Πρόσκληση Ο.Ε. για την Παρασκευή 14 Ιουνίου 2019

11-06-2019 Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής Αρ. Πρωτ.: 16808 Ημ/νία Πρωτ.: 10/6/2019 Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 («ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ») και του ΔΚΚ, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα για συνεδρίαση την 14η Ιουνίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα  θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.

Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν μπορέσετε να πάρετε μέρος στη συνεδρίαση, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε τα αναπληρωματικά μέλη κατά τη σειρά της εκλογής τους και την υπηρεσία του Δήμου (κα Ουρανία Πετρίδου, τηλ. 2132055417-430-383).

 

ΑΡΙΘ.

ΘΕΜ.

ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1ο Έγκριση ή μη 3ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 Δήμου Γαλατσίου.
2ο Υποβολή λογαριασμών Εσόδων – Εξόδων του Δήμου από την Ταμειακή Υπηρεσία για τον μήνα Απριλίου έτους 2019.
3ο Ανάθεση ή μη σε δικηγόρο παράστασης και εκπροσώπησης του Δήμου την 21.06.2019, ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων) (ΓΑΚ 48504/2019, Eιδ. Αρ. Κατ.: 5993/2019) σε αίτηση ασφαλιστικών μέτρων που άσκησαν οι κ.κ. Αναγνωστόπουλος Νικόλαος  κ.τ.λ. (συν. 43) υπάλληλοι κατά του Δήμου Γαλατσίου.

Αρμόδιος κλητήρας του Δήμου να επιδώσει την πρόσκληση αυτή μέσα στην νόμιμη προθεσμία.

 

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε.

 

 

 

Μαρκόπουλος Γεώργιος

(Δήμαρχος Γαλατσίου)

Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr