Πρόσκληση Ο.Ε. για την Παρασκευή 31 Ιανουαρίου 2020

27-01-2020 Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής Αρ. Πρωτ.: 2242 Ημ/νία Πρωτ.: 27/1/2020 Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ) όπως αυτός αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ), σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα για συνεδρίαση την 31η Ιανουαρίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα  θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.

Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν παραστείτε στη συνεδρίαση, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε τα αναπληρωματικά μέλη κατά τη σειρά της εκλογής τους και την υπηρεσία του Δήμου (κα Καρούση Ειρήνη, τηλ. 2132055417-374).

 

ΑΡΙΘ.

ΘΕΜ.

ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
   
1ο Έκθεση εσόδων – εξόδων Δ’ Τριμήνου έτους 2019 του ΝΠΔΔ «Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Γαλατσίου – Βασίλης Παπαδιονυσίου», οικονομικού έτους 2019 από την Ταμειακή Υπηρεσία.
   
2ο Ανάκληση της αρ. 202/2019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.
   
3ο Υποχρέωση του Τμήματος Εφαρμογής Διπλογραφικού Συστήματος.
   
4ο Επιστροφή ποσού που αφορά έσοδα από καταλογιστικές πράξεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
   
5ο Λήψη απόφασης περί ανάθεσης ή μη σε δικηγόρο της σύνταξης γνωμοδότησης και του εν γένει χειρισμού υπόθεσης που αφορά το υπ’ αριθμ. πρωτ. 21592/26-07-2019 έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου.
   
6ο Λήψη απόφασης περί ανάθεσης ή μη σε δικηγόρο για τον εν γένει χειρισμό υπόθεσης που αφορά υιοθεσία αδέσποτου ζώου στο εξωτερικό.
   
7ο Έγκριση έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής 60,00€ για πληρωμή τελών άδειας κοπής δέντρων στο ΤΕΕ, στο όνομα της υπαλλήλου Κακίση Αμαλίας, σε βάρος του Κ.Α. 00-6331.0005 του Προϋπολογισμού οικ. έτους 2020.
   
8ο Εξειδίκευση πίστωσης  συνολικού ποσού εκατό πενήντα πέντε ευρώ  (155€) , που  αφορά την προμήθεια τηλεφωνικών συσκευών.
   
9ο Εξειδίκευση πίστωσης  συνολικού ποσού Χιλίων  εξακοσίων εβδομήντα  τεσσάρων ευρώ (1,674,00€)  που  αφορά την προμήθεια & εγκατάσταση κλιματιστικών μονάδων.
   

                                                                                                                                               

Αρμόδιος κλητήρας του Δήμου να επιδώσει την πρόσκληση αυτή μέσα στην νόμιμη προθεσμία.

 

            Ο Πρόεδρος Ο.Ε.

 

 

            Μαρκόπουλος Γεώργιος

                      (Δήμαρχος)

προσκληση οικονομικης επιτροπής
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr
[contact-form-7 id="271" title="Φόρμα Επικοινωνίας"]