Πρόσκληση Ο.Ε. για την Παρασκευή 6 Ιουλίου 2018

02-07-2018 Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

Γαλάτσι,  0207-2018

Αριθ. Πρωτ.: 16075

Δ/ΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                                                                                                                                          

ΤΜΗΜΑ: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Ταχ.Δ/νση: Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους

Πληροφορίες: Ο. Πετρίδου

Τηλέφωνο: 2132055417 –  430 – 383

Π   Ρ   Ο   Σ   Κ   Λ   Η   Σ   Η

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

                                                               

                   Π Ρ Ο Σ

                                                                                              Τους Δημοτικούς Συμβούλους:

                                                                                     κ.κ.  Μανιάτη Ιωάννη

                                                                                              Μανδηλαρά Μαργαρίτα

                                                                                              Μπουγιούκα Ευάγγελο

                                                                                              Βερούλη Ιωάννη

                                                                                              Δερεδίνη Βασίλειο

                                                                                              Οικονόμου Ιωάννη

                                                                                              Μαγκανάρη Νικόλαο

                                                                                              Σκληράκη Ιωάννη

                                                                                              (τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής)

 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 («ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ») και του ΔΚΚ, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα για συνεδρίαση την 6η Ιουλίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.

Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν μπορέσετε να πάρετε μέρος στη συνεδρίαση, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε τα αναπληρωματικά μέλη κατά τη σειρά της εκλογής τους και την υπηρεσία του Δήμου (κα Ουρανία Πετρίδου, τηλ. 2132055417-430-383).

 

 

ΑΡΙΘ.

ΘΕΜ.

ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

 

1ο

Ανάθεση ή μη σε δικηγόρο παράστασης και εκπροσώπησης του Δήμου την 31.07.2018 ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών – Τμήμα 17ο Τριμελές  σε προσφυγή που άσκησε η κα Παπαχριστοπούλου Διονυσία (ΓΑΚ.503/2014, Αρ. Εισαγ.: ΚΛ20260/2018,  Αρ. Κλ.: ΠΡ116/8-1-2014, με Αρ. Πιν.: 1) κατά του Δήμου Γαλατσίου και κατά της υπ’ αριθμ. 57/2013 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

 

 

2ο

Λήψη απόφασης για την άσκηση ή ένδικων μέσων ενώπιον Αρμόδιου Δικαστηρίου κατά της υπ΄ αριθμ. 2029/2012 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Διαδικασία Εργατικών Διαφορών).

 

 

3Ο

Λήψη απόφασης για την άσκηση ή μη ένδικου μέσου ενώπιον Αρμόδιου Δικαστηρίου κατά της υπ΄ αριθμ. 0798/2018  απόφασης του Ελεγκτικού Συνεδρίου (Τμήμα VII).

 

 

4Ο

Έγκριση παραχώρησης ΠΑΛΑΙ για διοργάνωση πρωταθλήματος 3on3.

 

 

5ο

Έγκριση παραχώρησης ΠΑΛΑΙ για διεξαγωγή ημερίδας επιδείξεων Tae Kwon Do στις 4 Νοεμβρίου 2018.

 

 

6ο

Συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης προσφορών προμήθειας και εγκατάστασης μηχανημάτων δικτυακού εξοπλισμού.

 

 

7Ο

– Έγκριση ΄΄Δαπάνης Συντήρησης Αυτόματου ποτίσματος χώρων πρασίνου στο Δήμο Γαλατσίου  ΄΄ συνολικού ποσού 24.800,00€  -Διάθεση πίστωσης ποσού 15.000,00€ υπέρ Κ.Α 35-6262.0003  Οικ. έτους 2018  – Προδέσμευση ποσού 9.800,00€ από τον αντίστοιχο Κ.Α. του οικ. έτους  2019 .

 

 

8Ο

Έγκριση δαπάνης και Ψήφιση πίστωση  ποσού 10.000,00€ υπέρ Κ.Α 10-7135.0017 Οικ. έτους 2018  για ΄΄ Προμήθεια κλιματιστικών  ΄΄ Γραφείων Διοικ/κών υπηρεσιών .

 

 

9ο

Έγκριση δαπάνης και Ψήφιση πίστωση  ποσού 1.000,00€ υπέρ Κ.Α 20-7135.0008 Οικ. έτους 2018  για ΄΄ Προμήθεια κλιματιστικών  ΄΄ Γραφείων Υπηρεσίας καθ/τας .

 

 

10ο

Έγκριση δαπάνης και Ψήφιση πίστωση  ποσού 3.000,00€ υπέρ Κ.Α 15-7135.0003 Οικ. έτους 2018  για ΄΄ Προμήθεια κλιματιστικών  ΄΄ Γραφείων Κοινωνικής υπηρεσίας & ΚΕΠ .

 

 

11ο

Έγκριση δαπάνης και Ψήφιση πίστωση  ποσού 4.997,20€ υπέρ Κ.Α 35-7131.0007 Οικ. έτους 2018  για ΄΄ Προμήθεια μηχανημάτων υπηρεσίας κήπων. ΄΄  

 

 

12ο

Έγκριση δαπάνης και Ψήφιση πίστωση  ποσού 10.000,00€ υπέρ Κ.Α 10-6117.0008 Οικ. έτους 2018  για ΄΄ Δαπάνες Μαγνητοφώνησης – Απομαγνητοφώνησης των πρακτικών των συνεδριάσεων των Δ.Σ. ΄΄ 

 

 

13ο

Έγκριση δαπάνης και Ψήφιση πίστωση  ποσού   2.157,60€ υπέρ Κ.Α 15-6495.0008 Οικ. έτους 2018  για ΄΄ Έξοδα λειτουργικών δαπανών της δομής Κέντρου Κοινότητας ΄΄  

 

 

14ο

Έγκριση δαπάνης και Ψήφιση πίστωση  ποσού 3.692,00€ υπέρ Κ.Α 30-6061.0004 Οικ. έτους 2018  για ΄΄ Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας εργαζομένων υπηρεσίας  Τεχνικών έργων  ΄΄  

 

 

15ο

Έγκριση δαπάνης και Ψήφιση πίστωση  ποσού 917,00€ υπέρ Κ.Α 20-6061.0006 Οικ. έτους 2018  για ΄΄ Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας εργαζομένων υπηρεσίας  Ηλεκτροφωτισμού  ΄΄

 

 

16ο

Έγκριση δαπάνης και Ψήφιση πίστωση  ποσού 14.100,00€ υπέρ Κ.Α 20-6061.0001 Οικ. έτους 2018  για ΄΄ Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας εργαζομένων υπηρεσίας καθ/τας  ΄΄  

 

 

17ο

Έγκριση δαπάνης και Ψήφιση πίστωση  ποσού 2.085,00€ υπέρ Κ.Α 35-6061.0004 Οικ. έτους 2018  για ΄΄ Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας εργαζομένων υπηρεσίας  Πρασίνου  ΄΄  

 

 

18ο

Έγκριση διάθεσης και ψήφιση πίστωση  ποσού 571,06€ υπέρ Κ.Α 10-6052.0005 Οικ. έτους 2018  για  : ΄΄Απόδοση στο ΙΚΑ των εργοδοτικών και ασφαλιστικών εισφορών των 8Μηνων εργαζομένων μέσω ΟΑΕΔ ΄΄.  

 

 

19ο

Έγκριση πίνακα εξόδων και αμοιβών του Δικηγόρου Αθηνών κ. Σεβαστάκη Νικόλαου από τη σύνταξη γνωμοδότησης υπόθεσης του Δήμου και ψήφιση πίστωσης συνολικού ποσού 1.612,00€.

 

 

20ο

Έγκριση πίνακα εξόδων και αμοιβών της Δικηγόρου Αθηνών κα Πετράκη Αικατερίνης από τη διαχείριση δικαστικής υπόθεσης του Δήμου και ψήφιση πίστωσης συνολικού ποσού 305,26€.

 

 

21ο

Έγκριση πίνακα εξόδων και αμοιβών της Δικηγόρου Αθηνών κας Καλομοίρη Αναστασίας από τη δικαστική διαχείριση υπόθεσης του Δήμου και ψήφιση πίστωσης συνολικού ποσού 325,68€.

 

 

Αρμόδιος κλητήρας του Δήμου να επιδώσει την πρόσκληση αυτή μέσα στην νόμιμη προθεσμία.

 

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε.

 

 

 

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ

(ΔΗΜΑΡΧΟΣ)

Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr