΟΥ 2018.

 

 

18ο

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης 1.936,83€ για καταβολή υπερωριών  προσωπικού υπηρεσίας καθαριότητας & ηλεκτροφωτισμού (Συμβασιούχοι ορισμένου χρόνου), ΜΑΡΤΙΟΥ 2018.

 

 

19ο

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης 1.167,61€ για καταβολή υπερωριών μόνιμου προσωπικού υπηρεσίας πρασίνου, ΜΑΡΤΙΟΥ 2018.

 

 

20ο

Έγκριση πίνακα εξόδων και αμοιβών της Δικηγόρου Αθηνών κας Γκίζη Μαρίνας από τη δικαστική διαχείριση υπόθεσης του Δήμου και ψήφιση πίστωσης συνολικού ποσού 1.217,68€.

Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr