Πρόσκληση συνεδρίασης Ο.Ε. για την Παρασκευή 10 Ιουλίου

06-07-2020 Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής Αρ. Πρωτ.: 13963 Ημ/νία Πρωτ.: 6/7/2020 Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ) όπως αυτός αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ), σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα για συνεδρίαση την 10η Ιουλίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα  θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.

Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν παραστείτε στη συνεδρίαση, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε τα αναπληρωματικά μέλη κατά τη σειρά της εκλογής τους και την υπηρεσία του Δήμου (κα Καρούση Ειρήνη, τηλ. 2132055417-374).

 

ΑΡΙΘ.

ΘΕΜ.

ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
 
1ο Λήψη Απόφασης  για την επιλογή χρηματοπιστωτικού ιδρύματος λήψης δανείου για την απόκτηση τμήματος του Ο.Τ.19/τ97 με την αγορά τριών ακινήτων μεταξύ των οδών Ιπποκράτους, Αγ. Γλυκερίας και Λεωφ. Γαλατσίου για την δημιουργία κοινοχρήστου χώρου – κεντρικής πλατείας.
 
2ο Ανάκληση της αρ. 41/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.
 
3o Λήψη απόφασης για την άσκηση ή μη ένδικου μέσου ενώπιον Αρμόδιου Δικαστηρίου κατά της υπ΄ αριθμ. 1225/2019  απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα Περιουσιακών – Εργατικών Διαφορών
 
4ο Ανάθεση σε Δικαστικό Επιμελητή επίδοσης επικυρωμένου αντιγράφου της υπ’ αριθμ. 7968/2020 απόφασης Μ.Π.Α.
 

               

Αρμόδιος κλητήρας του Δήμου να επιδώσει την πρόσκληση αυτή μέσα στην νόμιμη προθεσμία.

 

            Ο Πρόεδρος Ο.Ε.

      Μαρκόπουλος Γεώργιος

                   (Δήμαρχος)

 

προσκληση οικονομικης επιτροπής
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr