Πρόσκληση Ο.Ε. για την Μεγάλη Τρίτη 14 Απριλίου 2020

10-04-2020 Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής Αρ. Πρωτ.: 7956 Ημ/νία Πρωτ.: 10/4/2020 Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ) όπως αυτός αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ), σας καλούμε για Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα πραγματοποιηθεί με τη διαδικασία της «δια περιφοράς» (e-mail, τηλέφωνο και μέσω μηνύματος), σύμφωνα με την Εγκύκλιο 40 με Α.Π. 20930/31.03.2020 του ΥΠ.ΕΣ. και τις διατάξεις του άρθρου 10 που αφορά την Π.Ν.Π. «περί ρυθμίσεως θεμάτων σύγκλισης και λήψης αποφάσεων των πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων των Δήμων κ.λ.π.» (σχετικό έγγραφο 18318/13-03-2020 Υ.Π.Ε.Σ.), την 14η Απριλίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα έναρξης 11:00 και ώρα λήξης 12:00, για λήψη απόφασης στα  θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.

Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν συμμετάσχετε στη συνεδρίαση, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε τα αναπληρωματικά μέλη κατά τη σειρά της εκλογής τους και την υπηρεσία του Δήμου (κα Καρούση Ειρήνη, τηλ. 2132055417-374).

 

ΑΡΙΘ.

ΘΕΜ.

ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
   
1ο Υποβολή λογαριασμών Εσόδων – Εξόδων του Δήμου από την Ταμειακή Υπηρεσία για τον μήνα Φεβρουάριο έτους 2020.
   
2ο Έγκριση σύναψης σύμβασης για την ανάθεση των υπηρεσιών υποστήριξης των εφαρμογών ACE ERP της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση, λόγω αποκλειστικότητας και έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών.
   
3ο Έγκριση έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής 59,77€ για έξοδα τοποθέτησης νέων φωτιστικών σωμάτων, στο όνομα του υπαλλήλου Αξαόπουλου Εμμανουήλ, σε βάρος του Κ.Α. 20-6279.0001 του Προϋπολογισμού οικ. έτους 2020.
   
4ο Απαλλαγή της υπολόγου κ. Κακίση Αμαλίας και έγκριση απόδοσης λογαριασμού.
   

                                                                                               

Αρμόδιος κλητήρας του Δήμου να επιδώσει την πρόσκληση αυτή μέσα στην νόμιμη προθεσμία.

 

 

           Ο Πρόεδρος Ο.Ε.

 

 

 

                                                                                                                                                       Μαρκοπουλος Γεωργιοσ

                                                                                                                                                                    (Δήμαρχος)

προσκληση οικονομικης επιτροπής
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr