Πρόσκληση Ο.Ε. για την Παρασκευή 22 Φεβρουαρίου

18-02-2019 Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής Αρ. Πρωτ.: 4895 Ημ/νία Πρωτ.: 18/2/2019 Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 («ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ») και του ΔΚΚ, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα για συνεδρίαση την 22η Φεβρουαρίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα  θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.

Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν μπορέσετε να πάρετε μέρος στη συνεδρίαση, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε τα αναπληρωματικά μέλη κατά τη σειρά της εκλογής τους και την υπηρεσία του Δήμου (κα Ουρανία Πετρίδου, τηλ. 2132055417-430-383).

 

ΑΡΙΘ.

ΘΕΜ.

ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
   
1ο Έγκριση Α’ Υποχρεωτικής Αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 Δήμου Γαλατσίου.
   
2ο Έγκριση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης.
   
3ο Διαβίβαση πρακτικού 4 Αποσφράγισης & Αξιολόγησης των Δικαιολογητικών Μειοδοτών του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού προμήθειας & εγκατάστασης ηλεκτρολογικού υλικού – Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη του πρακτικού, την αποδοχή ή μη των δικαιολογητικών των μειοδοτών & κατακύρωση ή μη του Διαγωνισμού.
   
4ο Λήψη απόφασης για την άσκηση ή μη ένδικου μέσου κατά της υπ’ αριθμ. Α979/2019 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών.
   

Αρμόδιος κλητήρας του Δήμου να επιδώσει την πρόσκληση αυτή μέσα στην νόμιμη προθεσμία.

 

                                                                                                                                                   Ο Πρόεδρος της Ο.Ε.

  

                                                                                                                                                Μαρκόπουλος Γεώργιος

                                                                                                                                                 (Δήμαρχος Γαλατσίου)

 

 

 

οικονομική επιτροπή
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr